Arbetsanvisning Isolera med PAROC Skivsystem och PAROC Air

PAROC Skivsystem har utvecklats som värmeisolering för låglutande tak. Systemet består av ROS 30 Underskiva och ROBSTER 60 och ROB 80 Takboard.

 

 

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

PAROC PROOF Skivsystem kan läggas på underlag i form av bärande konstruktioner av profilerad stålplåt eller på betongkonstruktioner som exempelvis TT-kassett eller HDF-bjälklag. Takkonstruktionens lutningar ska göras i den bärande konstruktionen.

Följ noggrant reglerna för skydd. Begränsa gångtrafik på isoleringen under läggningsarbetet. I frekventa gång- och trafikstråk läggs landgångar. Antingen med lastfördelande skivor under byggtiden eller permanent som upphöjda gångbryggor. Skadat material byts ut innan det yttre tätskiktet monteras. 

Plåtprofiler skall vara rensade från snö, virkesrester och dylikt. Vatten och snö på betongbjälklag skall tas bort innan isoleringen läggs ut. Jämnheten vid betongbjälklag skall minst motsvara brädriven betong. Ojämnheter och höjdskillnader i underlaget utjämnas. 

Våra rekommendationer på öppningsmått baseras av arbetsmiljöskäl på säkerheten i samband med montage av våra produkter på trapetsprofilerad plåt.

UNDERLAGSSKIVA PÅ STÅLPLÅTSPROFILER
Produkt Öppningsmått mm

Profiltopp mm

50 mm PAROC ROS 30 170  115 
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60 260 70

 a = öppningsmått

 b = profiltopp

 

I samband med installation av det undre lagret ska alltid försiktighet iakttas. Gå på profiltopparna för att undvika genomtrampning i samband vid läggning. Vår rekommendation gäller vid normal läggning som innebär att skivskarvar kan placeras mellan profiltopparna. Vid mindre än angivna profiltoppsbredder placeras skivskarvarna alltid ovan profiltopp.

En luft- och ångspärr skall användas vid alla typer av låglutande tak. Luft-och ångspärren placeras för bästa möjliga resultat indragen i isolerskiktet max 1/3 in i konstruktionen räknat från den varma sidan oavsett underlag. Skarven skall vara tejpad i både längd- och tvärskarvar samt utföras med minst 200 mm överlapp. På underlag av trapetsprofilerad stålplåt placeras skarven över profiltopp. I anslutning mot vertikala ytor dras luft- och ångspärren upp och fixeras med dubbelhäftande tejp. Skador i form av hål skall övertäckas med ny luft- och ångspärr medan revor lagas med godkänd och åldersbeständig tejpSe separat anvisning för mer detaljer.

Många av våra takprodukter levereras på miljöpall med stöd av stenull avsedd för hantering med lyftgaffel eller lyft med bandslingor. Fördela pallarna inbördes på taket enligt måttavvikelse på palletiketten. Pallens utformning kräver avjämnat underlag. Emballaget består av sträckhuva som tillåter lagring utomhus utan täckning. 

MONTERING

Transporter av isoleringen på taket kan göras med s.k. tegelkärra. Utläggningsarbetet kan göras med högaffel. Isoleringen skärs med kniv efter rätskiva eller sågas med fogsvans. Håltagning i efterhand görs med kniv. Takfall och Ränndalskil läggs ut enligt separat anvisning.

BÄRANDE UNDERLAG AV STÅLPLÅT

PAROC Robster 50 eller 60 Stålunderlagsskiva eller PAROC ROS 30 Underskiva läggs med längdriktningen tvärs profiltopparna. Var noggrann så att inte springor mellan skivor eller vid anslutningar uppstår. 4-hörnsmöten bör undvikas. Rulla ut luft- och ångspärren med minst 200 mm överlapp och tejpa skarvarna. Används ingen tejp skall överlappet vara minimum 500 mm. Lägg ut ett eller flera lager av PAROC ROS 30 Underskiva. Skarvarna förskjuts mellan isolerskikten. Vid två eller flera isolerskikt utläggs dessa omedelbart efter varandra. Avsluta med att lägga det översta isolerskiktet, PAROC ROB 80 Takboard.

TÄTSKIKT

På grund av vindlast och andra krafter som påverkar konstruktionen ska tätskikt och isolering förankras löpande i underlaget enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

TÄCKNING OCH NEDERBÖRD

Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Undvik i möjligaste mån utläggning vid nederbörd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen är diffusionsöppen, men detta beror även på takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.

 

BÄRANDE UNDERLAG AV BETONG ELLER TRÄ

Rulla ut luft- och ångspärren med minst 200 mm överlapp och tejpa skarvarna. Används ingen tejp skall överlappet vara minimum 500 mm. Lägg ut ett eller flera lager av PAROC ROS 30 Underskiva. Skarvarna förskjuts mellan isolerskikten. Vid två eller flera isolerskikt utläggs dessa omedelbart efter varandra. Avsluta med att lägga det översta isolerskiktet PAROC ROB 80 Takboard.

TÄTSKIKT

På grund av vindlast och andra krafter som påverkar konstruktionen ska tätskikt och isolering förankras löpande i underlaget enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

TÄCKNING OCH NEDERBÖRD

Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Undvik i möjligaste mån utläggning vid nederbörd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen är diffusionsöppen, men detta beror även på takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION AV SPÅRAD ISOLERING 

Nedan gäller endast montaget av PAROC ROS 30g Underskiva Air som är försedd med ett system av spår. Dels i form av spåren som finns i skivan vid leverans, dels i form av de tvärgående kanaler som skärs upp i isoleringen under läggningen. Skivorna läggs med spåren uppåt i fallriktningen. Under montaget är spåren synliga för enklare tillpassning i skarvarna. Förbindelsekanaler skärs vid hinder som takfönster eller brandluckor. Hindren bryter spåren men förbindning i sidled gör att luften kan passera. På stora tak, i flera sektioner, skall också tvärgående kanaler skäras i ränndalarna så att luftflödet kan balanseras över hela takytan. 20 mm PAROC ROB 80 Takboard placeras ovanpå den spårade ytan. Under montering av tätskikten skall ventilationshuvar som skapar ett undertryck monteras ovan de tvärgående spåren. 

VENTILATIONSHUVAR
Välj PAROC XVR 001 eller PAROC XVR 002 Takventilator med höjd 400 mm och diameter Ø 100 mm.

LUFT IN
Luftintag anordnas antingen genom ventilationshuvar som placeras ca 1 meter från sargkant med c/c avstånd i längdriktning 10–12 m eller genom öppningar i sargen. 

LUFT UT
Ventilationshuvar placeras i nock. Ett tvärgående spår, 100 mm brett och 20 mm djupt, skärs i isoleringen längs nocken. Ventilationshuvar placeras ovan detta spår var 6–8 m. Under huven tas hål i takboarden med Ø 100 mm, för kontakt med spåren. 

PASSERA HINDER
Tvärgående spår utförs också nedan hinder så att luften kan passera vid sidan om. Dessa spår görs också 100 mm breda och 20 mm djupa.