Arbetsanvisning Isolera med PAROC ZEROfix

klimatskiva-zeroPAROC ZEROfix är en självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar med varierande underlag. Upptagning av vindlast sker via horisontella fasadskruvar och vertikal last via vinklade fasadskruvar. Under vissa förutsättningar kan metoden även användas underifrån i bjälklag. 

2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

PAROC ZEROfix är en självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar som monteras på utsidan av bärande stommar av KL-trä, betong, tegel samt träregelstommar. Upptagning av vindlast sker via horisontella fasadskruvar och vertikal last via vinklade fasadskruvar. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av en utvändig beklädnad. PAROC ZEROfix kan användas på de flesta typer av byggnader såväl i nybyggnation som vid renovering och i byggnadsklasser Br1, Br2 och Br3. Befintliga träregelstommar som tex utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood med minst 24 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden. Läggs en heltäckande skiva till på utsidan av regelstommen måste konstruktionen fuktprestanda alltid kontrolleras av konstruktören.

Fuktskydd 
PAROC Stenull utgörs av ett oorganiskt material med en deklarerad kritisk fuktighet om 95 % för långvarig exponering. Materialet kan periodvis utsättas för vatten utan att nedbrytning uppkommer. Om isoleringen blivit blöt ska skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. Stenull är kapillärbrytande och värmeisolerande vilket innebär att bakomliggande konstruktion blir varm och skyddar mot både vatten och hög relativ fuktighet. Konstruktionen uppfyller fuktsäkerhetskraven i BBR i ett fortvarighetstillstånd vilket både kan motiveras via beräkningar och via erfarenhet av tidigare konstruktionslösningar med utvändig isolering.

Tillfällen då fuktsäkerheten kontrolleras eller att konstruktionslösningen bör modifieras och förbättras.

 • Fuktskador i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras. Speciellt gäller det om konstruktionen kompletteras med ”täta” avstyvande plywoodskivor eller motsvarande. 
 • Undermålig lufttäthet i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras. 
 • Undermålig fuktsäkerhet avseende ångtäthet i befintlig konstruktion som tilläggsisoleras om nya tätskikt skall appliceras speciellt i fuktiga innemiljöer och kalla klimat.

Brandskydd
PAROC Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. Detta innebär att stenullen fungerar som isolering mot värme även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand. Stenullen utgör därför ett mycket gott passivt brandskydd. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO är klassificerad i Euroklass A1, obrännbart material. PAROC Cortex, Cortex pro och Cortex One är klassificerad i Euroklass A2-s1,d0, obrännbart material. Isoleringen bromsar eller förhindrar därför brandspridning inuti väggen och längs fasaden.

För byggnader i klass Br1 ska PAROC XRB 001 Brandläkt i brandklass B-s1,d0 användas tillsammans med en fasadbeklädnad Cembrit Transparent, eller Moelven FW Fireprotected Wood panel 21 x 142 mm med Thermowood pine Waterproof fireimpregnation v2, eller någon annan beklädnad som är provad med yttervägg och godkänd enligt SP Fire 105. För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 ska fasadbeklädnad uppfylla kraven för klass D-s2,d2.

Ventilerad luftspalt
De flesta väggar har en luftspalt placerad bakom fasadskiktet. Syftet med denna spalt är att leda bort fukt. Luftflödet som normalt är uppåtriktat leds in genom öppningar i underkant av väggen. Luften som värms upp på sin väg upp tar åt sig fukt som sedan leds ut genom öppningar i fasadens ovankant. 

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO är en styv isolerskiva med låg luftgenomsläpplighet, ℓ = 35 x 10-6 m2/Pa s. Begränsade tryckskillnader och luftrörelser kan förväntas i luftspalten bakom fasadbeklädnaden och risken för att luftrörelser påverkar dess isolerfunktion är obetydlig om luftspalten begränsas. I ytterväggar isolerade med Klimatskiva ZERO rekommenderar vi en öppningsarea för luftspalten upp till 300 cm2/m. 

