Teknisk isolering för VVS-installationer

Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering av alla VVS-installationer, vilket är extremt viktigt för att energi-effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. 

Minska värmeförlusten med teknisk isolering från PAROC

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Genom att välja rätt produkt för rätt applikation i vårt sortiment för teknisk isolering, förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. 

Ledningar för varma och kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Med hjälp av rätt teknisk isolering minskas värmeförlusten och risken för frysning, samtidigt som brand-spridning och kondensbildning förhindras. Säkerställ funktionen för alla komponenter i ditt VVS-system genom att isolera med PAROC-produkter för teknisk isolering. På så sätt skapas ett effektivt VVS-skal med bättre brandsäkerhet, reducering av oönskat ljud och färre skador på grund av kondens och frysning plus att rätt isolering för VVS kan minska värmeförluster.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. 
Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.
Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur finns på respektive produktsida.

Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C.
Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. Paroc rekommenderar att undvika vistelse i utrymmet under urbränningsfasen samt sörja för god ventilation. Om vistelse är nödvändig rekommenderas friskluftsmask.
För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet:

  • Isoleringen ska inte belastas
  • Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad
  • Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen
  • Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet använda

Allt inom lösningar för teknisk isolering - VVS

Ti Hvac Pocketguide SE

Pocketguiden - med allt du behöver för en
energiklok VVS-isolering

FEDS brandskydd för kanaler

Beräkningsprogrammet FEDS
Beräkna brandskydd för ventilationskanaler. 

Ja, Parocs produkter är CE-märkta. Produkter för teknisk isolering är CE-märkta i enlighet med produktstandarden SS-EN 14303.

CE-märkningen redovisar produktens prestanda i form av deklarerade egenskaper.

CE.märkningBETECKNINGSKOD FÖR CE-MÄRKNING  (EXEMPEL)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20-WS1-MV2-CL10-pH9,5

Beteckningskoden anger produktens deklarerade egenskaper. Separat anges brandklass, t ex A1.

Produktens värmekonduktivitet finns inte i beteckningskoden utan framgår av Prestandadeklarationen för respektive produkt. Sök produkt via Produktöversikten.

 

Exempel på etikett

 

 

 

 

BETECKNINGSKODER

MÅTT OCH TOLERANSER T
Tjocklekstoleranser anges i klasserna T1 till T9.

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR ST
Anger den högsta deklarerade användningstemperaturen.

Exempel: ST(+) 660.

TRYCKHÅLLFASTHET CS
Anger tryckhållfastheten i kPa vid 10 % deformation av tjockleken.

Exempel: CS(10)20 är 20 kPa tryckhållfasthet vid 10 % deformation.

VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGA WS
Vattenupptagningsförmågan deklareras om den inte överskrider 1,0 kg/m2.
WS1.

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND, MV
Ytans ångtäthet i meter luftpelare
MV1 motsvarar 100 m luftpelare
MV2 motsvarar 200 m luftpelare

VATTENLÖSLIGA JONER OCH PH-VÄRDE
När spårmängder av vattenlösliga joner, t ex klor och pH-värdet deklareras.

Exempel: CL10 eller pH9,5.

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och ventilationskanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage av installationerna och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:
Minska värme- och kylförluster
Förhindra legionella
Förhindra kondensbildning
Begränsa brandspridning
Dämpa ljud
Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
Spara pengar 
Minska miljöpåverkan

Hur teknisk isolering dimensioneras beror på vad man vill åstadkommas med isoleringen. Isolertjockleken kan dimensioneras efter:

vilken energiförluster som kan accepteras
vad som krävs för att motverka legionellatillväxt
vad som behöva för att undvika kondensbildning
vad som behövs för att dämpa ljud
vad som behövs för att skydda omgivningen genom att uppnå en viss yttemperatur på installationen 
hur man förlänger infrysningstiden på rör utomhus 

Till hjälp finns vårt beräkningsprogram Paroc Calculus.