Ventilationsisolering - Isolering av ventilationsrör & -kanaler

Ventilationsisolering kondensisolering

Ventilationsisolering behövs bland annat för att kunna begränsa och reglera värmeförlusterna i ett ventilationssystem. Genom en effektiv isolering av alla VVS-installationer skapas ett effektivt VVS-skal. På så vis kan vi energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.

Minimera energiförlusterna med isolering av ventilationssystemet

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

rect-circular-ducts-ventilationEn ventilationsisolering med korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna. Besparingen kan bli flera tusen kWh per år och flera grader.

Kondensisolering för ventilation

Om isoleringen ska uppfylla både värme- och kondensisoleringskrav är det oftast värmeisoleringen som är dimensionerande.
Vid enlagsisolering väljs PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat som är försedd med ett ångbromsande ytskikt.
Vid flerlagsisolering kan exempelvis PAROC Vent Mat Comfort väljas i första lag och sedan PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.

För kanaler där medietemperaturen är lägre än den omgivande lufttemperaturen finns det risk att det bildas kondens på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensbegränsande funktionen ska uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Isoleringen monteras utvändigt på ventilationskanalerna.

I isoleringslösningar som har till uppgift att begränsa fuktflödet in mot ventilations-kanalerna måste ytskiktet fungera som ångbroms. I sådana fall är isolering med aluminiumytskikt en lämplig lösning, även kallad AluCoat. Den monteras med spirallindning, svetsspik alternativt bandning, och alla fogar tejpas noggrant.

Invändig kondensisolering

PAROC InVent 45 G5/N1 är en stenullsskiva avsedd för invändig kondens-, värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter.
PAROC InVent har ett hållbart och rensbart ytskikt av kraftig och tålig glasfiberväv och på baksidan stapelfiber.
Stapelfiberytskiktet ger skivan en ökad stabilitet vilket underlättar hantering och montering samt ger en bra yta för markering vid formskärning.

Luftbehandlingsaggregat ska ha filter av minst klass F7. Isoleringen får inte monteras i kanaler där luft som innehåller feta eller klibbiga föroreningar distribueras, t ex imkanaler.
PAROC InVent finns även i densitet 100 kg/m3 med produktnamn PAROC InVent 100 G5/N1.
Skivorna uppfyller brandteknisk klass A1.

Tvålagsidolering brand och kondensTraditionell 2-skiktslösning

PAROC Hvac Fire Mat Comfort eller PAROC Vent Mat Comfort 40 mm
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 20 mm
Totalt 60 mm

 

 

MÄRKNING OCH  KONTROLL

PAROC MärkskyltVid byggherrens kontroll på byggplatsen ska tillses att rätt produkter levererats och att utförandet och monteringen överensstämmer med tillhörande handlingar till typgodkännandet.

I anslutning till rensluckor ska finnas en skylt med följande text:

" Denna kanal är isolerad med PAROC InVent.
Längd på isoleringen ______ m i pilens riktning. Kanalen kan rensas med roterande platsviskor. Ej med stålviskor. "

 

 

RENSNING
Kanalen ska rensas med roterande plastviskor, ej med stålviskor.
För ytterligare uppgifter om produktegenskaper se Produktöversikt/VVS samt välj aktuell produkt.

Utvändig kondensisolering

Utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler kan utföras med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. För cirkulära kanaler kan PAROC Hvac AirCoat användas. På rektangulära kanaler kan PAROC Hvac Slab AluCoat användas. Alternativt kan nätmattor och andra skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen ska uppnås.

För en grundläggande analys av kondensisoleringen av ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Om vi antar att den relativa luftfuktigheten är cirka 50 % och att temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan är 15°C, brukar 20 mm isolering vara tillräckligt. Vid en relativ luftfuktighet på 70 % kan isoleringstjockleken ökas till 40 mm beroende på storleken på kanalen. I andra fall bör man göra en särskild beräkning.

I tabellen nedan kan du se när kondensisolering krävs.

Du kan enkelt räkna ut rätt tjocklek på isoleringen med hjälp av Parocs beräkningsprogram PAROC Calculus. Om du behöver isolera av värmeskäl och som brandskydd, ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen och värmeisoleringen och ångspärren ovanpå brandisoleringen. 


Läs mer om ljudisolering av ventilationskanaler här >

Läs mer om ventilationsutrustning här >

Relaterade FAQ

Här finns frågor och svar som rör lösningarna på denna sida. För alla FAQ, vänligen gå till FAQ VVS >

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. För mer information se BTI. 

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR VENTILATIONSISOLERING ENLIGT BTI.

CIRKULÄRA KANALER

Cirkulära kanaler - Table

Cirkulära kanaler

 

 

 

 

 

 

REKTANGULÄRA KANALER

Horisontellt montage

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b = max 30 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a ≥ 600 mm
b = max 30 mm
Längd- och tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta stiftning 2 sidor           

 

 

 

 

nätmatta stiftning tre sidor

Nätmatta stiftning 3 sidor

 

 

 

 

HORISONTELLA MONTAGE

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b ≥ 150 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från ett håll.

Kanalsida = 700 – 1200 mm
a ≥ 600 mm
b ≥ 200 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

Kanalsida ≥ 1200 mm
a, b ≥ 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll. För att förhindra nedhängning stiftas isoleringen på kanalens undersida. 

Nätmatta klamring 4 sidor, horisontellt montage

 

 

 

 

VERTIKALT MONTAGE

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor.

Kanalsida < 700 mm
a = 400 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a = 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta klamring 4 sidor, vertikalt montage

A.10 Förslag på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

tabell med isoleringsklasser ventilationskanaler

Luft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciallt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

VENTILATION

BTI-PG-ventilationstabeller-2

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

PAROC stenull är fuktavvisandePAROC mineralull har inga kapillärer och tar varken upp eller lagrar vatten. 

PAROC Stenull är fukt- och vattenavvisande och normalt understiger fuktinnehållet i isoleringen 0,5 % av dess vikt. Skulle mindre mängder vatten komma in i materialet när det är monterat, sker en snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur, varefter isoleringsförmågan återfås. 

PAROC Stenull uppfyller kraven enligt EN 1609 och EN 13472 vilket betyder att vattenupptagningsförmågan är ≤1 kg/m2.

Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer samtidigt stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering.

Vid isolering av kalla installationer dimensioneras isoleringen så att ytskiktets temperatur ligger över den omgivande luftens daggpunkt. Ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd väljs så att fuktflödet in mot den kalla installationen begränsas. Samtliga skarvar fogtätas med produkter som rekommenderas för detta ändamål.
För mer information, gå till Arbets- & Monteringsanvisningar.

En väl fungerande ångbroms på kalla rörledningar ökar processens funktion och minimerar riskerna för korrosion.
PAROC produkter med ytskikt av armerad aluminiumfolie har ånggenomgångsmotstånd MV2, vilket motsvarar bästa klass i enlighet med SS-EN 12086 för platta produkter och SS-EN 13469 för rörskålar. Produkterna passar utmärkt till applikationer som kalla rör, ventilationskanaler eller andra användningsområden där resistens mot vattenånga är ett krav. I denna typ av användningsområden måste alla skarvar tejpas med PAROC Tejp AluCoat.

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T och Paroc Hvac Combi Alucoat T erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av rör.