Arbetsanvisning Isolera tak med PAROC Takfall och Ränndalskilar

Vid plana tak eller tak med alltför låg lutning är det lämpligt att använda PAROC Takfall och Ränndalskilar för att bygga upp en tillfredsställande lutning och se till att regn och smältvatten leds bort från taket samt minimera risken för läckage. 

2018-03-22

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: PAROC ROU 60 4, ROU 60 5, ROV 60 1, ROV 60 2, ROB 80, Robster 50, Robster 60, ROS 30, ROL 30. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

PAROC Takfall och Ränndalskilar kan läggas på bärande konstruktioner av betong som exempelvis TT-kassett eller HDF-bjälklag. Består den bärande konstruktionen av profilerad stålplåt läggs först underskivor på plåten, sedan takfall och ränndalskilar i nästa lager och sedan täcks allting med takboard alternativt Robster 60. 

U-värde för isolering med fall

Låglutande tak byggs ibland upp av skivor i fall eller i form av kila, vilket betyder att isoleringstjockleken varierar. Ett tak kan delas upp i sektioner enligt något av de tre fallen 1-3 nedan.

Fall 1                                                            Fall 2                                                          Fall 3                                                        
Volym = Area x d/2                                      Volym = Area x d/3                                    Volym = Area x 2d/3    

 

För överslagsberäkningar kan man beräkna ett U-värde utan fallisolering och ett U-värde beräknat med fallisoleringens medeltjocklek dm. Dessa två U-värden viktas sedan ihop enligt nedan. Den approximativa formeln (1) bör inte användas om R0 < 2 m² K/W. 

Utan fallisolering: U0 = 1/R0

Med medeltjock fallisolering: U1 = 1/R0+dm/λ;

dm = Total fallvolym/Total fallarea
U = 0,864 x U1 + 0,120 x U0 …………………(1)

Exempel:

En takyta 15 x 8 meter är isolerad med 160mm PAROC ROS 30. En fallisolering 1:40 skall läggas med lutning mot ena långsidan. PAROC ROU 60 5, börjar med produkten 35/20 och största tjockleken på fallisoleringen blir 8000/40 = 200mm. Dessutom tillkommer en board PAROC ROB 80, 20mm.

R0 = Rsi + Rse + ∑ R/λ; 0,14 + 0,16/0,036 + 0,02/0,039 + 0,02/0,038

R0 = 0,14 + 4,444 + 0,513 +0,526 = 5,623 m² K/W

U0 = 1/ R0 = 1/5,623 = 0,178 W/m² K

dm = Fallvolym/Fallarea = medeltjockleken för isoleringen = 100mm

λ = 0,039 W/m K

U1 = 1/ Ro +dm/λ = 1/5,623 +2,564 = 1/8,187

U1 = 0,122

U = 0,864 U1 +0,120 U0 = 0,864 x 0,122 +0,120 x 0,178 = 0,105 + 0,021

U = 0,126 W/m²K

Alltså 0,005 W/m² K sämre än U1

Transporter av isoleringen på taket kan göras med s.k. tegelkärra. Utläggningsarbetet kan göras med högaffel. Isoleringen skärs med kniv efter rätskiva eller sågas med fogsvans. Håltagning i efterhand görs med kniv. 

Var noggrann så att inte springor mellan skivor eller vid anslutningar uppstår. 4-hörnsmöten bör undvikas. Skarvarna förskjuts mellan isolerskikten. Vid två eller flera isolerskikt utläggs dessa omedelbart efter varandra. På grund av vindlast och andra krafter som påverkar konstruktionen ska tätskikt och isolering förankras löpande i underlaget enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. 

Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Undvik i möjligaste mån utläggning vid nederbörd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen är diffusionsöppen, men detta beror även på takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.

PAROC ROU 60 5 TAKFALLSSKIVA 1:40

Takfallskiva 1:40 används för uppbyggnad av raka fall med ca 1,5 graders taklutning. Fallen byggs upp med fyra kilformade skivor (nr 1-4), kompletterat med en plan skiva (nr 5) för större fallängder eller stora isolertjocklekar. Fallet kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som kan fästas in mekaniskt. Takfallet ska alltid täckas med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60. 

Tjocklekar 
PAROC ROU 60 5  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

 

Tips!

Gör fallen lika åt båda håll. Passa in skivorna vid "nock". 

 

 

För att slippa skära i bakkant av fallet kan man antingen skära i låga kanten eller komplettera med en 20 mm board som passas till. 

 

Enkelt fall           
Fallsystem mm  35/20  50/35  65/50  80/65  60/60 

Format, mm

Fall, mm 

Antal skivor/fall   

600x1200

35-20

       

1200x1200 

50-20

     

1800x1200

65-20

   

2400x1200

80-20

1  

3000x1200

95-20

3600x1200

110-20

4200x1200

125-20

4800x1200

140-20

5400x1200

155-20

6000x1200

170-20

6600x1200

185-20

10 

7200x1200

200-20

12 

7800x1200

215-20

15 

8400x1200

230-20

18

 

 

4-vägsfall kan användas vid kuvertläggning med invändigt eller utvändigt fall.

