Arbetsanvisning PAROC XMV 012, XMV 020, Luft- och ångspärr och XST 013 Tätningstejp

PAROC XMV är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr i ytterväggar, golv och tak. Tillsammans med våra tejpprodukter får du ett komplett system ger goda förutsättningar för att skapa en luftät byggnad.

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

2023-02-24

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 
Tätningstejpen PAROC XST 013, är en enkelhäftande tejp som passar till att sammanfoga skarvarna mellan plastfolier för att få ett heltäckande luft- och diffusionstätt skikt. Den kan också användas vid fönster- och dörrsmygar, balkgenomföringar m m. Eftersom produkten har en förmåga att fästa hårt även på sin egen rygg är den försedd med ett skyddspapper som avlägsnas vid montering.

Vid montering i tak och golv skall arbetarskyddsföreskrifter om genomtrampningsskydd beaktas. 

Luft- och ångspärren monteras med en rekommenderad överlappning på 200 mm. Skarven skall vara tejpad och klämd för bästa resultat. Använd godkänd tejp, t ex PAROC XST 013 Tätningstejp. Vid montering på träreglar används häftklammer och på plåtreglar används för ändamålet godkänd tejp. 

För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning med våra tejper skall ytan vara torr, ren och fri från olja. För att rengöra ytan kan man t ex använda T-röd eller liknande. 

Kvaliteten och vidhäftningen av tejpen är beroende av tryck och temperatur. Ett bra utförande sker med normal handkraft eller plastspatel som följer plastfoliens yta så att inte veck uppstår. Optimal temperatur vid applicering är över +5 °C.

Om innerväggar skall byggas innan Luft- och ångspärren är monterad skall en remsa med luft och ångspärr monteras vid anslutningarna mot tak, golv och vägg. Luft- och ångspärren bör inte användas om konstruktionen kommer att ha en fuktspärr som i t ex våtutrymmen. 

MONTERING I TAK OCH SNEDTAK

Kapa luft- och ångspärren till önskad längd så att den kan dras ner 200 mm på ytterväggarna. Vik ut den till dess fulla bredd och fäst den mot bjälkarna i deras längdriktning. Skarven skall vara tejpad, klämd över bjälke och utföras med minst 200 mm överlapp. Maximalt c/c 400 mm på glespanel. 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ VÄGG
Rulla ut luft- och ångspärren vid den yta som skall täckas och kapa till önskad längd. Vik ut den kortare fliken mot taket och fäst luft- och ångspärren i reglarna även runt fönster och dörr.  Skarven skall vara tejpad, klämd över regel och utföras med minst 200 mm överlapp.

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ GOLV
Rulla ut luft- och ångspärren på den yta som skall täckas och kapa till önskad längd så att den kan dras upp 200 mm på ytterväggarna. Överlappningen skall vara 500 mm men om skarvarna tätas genom tejpning räcker det med 200 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING PÅ LÅGLUTANDE TAK 
En luft- och ångspärr skall användas vid alla typer av låglutande tak. Luft-och ångspärren placeras för bästa möjliga resultat indragen i isolerskiktet max 1/4 in i konstruktionen räknat från den varma sidan oavsett underlag. Skarven skall vara tejpad i både längd- och tvärskarvar samt utföras med minst 200 mm överlapp. På underlag av trapetsprofilerad stålplåt placeras skarven över profiltopp. I anslutning mot vertikala ytor dras luft- och ångspärren upp och fixeras med dubbelhäftande tejp. Skador i form av hål skall övertäckas med ny luft- och ångspärr medan revor lagas med godkänd och åldersbeständig tejp. 

 

HÅL OCH GENOMFÖRINGAR
Alla hål och genomföringar i luft- och ångspärren skall noggrant tätas med godkända, åldersbeständiga produkter.  

För att täta större hål i luft- och ångspärren kan ett eller flera ark av PAROC XST 012 Tejpark användas. Den används också vid håltagning i samband med installation av PAROC Lösull då luft- och ångspärren skärs upp och återställs.  Det är viktigt att den appliceras med tryck mot plastfoliens yta så att inte veck uppstår. 

PAROC XST 013 Tätningstejp kan användas för att täta mindre hål. Vid balkgenomföringar tejpas ett varv med runt balken. Sätt en avklippt bit av tejp på vardera sidan om balken med halva ytan på balken och andra halvan mot tätskiktet. Klipp och vik i ovan- och underkant. Gör likadant på ovansidan samt undersidan.

FÖNSTER OCH DÖRRAR
För att täta hörnen i fönster- och dörrsmygar används PAROC XMV 002 Hörntät. Den är utformad att passa till tre olika smygdjup 125, 170 och 200 mm, men kan enkelt formateras till andra mått. Hörntäten monteras med Tätningstejp.

INNERHÖRN 
Ångspärren måste vara oavbruten i vinklar där exempelvis tak och väggar eller golv och väggar möts.