Arbetsanvisning Tilläggsisolera källarväggar från insidan

Tilläggsisolering från insidan bör inte ske som den enda åtgärden på grund av risken för fuktproblem. Om åtgärden ändå väljs måste det säkerställas att väggen är torr året runt. Dränering och utvändig tilläggsisolering bör alltid utföras som ett förstahandsalternativ.

2018-02-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: PAROC eXtra, PAROC ROB 80. 

 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Innan du isolerar källarväggen invändigt bör du först kontrollera att väggen är torr samt dränera och isolera väggen från utsidan med PAROC GRS 20 eller GRS 30 Markskiva. Då får du både isolering och fuktskydd samtidigt. När du dränerat och isolerat din källarvägg på utsidan kan du komplettera med en tunn konfortisolering på insidan. Vi rekommenderar att du använder stålreglar eftersom fukt kan skada virket. Ingen luft- och ångspärr används. 
 

 

 

 

 

Ta bort foder och lister, radiatorer och liknande. Fäst en stålskena, 45 mm, i tak och på golvet 20 mm från väggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg PAROC XSS 002 Sylltätning (A) under stålskenan på golvet för att skydda mot fukt. Om underlaget är betong så spikar du fast skenan med stålspik eller använder bultpistol.

1. Befintligt tak

2. Befintlig vägg

3. Befintligt golv

4. Regel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fäst de stående stålreglarna mellan golv- och takskenorna. Börja vid hörnen. Använd vattenpass och loda in den första regeln. Montera efterhand PAROC ROB 80 Takboard (C) bakom de stående reglarna vilket ger en effektiv fuktavskiljning och bryter köldbryggan mellan källarväggen och reglarna. Använd en tolk för att få rätt avstånd mellan reglarna. Ta kontakt med elektriker och rörläggare för eventuell komplettering av eluttag och radiatorer. Vid fönstret kan du vinkla regeln för att få rätt lutning. Täta runt fönster med drevningsremsa (B).

1. Hörn

2. Befintlig vägg

3. Regel snedsågas ev. vid fönsternich

4. Regel

5. Board

6. Isolering

 

 

 

 

 

 

Montera PAROC eXtra Stålregelskiva c600 (alt c450) (D) mellan stålreglarna. Använd om möjligt hela skivor och se till att isoleringen sluter tätt mot regelverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det klart att sätta upp innerbeklädnaden t ex gipsskivor.

1. Isolering

2. Befintlig vägg

3. Gips

4. Regel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplettera elarbeten och gör färdigt väggen med spackling, målning eller tapetsering. Montera foder och lister.