MONTERINGSANVISNING - Utvändig värme-, brand- och kondensisolering med Paroc rörskålar

Paroc Hvac Combi/ Section AluCoat T är rörskålar av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. Används för brand- och kondensisolering av rörledningar och ventilations-kanaler.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2022-09-09

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Rörskålens dimension bestäms av befintlig rördimension och erforderlig isolertjocklek. Vid montaget ska längd och tvärskarv pressas samman så att alla springor och spalter tas bort.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

  • PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T uppfyller brandteknisk klass A2L-s1,d0
  • Max. temperatur på ytskiktet 80 °C.
  • För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se AMA VVS & Kyla 22
  • För att göra plats för eventuella kopplingar bör man skära ur en bit av innerkärnan så att det inte bildas spänningar i rörskålen.

Vår rekommendation är att montaget säkras på följande sätt:

  • Längsgående tejp är främst avsedd för att få ett fullgott kondensskydd och är inte avsett som monteringsmetod. 
  • Rörskål med innerdiameter 89 mm och större ska alltid säkras med förzinkad ståltråd eller minst tre band per rörskål. Rörskålar med innerdiameter 76 mm och mindre säkras också med förzinkad ståltråd alternativt band om risk finns för spänningar i rörskålarna efter montaget.
  • Rörskål som inte säkras med ståltråd eller band ska säkras med tejpförband i ändarna och på mitten av rörskålen.
  • En förutsättning för att montering av PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T kan ske på ett tillfredsställande sätt är att ytor som ska tejpas måste vara rena och torra. Vid svåra förhållanden rekommenderas att dessa ytor tvättas med t ex T-sprit. När montaget utförs bör temperaturen i lokalen samt på ingående material vara minst +10 °C.

BRANDSÄKRA RÖRGENOMFÖRINGAR - MONTERING AV RÖR OCH RÖRSKÅLAR

 

Fire safe pipe penetration

Parocs brandskyddslösning är baserad på produkten PAROC Hvac Section AluCoat T som lämpar sig utmärkt för att brandsäkra vattenfyllda rör där isoleringen går obruten genom en brandavskiljande konstruktion. Rörskålen finns i Combi-utförande för att passa fler rördimensioner än en. Rörskålen är försedd med en armerad aluminiumfolie, vilken fungerar som ångbroms.
Vägg och bjälklag ska uppfyllas minst samma brandtekniska klass som själva genomföringen.

 

 

Montering av rör

 

Rören monteras och hängs upp med den första upphängning max 650 mm från den brandavskiljande väggen eller bjälklaget.

Hålets diameter i den brandavskiljande konstruktionen får vara maxi-malt 60 mm större än rörskålens ytterdiameter.

 

Brandlösningen kan även användas då avstånden mellan rören är små. Rörskålarna kan monteras dikt an varandra, se vidare under punkten Montering av rörskålar nedan.

Montering av rörskålar

 

Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår och den längsgående överlappande tejpen försluts.

 

Rörskålen säkras sedan med bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid spirallindning knopas tråden minst en gång per enhet. Vid bandning med 3 band per enhet och vid tejpning 3 tejpremsor per enhet. Vid tejpning används viksäkring för att förhindra att förslutningen öppnar sig.

 

Vår rekommendation är att använda 50/75 mm bred tejp typ PAROC Tejp AluCoat.  Vid kondensisolering tejpas även samtliga tvärgående skarvar. För att få tillräckligt tryck vid all tejpning ska en spatel eller liknade användas.  

 

Steel wire

SPIRALLINDNING

PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T monteras t ex med hjälp av spirallindning eller bandning. Spirallindningen ska göras med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet.

 

 

 

 

 

 

 

bandning

BANDNING

På större rörskålar är bandning att föredra. Minst tre band per enhet ska användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

bends

BÖJAR

Vid isolering av böjar skärs rörskålarna i kilformiga stycken som därefter fästs på samma sätt som isoleringen i övrigt.

 

 

 

 

 

 

 

hvac bend alucoat

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Prefabricerad böj som fästs på samma sätt som isoleringen i övrigt och skjuts sedan över rörböjen.

 

 

 

 

 

 

 

KALLA RÖR

langdskarv

LÄNGDSKARV

När rörskålen lagts runt röret dras skyddspappret av från tejpen. För att skyddspappret lättare ska kunna avlägsnas är detta försett med sk ”fingerlift”. Vik ner överlappen mot rörskålen och tryck så hårt att tejpen fäster mot folieytan. Se till så att det inte blir någon spalt vid rörskålsslitsen, men undvik att sträcka onödigt hårt i överlappen. För att få tillräckligt tryck i tejpfogen ska en spatel eller liknande verktyg användas.

 

 

 

 

 

 

avstick

AVSTICK

Samtliga skarvar, t ex mellan två rörskålar, avstick, pendlar och dylikt, ska fogtätas med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad. Där det är möjligt bör 75 mm bred tejp användas. Avsluta den tvärgående tejpen med en så kallad ”viksäkring”.

