Arbetsanvisning Isolera ytterväggar med PAROC WAB 10tt Väggboard

PAROC WAB 10tt

 

Väggboarden PAROC WAB 10tt är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar i till exempel industri- och lagerlokaler. Den tunna väggisoleringsskivan kan användas som vindskydd och köldbryggebrytare i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt.

2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Det är avgörande för att väggkonstruktionen som helhet ska fungera tillfredställande att de olika konstruktiva delarna i väggen samverkar. Man bör till exempel inte starta uppvärmningen av byggnaden innan luft och ångspärren har monterats. Orsaken är att vattenånga kan transporteras genom konstruktionen och kondensera mot det utvändiga tätskiktet.

Montage av luft- och ångspärr, se separat anvisning 

Skivor av stenull påverkas i mycket liten omfattning av fukt. Stenull suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt ur luften. Den fukt som till exempel vid slagregn under byggskedet kan komma in i ytskiktet, torkar snabbt bort utan att förorsaka skada på isoleringen. Detta innebär att Väggboarden kan vara oskyddad mot väder och vind under en kortare tid av byggskedet. 

 

Väggboarden monteras heltäckande på utsidan av stommen för att vindskydda bakomvarande isolering.
 

 

 

 

MONTERING PÅ TRÄREGELSTOMME
Väggboarden monteras på träreglar med c 600 mm. Skarven anpassas helst så att denna hamnar över regel.  Om inte, används Skarvprofil enligt figur. Väggboarden fästs med skruv eller spik och Plåtbricka. Förankringslängden bör vara minst 25 mm. Spikavstånd, max 600 mm i fält och 300 mm i skarv. Om det är aktuellt med spikläkt monteras denna med Väggboarden som distans i bakomvarande regel. Det är lämpligt att förborra spik- skruvhålen.

 

 

 

 

  

 

MONTERING PÅ STÅLREGELSTOMME
Väggboarden fästs provisoriskt mot stålreglarna med självborrande skruv och Plåtbrickor. Slutlig fastsättning av Väggboarden sker i samband med fasadplåtens montering. Om Väggboardens skarv hamnar utanför stålregeln, används skarvprofiler både horisontellt och vertikalt, för att säkerställa väggens vindskydd. Profilen vrids på väggboarden med den bredaste flänsen inåt i väggen. Därefter monteras nästa väggboard in i profilen, se figur. 

 

 

 

SOCKELAVSLUTNING
Vatten som eventuellt tränger in bakom fasadmaterialet avleds genom att en plåt eller membran monteras vid sockel. Även ovan fönster och dörrar ska vatten avledas. Väggboarden avslutas cirka 10 mm ovan plåten.