Arbetsanvisning Vindtät PAROC XMW 095 och Vindskydd PAROC XMW 065

Används som vindskydd i ytterväggar. Vindskyddet skall täckas omgående efter montage. Vindskydden levereras i full våningshöjd för ett snabbare montage och för att minska antalet skarvar. Vindskydden monteras normalt med rullen vertikalt. 

I samband med isolerarbete vintertid ökar risken för kondensutfällning p g a byggfukt i konstruktionsdelar som betongplatta och konstruktionsvirke. För att minimera skador av denna kondensation så kan man installera ett provisoriskt frånluftsystem som skapar ett undertryck över klimatskärmen. Då förhindras fuktig luft att tränga igenom konstruktioner och kondensera. Innan uppvärmning av byggnaden påbörjas skall en luft- och ångspärr monteras på klimatskalets insida och täthet säkerställas i skarvar och vid genomföringar.

Vid uppvärmning inomhus skall temperaturen ökas successivt i etapper med start från 5-10 grader så att byggfukt kan drivas ut långsamt.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

2023-10-19

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

 MONTERING MOT TRÄREGLAR

Vindskydden monteras mot regelverk med häftklammer typ 140/10 c 200, eller mot stålstomme med lämpligt tätningsband.

Vid sockelanslutning med tegelfasad monteras först en sockelplåt eller grundmurspapp över grundmuren/ kantbalken för vattenavrinningen. Därefter monteras vindskydden med dubbelhäftande tejp alternativt tätningsband av butyl eller med häftklammer.

 

 

 

I utsatta lägen med risk för hård vindpåverkan under montagetiden kan man förstärka infästningen med en spiklist eller montageband, typ sträckband, för emballering. Detta minskar risken för att klammern skall kunna skära genom vindskyddet p.g.a. vindbelastningen. Spiklisten eller montagebandet fästs längs regeln med häftklammer c 200 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Vid fönster och dörrar diagonalskärs vindskydden. Sedan viks flikarna inåt och fästs. Finns inte den möjligheten bör folien fästas i regelverket med häftklammer eller dubbelhäftande tejp alternativt tätningsband av butyl.

 

 

 

 

 

 

PLÅTREGLAR

Vid montage mot plåtreglar används tätningsband av butyl. Vindskydd/Vindtät skall sedan fixeras genom klämning. Skarvar skall utföras över regel. Fasadmaterialet bör monteras så snabbt som möjligt för att undvika att vindskyddet blåser loss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAGNING

Hål och revor lagas med dubbelhäftande tejp eller tätningsband samt en ny bit vindskydd alternativt med
Tätningstejp PAROC XST 013. Vid större skador ersätts vindskyddet med nytt material så att samtliga skarvar blir klämda. 

SKARVNING
Skarvning görs med minst 100 mm överlapp och kläms med spiklist. Skarvning skall utföras över reglar och dylikt. Spiklist skall spikas med varmförzinkad räfflad trådspik, minst 50×2,0 mm, centrumavstånd 100 mm. Spiklist får inte placeras på ett sådant sätt att luftströmning bakom fasadbeklädnad och dylikt hindras.

 

  

GENOMFÖRINGAR
Hål och revor lagas med dubbelhäftande tejp eller tätningsband samt en ny bit vindskydd alternativt med Tätningstejp PAROC XST 013. Vid större skador tas skadat ytskikt bort och ersätts med nytt material.

 

 

 

 

 

HANTERING
Vindskydden skärs lätt med kniv. Om hela rullen önskas nedkapad till annan höjd sker detta bäst med handsåg. Elektrisk såg bör undvikas då risk finns att folien klibbar ihop på grund av värmen. Vindskydden bör ej utsättas för UV-strålning längre tid än 3 månader.