 

 

 

 

 

 

bend

BÖJ

Böjar tillverkas på vanligt sätt med segment skurna ur PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T. Böjen fogtätas sedan med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad.

 

 

 

 

 

 

 

hvac bend alucoat

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Böjen som är försedd med överlapp och tejp monteras på samma sätt som rörskålen och skjuts sedan över rörböjen.

 

 

 

 

 

 

 

avslut

AVSLUT

Vid avslut lindas aluminiumtejpen runt rörskålen och sedan ner mot röret. Synliga avslut kan därefter förses med gavelmanschett som låses med förzinkad ståltråd.

 

 

 

 

 

 

 

viksakring av tejp

VIKSÄKRING AV TEJP

I de fall när tvärgående skarvar tejpas utförs en s k viksäkring vid förslutningen för att förhindra att förslutningen kan öppna sig. Detta gäller exempelvis vid montering av rörskålar och lamellmatta med ytskick av AluCoat. Viksäkring utförs enligt figuren.

 

 

 

 

 

 

 

fire-penetration-pipe-sealingTätning mellan rörskål och brandavskiljande konstruktion

Hålets diameter i den brandavskiljande konstruktionen får max vara 60 mm större än rörskålens ytterdiameter.

Hålrummet mellan rörskål och anslutande konstruktion drevas med PAROC Stenull som komprimeras. Stenullen täcks därefter med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.

Genomföringen kan utföras på två sätt, antingen med enbart en rörskål i den brandavskiljande konstruktionen (LI, lokalt isolerad) eller med röret isolerat i hela sin längd (KI, kontinuerligt isolerad). I bjälklag kan även en asymmetriskt lokalt isolerad genomföring utföras för plastkompositrör (LIA). Se vad som gäller för resp rörtyp under ”Tabeller med aktuella rörtyper, isolertjocklekar och brandklasser”.

 

Lokalt isolerad (LI)                                      Kontinuerligt isolerad (KI)                   Asymetriskt lokalt isolerad (LIA)

locally-isolated-2

continues-isolated-pipe-insulation

locally-isolated-asymetric

 

Max 650 mm mellan upphängning och vägg. Gäller på båda sidor om väggen.

pipe-section-side

 

 

 

 

T-stycken och böjar intill brandavskiljande konstruktion

Vid symmetriskt lokalt isolerad (LI) installation, kan specialfall uppstå. I dessa fall är det viktigt att den totala isolerlängden på vardera sidan av brandavskiljande konstruktion inte blir kortare än vid en rak rörgenomföring. Samtliga skarvar måste vara utformade så att inga springor eller spalter i isoleringen uppstår.

Exempel på förgreningar:
Särskilda förhållanden uppstår med t.ex. förgreningar. I dessa fall är det viktigt att rörskålens centrum placeras i mitten av den brandavskiljande konstruktionen (Lokalt isolerad/LI) enligt exemplen nedan. Alla utskärningar är utformade så att inga glipor eller sprickor uppstår i skarvarna mellan rörskålarna.

Kompletterande måttangivelser
a+b= ≥ 550
c+d= ≥ 525
e+f = ≥ 525

1. Rörupphängning
2. PAROC Hvac Section AluCoat T
3/4. Tätning enligt montageanvisningar
5. Betongvägg
6. Gipsvägg (lätt vägg)
7. Vattenrör (koppar-, komposit- eller järnrör)
8. Betongbjälklag

hvac-fire-penetration-pipe-section-alucoat-1

hvac-fire-penetration-pipe-section-alucoat-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvac-fire-penetration-pipe-section-alucoat-3

hvac-fire-penetration-pipe-section-alucoat-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeller med isolertjocklekar och brandklasser 

I tabell 1-5 redovisas brandklasser för olika rörtyper, isolerutförande samt vilken typ av installation enligt figurerna nedan.  Rörskålarna kan förutom att gå enskilt genom den brandavskiljande konstruktionen monteras så att de ligger mot varandra i mönster enligt monteringstyperna nedan. Vilka monteringstyper som är godtagbara för de olika rörtyperna anges i tabellerna.

Kopparrör

copper-pipe-penetrationTyp av rör: Koppar
Brandklass t o m: EI 120/EI 90 Brandavskiljande konstruktion Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong

 

 

 

cooper-pipe-penetration-table

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompositrör

plastic-pipe-penetrationTyp av rör: Komposit
Brandklass t o m: EI 120 Brandavskiljande konstruktion
Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong

 

 

 

 

plastic-pipe-penetration-table

 

 

 

 

 

 

Järnrör

iron-pipe-penetrationTyp av rör: Järn, stål, rostfria, gjutjärn 
Brandklass t o m: EI 120 / EI 90 Brandavskiljande konstruktion
Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong

 

 

 

 

iron-pipe-penetration-table

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteringstyper

Mounting instruction pipe sections

 

required-space-pipe-insulation-ama-22

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

 

 

installation-measures-pipe-insulation-table

installation-measures-pipe-insulation-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.