Vid högre byggnader där vindhastigheter som överstiger 20 m/s bör öppningsarean för luftspalten begränsas till 100 cm2/m. Ett alternativt till att begränsa öppningsarean är att använda PAROC Cortex, Cortex pro i kombination med Klimatskiva ZERO eller att använda Cortex One som yttre isolerskikt. Ytskiktet på dessa produkter har låg luftgenomsläpplighet, L < 10 x 10-6 m3/m2 Pa s och lågt ånggenomgångsmotstånd Z = 0,10m²hPa/mg.

Antalet skruvar, skruvarnas längd och placering ska bestämmas på grundval av vindhastigheten på platsen, byggnadens höjd, typ av bakvägg och beklädnadsmaterialets vikt. Beräkningen utförs med hjälp av vårt dimensioneringsverktyg för PAROC ZEROfix. Om bakväggens utdragskapacitet inte är känd måste den bestämmas utdragsprover. 

Beräkningen för dimensionerande vindlastkapacitet består av nedan begränsningar. Dimensioneringsverktyget väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vindlastkapacitet samt anger dimensionerande brottform.

 • Kapacitet begränsat av dragstyrkan i fasadskruv, i underlag och läkt.
 • Kapacitet begränsat av momentbrott i läkt.
 • Kapacitet begränsat av skjuvbrott i läkt.
 • Kapacitet begränsat av max tillåten utböjning av läkt.


Beräkningen för dimensionerande vertikal lastkapacitet med hänsyn till egenlasten tar hänsyn till utdragskraften ur bakväggen och tryckkraften av de horisontella fasadskruvarna.
Dimensioneringsverktyget väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vertikala lastkapacitet samt anger dimensionerande brottform.

Underlag av trä och betong

Det räcker i normalfallet med tre horisontella fasadskruvar och en alternativt två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm.  Ökas antalet horisontella fasadskruvar ökar den dimensionerande vindlastkapaciteten. Ökas antalet vinklade fasadskruvar ökar den dimensionerande vertikala lastförmågan. 

Underlag av tegel och betong av okänd kvalitet

Att använda utdragsvärden uppmätta i laboratorium ger för osäkra resultat för att kunna användas vid en dimensionering av tegel- och betongväggar av okänd kvalité, speciellt i samband med tilläggsisolering. Prestandan på underlaget kan variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. Antalet provdragningar beror på aktuell byggnad och skick och måste vara tillräckligt många för att dimensioneringen blir tillförlitlig. Ett riktvärde kan vara minst 15 st per fasadyta.

Utdragsprovning

För att erhålla en säker infästning fasadsystemet följs nedan beskrivning

 • Utdragsproven ska utföras av kompentent och för detta moment utbildad personal. Kontakta Paroc för hjälp med utbildning.
 • Provdragningsutrustningen som används skall vara kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar utrustning från Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopbrygga som passar aktuell skruvlängd. Följ noga tillhörande anvisning.
 • Notera på en ritning var provdragning skall genomföras på alla väggar som skall isoleras.
 • Vid provning skall PAROC XFD 001 Betongborr med diametern 6,3 mm användas för förborrning till ett borrdjup större än 40 mm.
 • PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong skruvas rakt in i underlaget, sättdjup större än 35 mm.
 • Utför provdragning och notera resultaten löpande på protokollet.
 • Utför provdragning och notera resultaten löpande på protokollet. 

Protokoll samt ritning som visar placeringen av provdragningarna arkiveras på byggplats.

När provdragningen är genomförd kan beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utföras med vårt dimensioneringsverktyg. Här ska även resultaten från provdragningsprotokollen föras in och hänsyn tas till resultaten från provdragningen vid uträkning av dimensionerande vind- och vertikallastkapacitet. 

Befintlig byggnad måste kunna bära lasten från isolering och fasadbeklädnaden. Eventuellt vatten som läcker in bakom fasadmaterialet skall avledas genom att en plåt, membran eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel. Montera Klimatskiva ZERO cirka 10 mm ovan plåten.

