Arbetsanvisning Isolera med PAROC FireSAFE

Paroc har utvecklat en produktfamilj av stenull med K230 klassificering, PAROC FireSafe, speciellt designad för att skydda brännbart material i fasader och tak från antändning och därmed bidra till att ge mer brandsäkra byggnader. 

2019-02-28

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 

Installera alltid PAROC FireSAFE-skivorna över materialet som ska skyddas, som visat i figuren här intill. Skarvarna mellan skivorna och materialskikten måste vara täta och det får inte finnas några mellanrum i skyddsskiktet. 

Använd minst åtta (8) fästdon/skiva (600 x 1200) eller tolv (12) fästdon/skiva (1200 x 1800mm).

Infästningen i den bärande konstruktionen görs enligt anvisningarna från konstruktören av den bärande konstruktionen.

I brandtester har man använt sig av 4—5 mm galvaniserade stålskruvar med metallbrickor (Ø 50mm). 

Vid installation av brandskyddsskikt ovanpå det brännbara isoleringslagret ska fästdonen förlängas genom det brännbara isoleringslagret in till betongen eller det bärande materialet. 

Avståndet mellan fästdonen från kanterna och hörnet på isoleringsskivan måste vara ≤ 100 mm.

 

Positionen för och avståndet hos fästdonen visas i bilden. På låglutande tak säkras skivorna inte separat utan fästs i den bärande konstruktionen i samband med installationen av tätskiktet. Skivorna bör installeras tätt intill varandra. 

Se till att brandskyddsskiktet täcker hela det brännbara materiallagret.

Limma PAROC FPL 80, Brandskyddslamell på den bärande konstruktionen med hjälp av PAROC XPG 001, Byggklister. Lamellerna bör installeras runt öppningarna och genomföringarna, samt eventuellt mellan våningarna för att skydda brännbar isolering på sidorna. Lamellerna måste installeras tätt intill varandra och ytan som de ska skydda. Se till att brandskyddskiktet täcker hela materialet som ska skyddas. 

Ventilationsspaltöppningen bör skyddas separat med hjälp av lämplig lösning för att uppnå den skyddstid som krävs. På låglutande tak installeras lamellerna tätt intill varandra och täcks upptill med 30 mm PAROC FireSAFE R0, Brandskyddsboard Tak. 

PAROC FPL 80 Brandskyddslamell används som brandskyddskikt av brännbar isolering runt dörr- och fönsteröppningar samt som brandbarriär i väggar och låglutande tak. I dessa applikationer ger 200 mm isolertjocklek 60 minuters skydd och 400 mm ger 120 mm skydd av den brännbara isoleringen, både för brand från insidan som från utsidan.