FAQ Byggisolering

Du kan använda och hantera PAROCs stenullsprodukter på ett säkert sätt utan hälsorisker. För att garantera produktsäkerheten producerar Paroc Group endast mycket biologiskt nedbrytbara stenullsfibrer som inte kan klassas som cancerframkallande hos människor. 
EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven i kommissionens direktiv. 

Paroc har också tilldelats RAL-kvalitetsmärkningen som certifierar att våra stenullsprodukter inte innehåller ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i enlighet med det tyska tekniska regelverket för farliga ämnen, TRGS 905
Ånggenomsläppligheten i stenull är hög i förhållande till andra byggnadsmaterial, vilket gör att kondensation inte sker inuti ett isolerskikt av Paroc stenull trots ett eventuellt temperaturfall över isoleringen och även om den s k dagg-punktenfaller inuti isoleringen. Alla produkter av Paroc stenull behandlas vid tillverkningen på ett sätt som gör dem vattenavvisande.Förmågan att avvisa vatten gör att vatten som rinner utefter ytan på t ex en skiva av Paroc, ej väter fibrerna och inte heller tränger in i ullen.

Endast om vattnet är utsatt för tryck kan det pressas in i skivan. Fibermaterialet kan i en sådan situation ändå inte absorbera något vatten utan detta kommer att ligga fritt mellan fibrerna. Torkningen går därför snabbt, inte minst på grund av den höga ånggenomsläppligheten.

Produkter av Paroc stenull kan inte suga vatten kapillärt. De kan inte heller ta upp fukt ur luften, annat än i försumbart små mängder vid extrema fuktigheter.

Vikten på våra produkter kan variera något beroende på användningsområde och främsta egenskaper. I många fall är tex lambdavärdet som styr vilket betyder att vi kan behöva öka eller sänka volymvikten på våra produkter för att nå önskad kvalitét, detta kallar vi för nominell densitet. Vår vikter tillsammans med övrig produktinformation kan man hitta i vår produktkatalog som finns här

Vad är de viktigaste sakerna jag ska tänka på vid montering av Klimatskivan PAROC Tento tt?
Eftersom klimatskivan monteras heltäckande är det viktigt att tänka på att montera en genomgående regel längst upp vid hammarbandet samt runt fönster och dörrar för att bära lasten av den nya panelen. Distanskropparna som är gjorda av plast har endast som funktion att hålla rätt distans till spikregeln och förhindra att isoleringen trycks ihop, denna kan inte ta upp någon last från panelen.

Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så att fukt kan transporteras bort.

Vid fler än 2 våningar eller byggnader med vindutsatt läge rekommenderas en vindskyddsduk på insidan av klimatskivan.

Läs mer om montering av Tento tt här >

Jag håller på att tilläggsisolera en vägg med Klimatskiva Tento tt, hur länge kan den stå oskyddad innan man måste täcka den med panel?

PAROC Tento tt kan stå 2-3 veckor utan extra väderskydd vid normal nederbörd. Ser man att vädret förändras drastiskt så bör man täcka in isoleringen.

Vilken isoleringstjocklek motsvarar  Klimatskiva Tento tt om man jämför med traditionell tilläggsisolering med korslagd regelstomme?

Om man jämför heltäckande isolering med traditionell korslagd tilläggsisolering så innebär det lägre lambdavärdet i produkten endast en liten förbättring, men lägger man till köldbryggorna i form av de korslagda reglarna i beräkningen så motsvarar 45 mm Klimatskiva Tento tt ca 65 mm tradionell tilläggsisolering.

Paroc har ingen typgodkänd lösning som beskriver utförandet av brandsektionering vid mellanväggar/TRP plåt. 

Användandet av stenull i håligheterna är en branschstandard som kommer från Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation 125, Projektering av Industri och Hallbyggnader.
Då plåt har hög värmekonduktivitet kan värmen sprida sig genom plåten, men brandstavarna kan ändå förhindra eller fördröja brandspridning i upp till 60 minuter.

 

 

E står för Integritet och den tid som byggnadsdelen behåller sin täthet vid en standardbrand
I står för Isolering och den tid det tar för byggnadsdelens kalla sida att uppnå viss temeratur, normalt 140 °C medeltemperaturökning vid en standardbrand.