Montera isolering
Börja med att väga in och montera ett stöd eller startlist i underkant på väggen. Montera Klimatskiva ZERO liggande med förskjutna skarvar och fogarna pressas samman så att inga luftspalter uppstår. Isoleringen fixeras med isolerhållare som sitter kvar permanent. Åtgång minimum 1 st/skiva. XFM 005 Isolerhållare för betong måste förborras med XFD 002 Betongborr. 

I speciellt vindutsatta områden kan Klimatskiva ZERO kompletteras med ett utvändigt skikt av PAROC Cortex, Cortex pro eller ersättas med Cortex One. För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi att samtliga skarvar och genomföringar tejpas med Cortextejp. För vägghörn och i avslut runt fönster och dörr kan den bredare Cortex Hörntejp användas.

Formatering
Vid formatering används ett skärbord för att säkerställa raka snitt och vinklar. Undvik att använda småbitar mindre än 200 mm, eftersom risken för uppkomst av springor då ökar.

Det är enkelt att formatera skivan

Montera spikläkt
När tillräcklig höjd erhållits kan vertikal spikläkt börja monteras med c/c 600 mm. Fäst in en fasadskruv i ovan- och underkant och loda in med ett vattenpass för att få en rak vägg eftersom justering i efterhand inte är möjlig. PAROC XFS 002 Twin UD Fasadskruv trä skruvas igenom spikläkten och in i underliggande träkonstruktion. Börja med fördel montaget från ett hörn. Komplettera vid behov med fler horisontella fasadskruvar och avsluta med vinklade fasadskruvar med start i ovankant. Rekommenderat minsta infästningsdjup för PAROC XSF 002 Fasadskruv trä är 48 mm. 

De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. Spikläkten behöver inte ligga dikt an mot isoleringen då den vertikala lasten tas upp via den vinklade fasadskruven. Det innebär att man kan justera för mindre ojämnheter i bakomliggande vägg. 

Vid underlag av betong och tegel används PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong som förborras först med XFD 001 Betongborr med diametern 6,3 mm genom spikläkt, isolering och in i underlaget till tillräckligt djup, minimum 40 mm. Eftersom samma skruv ibland kan används som horisontell och vinklad krävs olika borrdjup.
 
Fasadskruvarna borras in

Använd en tolk som ger en infästning med minimum 30 grader för XFS 002. För Betongskruven XFS 004 gäller 20 grader, se längre ned. 

Fönster och dörrar
För att fasadbeklädnaden skall få en säker infästning monteras en regel eller en fönster-/dörromfattning kring fönster och dörrar på fasaden.

Vinklad skruv
Använd en tolk på som ger en infästning med minimum 30 grader för XFS 002. För Betongskruven XFS 004 används 20 grader. För att fasadbeklädnaden skall få en säker infästning monteras en genomgående regel eller en fönster-/dörromfattning kring fönster och dörrar på fasaden.


Använd en tolk för att få rätt vinkel

Hörn
Klimatskiva ZERO monteras med överlapp i hörn. Spikläkten monteras indragna från hörnen i underliggande konstruktion. Används liggande ytterpanel kan två ihopsatta spikläkt limmas eller fästas temporärt mot isoleringen för att stabilisera hörnet. Leverantörer av beklädnadskivor har ofta lösningar med hörnprofiler som monteras enligt dennes anvisningar.

Montera skivorna förskjutet

Fasadbeklädnad
Montera fasadbeklädnaden enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanförliggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät.

Nedan redovisade lösningar är testade enligt SP FIRE 105 och ingår i typgodkännande SC1384-17 utfärdat av RISE för Paroc AB. Typgodkännandet gäller för nedan lösningar eller någon annan beklädnad som är provad med yttervägg och godkänd enligt SP FIRE 105.

