MONTERINGSANVISNING - PAROC Hvac Combi AluCoat T

Hvac Combi AluCoat T är en rörskål av obrännbar stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2019-04-16

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Rörskålens dimension bestäms av befintlig rördimension och erforderlig isolertjocklek. Vid montaget ska längd och tvärskarv pressas samman så att alla springor och spalter tas bort.

SPIRALLINDNING
PAROC Hvac Section AluCoat T monteras t ex med hjälp av spirallindning eller bandning. Spirallindningen ska göras med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet.

 

 

 

BANDNING
På större rörskålar är bandning att föredra. Minst två band per enhet ska användas.

 

 

 

 

BÖJAR
Vid isolering av böjar skärs rörskålarna i kilformiga stycken som därefter fästs på samma sätt som isoleringen i övrigt.

 

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T
Prefabricerad böj som fästs på samma sätt som isoleringen i övrigt och skjuts sedan över rörböjen.

 

 

 

 

TÄNK PÅ

  • PAROC Hvac Combi AluCoat T uppfyller brandteknisk klass A2L-s1,d0
  • Max. temperatur på ytskiktet 80 °C.
  • För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se AMA VVS & KYLA 22, AMA PN/1. 
  • För att göra plats för eventuella kopplingar bör man skära ur en bit av innerkärnan så att det inte bildar spänningar i rörskålen.

KALLA RÖR

LÄNGDSKARV
När rörskålen lagts runt röret dras skyddspappret av från tejpen. För att skyddspappret lättare ska kunna avlägsnas är detta försett med sk ”fingerlift”. Vik ner överlappen mot rörskålen och tryck så hårt att tejpen fäster mot folieytan. Se till så att det inte blir någon spalt vid rörskålsslitsen, men undvik att sträcka onödigt hårt i överlappen. För att få tillräckligt tryck i tejpfogen ska en spatel eller liknande verktyg användas.

 

 

 

AVSTICK
Samtliga skarvar, t ex mellan två rörskålar, avstick, pendlar och dylikt, ska fogtätas med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad. Där det är möjligt bör 75 mm bred tejp användas. Avsluta den tvärgående tejpen med en så kallad ”viksäkring”.

 

 

 

BÖJ
Böjar tillverkas på vanligt sätt med segment skurna ur PAROC Hvac Section AluCoat T. Böjen fogtätas sedan med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad.

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T
Böjen som är försedd med överlapp och tejp monteras på samma sätt som rörskålen och skjuts sedan över rörböjen.

 

 

 

AVSLUT
Vid avslut lindas aluminiumtejpen runt rörskålen och sedan ner mot röret. Synliga avslut kan därefter förses med gavelmanschett som låses med förzinkad ståltråd.

 

 

 

Viksäkring med tejp

 

 

 

 

En förutsättning för att montering av PAROC Hvac Section AluCoat T kan ske på ett tillfredsställande sätt är att ytor som ska tejpas måste vara rena och torra. Vid svåra förhållanden rekommenderas att dessa ytor tvättas med t ex T-sprit. När montaget utförs bör temperaturen i lokalen samt på ingående material vara minst +10 °C.

Vår rekommendation är också att montaget säkras på följande sätt:

  • Rörskål med innerdiameter 89 mm och större ska alltid säkras med förzinkad ståltråd eller minst två band per rörskål. Rörskålar med innerdiameter 76 mm och mindre säkras också med förzinkad ståltråd alternativt band om risk finns för spänningar i rörskålarna efter montaget.
  • Rörskål som inte säkras med ståltråd eller band ska säkras med tejpförband i ändarna och på mitten av rörskålen.

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.