Arbetsanvisning Isolera med PAROC Cortex och PAROC Cortex b

PAROC Cortex

 

PAROC Cortex är en stenullsbaserad lösning bestående av en stenullsskiva beklädd med ett icke brännbart vindtätt skikt. Den är avsedd för flervåningshus med ventilerade fasader. Jämna kanter gör att springor och spalter undviks vilket minimerar risken för värmeförlust genom konstruktionen. Produkterna som finns tillgängliga är PAROC Cortex, PAROC  Cortex pro, PAROC Cortex One. Tillägget b efter produktnamnet avser ett svart ytskikt. 


2019-10-17

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 

Beroende på vindlast, byggnadens höjd, fasadsystem och med hänsyn till underlag väljs en lämplig infästning och val av skruv.

Det finns flera typer av fasadsystem som kan användas i denna typ av konstruktion. Det som beskrivs nedan är en principlösning för installation av värmeisolering i ett vertikalt bärverkssystem i metall. Kontakta alltid aktuell systemleverantör för detaljanvisningar.

Installation Paroc Cortex   Metall leder mycket värme. Använd därför om möjligt en distans mellan infästning och vägg för att bryta köldbryggan som annars uppstår.
 Installation Paroc Cortex Fäst in PAROC eXtra med minst en infästning per skiva.

Installation Paroc Cortex

Montera PAROC Cortex dikt an med förskjutna skarvar som vindskyddande lager. Använd 3-4 infästningar per m2.

Minsta avstånd mellan infästningar är 600 mm. Istället för en tvåskiktslösning, d.v.s. PAROC eXtra + PAROC Cortex, kan istället ett lager med PAROC Cortex One användas. Det är viktigt att inga luftspalter uppstår mellan vägg och isolering.

Montera vertikala profiler som skapar en ventilerad luftspalt. Denna luftspalt bör vara minst 20 mm.  

Installation Paroc Cortex

 

För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi att samtliga skarvar och genomföringar tejpas med Cortextejp. För vägghörn och i avslut runt fönster och dörr kan den bredare Cortex Hörntejp användas. För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning skall ytorna vara rena och torra, fria från släppmedel som fett och olja.

 Installation Paroc Cortex Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens anvisningar och rekommendationer.

Beroende på vindlast, byggnadens höjd, fasadsystem och med hänsyn till underlag väljs en lämplig infästning och val av skruv.

Det finns flera typer av fasadsystem som kan användas i denna typ av konstruktion. Det som beskrivs nedan är en principlösning för installation av värmeisolering i ett horisontellt bärverkssystem i metall. Kontakta alltid aktuell systemleverantör för detaljanvisningar.

Installation Paroc Cortex   Metall leder mycket värme. Använd därför om möjligt en distans mellan infästning och vägg för att bryta köldbryggan som annars uppstår. Montera metallprofiler till infästning för att skapa ett horisontellt ramverk.
 Installation Paroc Cortex Montera PAROC eXtra, Stålregelskiva c600 i ramverket dikt an mot underlager. Vid behov kan isoleringen fästas in med en infästning per skiva.

 

Installation Paroc Cortex

Montera PAROC Cortex dikt an med förskjutna skarvar som vindskyddande lager. Använd 3-4 infästningar per m2. Minsta avstånd mellan infästningar är 600 mm. Alternativt kan ett lager av PAROC Cortex One användas. Det är viktigt att inga luftspalter uppstår mellan vägg och isolering.

Montera hattprofiler som skapar en ventilerad luftspalt. Denna luftspalt bör vara minst 20 mm.

 

Installation Paroc Cortex

 

För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi att samtliga skarvar och genomföringar tejpas med Cortextejp. För vägghörn och i avslut runt fönster och dörr kan den bredare Cortex Hörntejp användas. För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning skall ytorna vara rena och torra, fria från släppmedel som fett och olja.

 

 Installation Paroc Cortex Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens anvisningar och rekommendationer

 

Installation Paroc Cortex   Fasaden kramlas mot underlaget och antalet kramlor bestäms av aktuell vindlast.
 Installation Paroc Cortex Montera isoleringen dikt an, antingen som en tvåskiktslösning med PAROC eXtra + PAROC Cortex eller som enskiktslösning med PAROC Cortex One. Luftspalten bör vara minst 30 mm.

 

Installation Paroc Cortex

För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi att samtliga skarvar och genomföringar tejpas med Cortextejp. För vägghörn och i avslut runt fönster och dörr kan den bredare Cortex Hörntejp användas. För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning skall ytorna vara rena och torra, fria från släppmedel som fett och olja. 
 Installation Paroc Cortex Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens anvisningar och rekommendationer.

Montera isoleringen dikt an, antingen som en tvåskiktslösning med PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO + PAROC Cortex eller som enskiktslösning med PAROC Cortex One. Luftspalten utgörs av den vertikala läkten PAROC XRB 001 Brandläkt med tjockleken 36 mm. 

Vid användade av Cortex-produkter rekommenderar vi att samtliga skarvar och genomföringar tejpas med Cortextejp för att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen. För vägghörn och i avslut runt fönster och dörr kan den bredare Cortex Hörntejp användas. För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning skall ytorna vara rena och torra, fria från släppmedel som fett och olja.

Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens anvisningar och rekommendationer.