Uppförandekod

Hos Paroc, ett Owens Corning-företag, innebär regelefterlevnad att vi följer Owens Cornings uppförandekod och tio riktlinjer. Dessa är utformade för att säkerställa att anställda agerar med integritet och på ett etiskt sätt, för att undvika att oegentligheter uppstår. Varje riktlinje stöds av en eller flera policyer för professionellt uppförande, som beskriver förväntad efterlevnad.

Läs mer om Owens Cornings policyer och praxis 

Rapportering av etiska angelägenheter

Om du känner genuin oro över Parocs agerande, vänligen rapportera detta via Owens Cornings hjälplinje för affärsbeteende. Observera att ett professionellt svar kommer att respektera alla parters rättigheter.