Arbetsanvisning Isolera torvtak med PAROC TURF

Isolera torvtak med Paroc Turf torvtaksplatePAROC TURF, Torvtaksskiva är en tryckfast skiva av stenull som är specialutvecklad för användning på torvtak. Torvtak är ett kompakttak, ibland kallat omvänt tak, där torvtäckningen ligger direkt på värmeisoleringen över en heltäckande, vattentät takbeläggning. 

 

2023-10-19

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Lösningen är i första hand avsedd för fristående villor och stugor som delvis eller kontinuerligt värms upp, men kan även användas på större byggnader. Taklutningen på ett torvtak är oftast mellan 15 och 35 grader. Från en lutning på 27 grader armeras torvskiktet. För PAROC TURF har ett SINTEF Teknisk Godkjenningen Nr 20643 utfärdats som omfattar isolering och den principiella uppbyggnaden av taket. Godkännandet omfattar inte underliggande tätskikts egenskaper eller beständighet. 

Risk för isbildning vid takfot

Vid ogynnsamma snö- och temperaturförhållanden kan torvtak på byggnader med kontinuerlig uppvärmning drabbas av isbildning vid takfoten. Risken för isbildning är störst när det under längre tid ligger mycket snö på taket och utomhustemperaturen är direkt under fryspunkten. Risken för isbildning vid takfoten minskar med ökande isolertjocklek. Där det kan finnas risk för isbildning och eventuellt nedfall ska det inte finnas gång- eller vistelseutrymmen direkt under taksprånget. Risken värderas för varje enskilt objekt vid fuktsäkerhetsprojekteringen och kan påverka valet av tätskikt och ett eventuellt behov av värmekabel i dräneringssektionen.

Krav på tätskikt

Tätskiktet ska vara rotsäkert och godkänt för bruk i torvtak. Förväntad livslängd på tätskiktet bör anges. Val av tätskikt styrs även av de kemiska belastningar som kan uppkomma från behandlingar av torvtaket och torvbädden i sig.

Krav på infästningar och genomföringar

I enlighet med SINTEFs godkännande. Som tillägg rekommenderas att horisontella ytor skall undvikas exempelvis ovanför takhuvar eller skorstenar. Istället skapas lokala fall för avledning i sida.

Rörelse i underlaget

Om spontade brädor används som underlagstak måste de rörelser som uppkommer kunna tas upp av tätskiktet utan att skador uppkommer. Fuktrörelsen i träet styrs av variationen av relativa fuktigheten invid underlagstaket och som beror av årstid och uppvärmning/fukttillskott inne. Relativa fuktigheten invid underlagstaket mot tätskiktet kommer generellt vara så låg att kritiska relativa fuktighet en för trä inte överskrids i normala innemiljöer. Med måttlig mängd isolering på insidan underlagstaket begränsas svängningarna i relativ fuktighet något. Anvisningar om maximal mängd invändig isolering finns i SINTEFs godkännande.

Livslängd och underhåll

Underhållsmässigt är normalt livslängden på tätskiktet kortare än byggnadens livslängd. Torv, isolering och tätskikt är lätt åtkomliga och byte av material möjligt. Bedömd livslängd för valt tätskikt inarbetas i DU-instruktionen tillsammans med övriga underhållsanvisningar för takkonstruktionen.

Övrigt

I delvis under året uppvärmda hus kommer den del av konstruktionen som påverkar innemiljön att relativt väl följa klimatet inne utan fördröjning vilket är gynnsamt ur ett fuktperspektiv när konstruktionen värms upp. Variationen i relativa fuktigheten kommer dessutom att variera mindre mellan sommar och vinter varför fuktrörelsen i ett spontat brädunderlagstak också blir mindre. 
 

Allmänna regler för installation

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. Vid omfattande gångtrafik bör tillfälliga landgångar läggas ut.

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat.  

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet.