Arbetsanvisning Isolera låglutande tak i kyl- och frysrum

I PAROC Frost, vår lösning för kyl- och frysrum, har vi tagit hänsyn till utmaningen med fuktpåverkan kombinerat med brandsäkerhet.

Här fungerar en traditionell oventilerad lösning, så som PAROC Taklamellsystem eller PAROC Skivsystem, bra på underlag av stålplåt och betong.

2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Studera även arbetsanvisningarna för PAROC Taklamellsystem eller PAROC Skivsystem. För denna applikation rekommenderar vi inte en ventilerad lösning som PAROC Air.  

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Byggkonstruktionernas fukttekniska funktion har undersökts av Swecon med hjälp av WUFI 6, som är ett program för beräkning av temperatur och luftfuktighet. I beräkningen användes de byggnadsfysikaliska dimensionerande väderförhållandena ”Jokioinen-04”. Solstrålningen på takytan beaktades vid beräkningen.

Inomhusförhållandena var:
Fryslager: -20 °C/RH 90 %
Kyllager: 3°C/RH 70 % och 7°C/RH 70 %

Byggnadens höjd antogs vara 10 m och regnmängderna på byggnadens tak beaktades vid beräkningen. Simuleringsperioden var fem år.

I studien fastställdes att en lösning för låglutande tak lämpar sig för alla typer av utrymmen (fryslager, kyllager och varma kontorsutrymmen). På grund av den enhetliga konstruktionen behöver taket inte delas in i separata fukttekniska delar med olika materialtyper som tex Stenull och Ecoprim, och därmed undviks tillhörande riskfyllda skarvar.  

Konstruktören fastställer vilket material som lämpar sig som luft- och ångspärr i varje enskilt fall. Det material som väljs ska kunna användas vid kalla temperaturer och dessutom måste det säkerställas att skarvarna är täta, t.ex. genom svetsning. Luft- och ångspärren får inte gå sönder under monteringsarbetet.

På underlag av profilplåt läggs beroende på öppningsmåttet t ex en 30 mm PAROC ROBSTER 60 som underlag för luft- och ångspärren.

Vid valet av ångspärr bör man också beakta att den ska kunna fästas så att det inte uppstår glapp vid ytterväggar eller genomföringar. Skarvarna bör utformas separat för varje byggnad med beaktande av dess storlek, klimatförhållanden och dylikt, de material som använts, samt belastningen vid påtvingad deformation.

Under monteringsarbetet ska de olika arbetsmomenten planeras in så att isoleringen ligger öppet för väderpåverkan under så kort tid som möjligt. Isoleringen ska täckas och skyddas mot regn under monteringsfasen. Vatten eller snö som samlas på underlaget för isoleringen ska tas bort och därefter ska ytan torkas. Isoleringen måste skyddas mot fukt även under transport och förvaring på byggplatsen.

Vid monteringsarbeten på ett underlag av profilerad plåt ska man säkerställa att fästena för värmeisoleringslagret monteras vid kanterna av den profilerade plåten.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt planering och utförande av genomföringar. För genomföringarna används lämpliga och kvalitetssäkrade förtillverkade genomföringar enligt tillverkarens anvisningar.