Beklädnad med träpanel

Fasadbeklädnad bestående av 21x142 mm Moelven TermoWoood panel med vattenfast brandimpregnering v2 monteras på vertikala spikläkt, PAROC XRB 001 Brandläkt. Vid stående panel monteras en liggande korslagd brandimpregnerad spikläkt c 600 mm. Maximal tjocklek på den vertikala spikläkten är 36 mm och maximal ventilationsspalt bakom fasadbeklädnaden är 62 mm. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, betong eller tegel med minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan. Fasadpanelen monteras mot spikläkten med två 2,1x65 mm spik per bräda och spikläkt. Panel skarvas på spikläkt. Fönster- och dörromfattning i tjocklek 45 mm och djup motsvarande aktuell isolertjocklek monteras mot underliggande konstruktion. Som smygbräda används 21x142 mm Moelven TermoWood panel med brandimpregnering v2. Smygbrädan monteras i liv med fasaden på sidorna av fönstren och under droppblecket i överkant fönster. Fönsterbleck monteras med skruv 4,2x16mm, 40mm utstickande från fasad med lutning 14 grader. Mellan fasadpanelen och Fönsterbleck luftas fasaden med ca 25 mm.

Beklädnad med fibercementskiva

Fasadbeklädnad bestående av 8 mm tjocka fasadskivor av fibercement, Cembrit Transparant (tidigare Cembrit True) monteras på vertikala spikläkt. Vi rekommenderar att PAROC XRB 001 Brandläkt används. Som alternativ kan träläkt med minimum dimension 36x98mm och konstruktionsklass C24 användas. Maximalt centrumavstånd mellan läkt är c600 mm. Ovanpå läkten monteras tätningslister av gummi betecknade Cembrit EPDM. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, betong eller tegel med minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan.

Fibercementskivorna skruvas i träreglarna med rostfri skruv betecknade 4,5x36-UN och med maximalt vertikalt avstånd 270 mm. Skruv vid horisontell skarv ska monteras med minsta avstånd 100 mm och vid vertikal kant 25 mm in på skivan. En horisontell foglist av aluminium betecknad HV5x40 monteras mellan skivornas horisontella skarvar. Vertikal fogbredd mellan skivorna är ca 8 mm och ca 20 mm mot takfot. Fönsteromfattning runtom fönster ska vara av stålplåt.

Produkt Tjocklek, mm  Densitet (kg/m3) Lambda (W/mK)
PAROC Cortex 30 110 0.033
PAROC Cortex Pro 40-70 80 0.032
PAROC Cortex One 80-220 50 0.033

Lösningen kan även användas för att montera isolering underifrån i bjälklag. Kontrollera bärigheten på underlaget och utför utdragsprovning om underlaget inte är känt. Kommer lösningen att utsättas för höga tryck- och sugkrafter i passager där vindhastigheten accelererar lokalt monteras spikläkten i förväntad vindriktning och vinklade fasadskruvar monteras växelvis enligt bild nedan för att ta upp denna kraft. De vinklade fasadskruvarna placeras 100 mm på ömse sidor om en horisontell fasadskruv. 


 
Dimensioneringsverktyget för PAROC ZEROfix kan användas och resultaten för Horisontell Fasadskruv anger kapaciteten begränsat av dragstyrkan i fasadskruv, i underlag och läkt vid angivet c/c avstånd mellan fasadskruvarna L1. Montera isoleringen med förskjutna skarvar och använd Isolerhållare XFM 004 för träunderlag och XFM 005 för betong. Rekommenderat minsta infästningsdjup för PAROC XSF 002 Fasadskruv trä är 48 mm. 

I betong förborras med XFD 002 Betongborr. Vi rekommenderar minimum 2 infästningar per isolerskiva 1200x600 mm i bjälklag. Isoleringen kommer även att stöttas av spikläkt som vi rekommenderar monteras med c/c 600 mm. PAROC XFS 004 Fasadskruv Betong förborras först med XFD 001 Betongborr med diametern 6,3 mm genom läkt, isolering och in i underlaget. Minsta borrdjup 40 mm vid sättdjup 35 mm som är minimum.