Arbetsanvisning Isolera med Paroc Lösull

Systemet ”Behörig Lösull” är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

I samband med införandet av Behörig Lösull, som är en branschstandard, har även generella arbetsanvisningar tagits fram. Dessa omfattar förberedelsearbeten, isoleringsarbetet och efterarbeten för lösullsinstallationer och för olika typer av applikationer. 

Paroc AB stödjer detta förfarande och våra tidigare publicerade arbetsanvisningar har därför utgått. 

Se Uppgifter från tillverkare - Normalkrav för lösullsinstallationer (extern länk) >>

 

Här redovisas egenskaper och prestanda för PAROC Lösull i olika applikationer.

- Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak
- Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag
- Samt övrig information om PAROC Lösull  

Se Uppgifter från PAROC AB – Materialspecifika krav för lösullsinstallationer >> (etxern länk)