Enklaste sättet att uppnå EI60 på en innervägg är med träregel 45x95mm samt 95mm PAROC eXtra, Vägg/Bjälklagsskiva mellan reglarna samt 13mm gips på båda sidor av väggen

Du kan läsa mer om våra isolerlösningar för innerväggar här

Jag har ett krav på REI 30 i mitt garagetak, vad är enklaste lösningen?

Det enklaste sättet att nå REI30 är med 120mm PAROC eXtra, Vägg/Bjälklagsskiva monterad i 45x120mm träregel c 1200 mm, undertill monteras plastfolie, 28x70 glespanel samt 13mm gipsskiva.

Vill man istället använda PAROC Lösull i taket krävs en tjocklek på 400mm.

Läs mer om våra vindsbjälklag här

Jag ska montera brandskivan FPS 17, kan den skruvas upp med skruv och bricka?

FPS 17 används för att brandisolera bärande stålkonstruktioner. Produkten har ett europeiskt typgodkännande som vi rekommenderar att man följer. Paroc kan inte rekommendera någon annan metod än de som är testade enligt detta godkännande. Den godkända metoden för pelare och balkar är svetsnit och bricka. 

Mer information hittar du här
Ju mindre värme ett hus släpper ut, desto mindre energi går åt för uppvärmning. Isoleringens tjocklek spelar självklart en viktig roll. Isoleringen i sig är inte lufttät utan måste skyddas såväl på utsidan som på insidan. När de två tätskikten finns på plats hindras kall luft från att tränga in och varm luft från att ta sig ut. Då först blir isoleringen riktigt effektiv. Otätheter i klimatskalet kan öka energiförbrukningen i en byggnad med upp till 50–70 kWh/m2 och år. Det innebär en avsevärd, och helt onödig, extra uppvärmningskostnad.
PAROC stenull har en exceptionellt hög smälttemperatur på omkring 1000 °C, vilket innebär att det skyddar konstruktioner under längre tid. Den höga smältpunkten gör PAROC stenull till ett perfekt material för användning i konstruktioner där det ställs krav på brandmotstånd.
Ett materials reaktion på brand definieras enligt det europeiska klassificeringssystemet i Euroklasserna A1 till F. Klassificeringen baseras på materialets egenskaper under brandpåverkan och inkluderar effektutveckling, rökproduktion och brinnande droppar. 

Mot bakgrund av klassificeringen kan ett materials medverkan till brand och rökspridning fastställas, inklusive om materialet tenderar att bidra till en övertändning.

Obrännbara material och produkter (A1 och A2) kan inte orsaka övertändning. Till exempel: PAROC stenullsprodukter utan ytskikt är klassificerade i Euroklass A1 och till och med produkter med ytskikt av aluminiumfolie eller glasfiberväv klassificeras i Euroklass A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), vilket innebär att de inte bidrar till brand.

Ska man ta bort den gamla isoleringen på vinden när man tilläggsisolerar?

Oftast kan den gamla isoleringen ligga kvar på vinden innan man tilläggsisolerar med PAROC Stenull. Kontrollera att materialet är torrt och i godtagbart skick innan installation sker. Läs mer om tilläggsisolering av vind här

Nej, oförsmutsad stenull kan inte mögla. Däremot om isoleringen blivit smutsig så kan den, likt alla andra material få mögelpåväxt.
Jag har tänkt isolera min yttervägg invändigt, hur ska jag göra med plastfolien?

Om huset ska vara uppvärmt året runt rekommenderar vi att man ser över tätheten på huset. Placeringen av en ny luft- ångspärr beror på den befintliga konstruktionen. En tumregel är att luft- ångspärren får placeras som längst 1/3 in i den totala isoleringstjockleken från den varma sidan.

Läs mer om hur man tilläggsisolerar från insidan här >>
Om man jämför 100 mm stenullsisolering med andra byggnadsmaterial, hur tjocka lager skulle det behövas för att nå samma isoleringsvärde?

Stenull:  100 mm
Trä:  380 mm
Sågspån:  300 mm
Betong:  4500 mm

Det enklaste sättet att minska luftljudet från en lägenhetsavskiljande vägg är att bygga upp en ny innervägg på din sida av väggen. Ju tjockare isolering du väljer och ju fler lager gips du använder desto bättre ljudisolering får du. Det är viktigt att undvika att den nya väggen är i direktkontakt med befintlig konstruktion för att undvika att vibrationer överförs till den nya väggen. Detta kan uppnås med tätningslister och speciella ljudreglar.

Se våra lösningar för isolering av innerväggar här >