OBS!

4-vägsfall kan nästan alltid med fördel ersättas med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 och PAROC ROV 60 2. 

Tips!

Börja från brunn, mät in de första skivorna noggrant. Skär inte skivorna vid hörnmöten i ”kuvertet”. 

Lutningar: För lutning 1:20 kan dessa fallskivor läggas i dubbla skikt.

 
Kuvertläggning
Fallsystem mm 35/20 50/35 65/50 80/65 60/60

Format, mm

Fall, mm

Antal skivor/fall

1200x1200

35-20

2

2400x2400

50-20

2 6

3600x3600

65-20

2 6 10

4800x4800

80-20

2 6 10 14

6000x6000

95-20

20 6 10 14 18

7200x7200

110-20

20 28 10 14 40

8400x8400

125-20

20 28 36 14 66

9600x9600

140-20

20 28 36 44 96

10800x10800

155-20

54 28 36 44 130

Takfallskiva 1:60 används för uppbyggnad av raka fall med ca 1 graders taklutning. Fallen byggs upp med sex kilformade skivor (nr 1-6), kompletterat med en plan skiva (nr7) för större fallängder eller stora isolertjocklekar. Fallet kan göras hur långt som helst, dock med begränsning att isolertjockleken inte får överskrida vad som kan fästas in mekaniskt. Takfallet ska alltid täckas med PAROC ROB 80 eller PAROC Robster 60. 

 

 

 

Tjocklekar 1 2 3 4 5  7

30/20 40/30 50/40 60/50 70/60
80/70  60/60 

Enkelt fall

Fallsystem mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fall, mm

Antal skivor/fall    

600x1200

30-20

1    

1200x1200

40-20

1 1    

1800x1200

50-20

1 1 1    

2400x1200

60-20

1 1 1 1    

3000x1200

70-20

1 1 1 1 1    

3600x1200

80-20

1 1 1 1 1 1  

4200x1200

90-20

2 1 1 1 1 1 1

4800x1200

100-20

2 2 1 1 1 1 2

5400x1200

110-20

2 2 2 1 1 1 2

6000x1200

120-20

2 2 2 2 1 1 4

6600x1200

130-20

2 2 2 2 2 1 5

7200x1200

140-20

2 2 2 2 2 2 6

7800x1200

15-200

3 2 2 2 2 2 8

8400x1200

160-20

3 3 2 2 2 2 10

 

 

4-vägsfall kan användas vid kuvertläggning med invändigt eller utvändigt fall.

OBS! 4-vägsfall kan nästan alltid med fördel ersättas med PAROC ROU 60 5/ROU 60 4 och PAROC ROV 60 2.
Tips! Börja från brunn, mät in de första skivorna noggrant. Skär inte skivorna vid hörnmöten i ”kuvertet”.
Lutningar: För lutning 1:30 kan dessa fallskivor läggas i dubbla skikt.

Kuvertläggning
Fallsystem mm 30/20 40/30 50/40 60/50 70/60 80/70  60/60 

Format, mm

Fall, mm

Antal skivor/fall    

1200x1200

30-20

2    

2400x2400

40-20

2 6    

3600x3600

50-20

2 6 10    

4800x4800

60-20

2 6 10 14    

6000x6000

70-20

2 6 10 14 18    

7200x7200

80-20

2 6 10 18 18 22  

8400x8400

90-20

28 6 10 14 18 22 26

9600x9600

100-20

28 36 10 14 18 22 56

10800x10800

110-20

28 36 44 14 18 22 90

PAROC ROV 60 2 Ränndalskil 

För att skapa vattenavrinning mot brunnar eller leda vatten runt hinder på tak används PAROC ROV 60 2, Ränndalskilar.  Ränndalskilarna byggs upp med sex stycken kilformade skivor (A-F) samt en plan skiva (G) för större killängder. Ränndalskilarna levereras som moduler med önskad längd. Lutning 1:60 i längdriktning och lutning 1:15 i tvärriktning. Tätskiktet kan appliceras direkt på Ränndalskilarna dock rekommenderar vi att den täcks med takboard alternativt Robster 60. 

Delar A B C D E F G

  ,

 

 

Kilbeteckning A B C D E F G

Format, mm

Fall, mm

Antal skivor/ränndalsfall

120x300

20-0

1

2400x600

40-0

1 1

3600x900

60-0

2 1 1

4800x1200

80-0

2 2 1 1

6000x1500

100-0

3 2 2 1 1

7200x1800

120-0

3 3 2 2 1 1

8400x2100

140-0

4 3 4 2 2 1 1

9600x2400

160-0

4 4 4 4 2 2 2

10800x2700

180-0

5 4 6 4 4 2 4

12000x3000

200-0

5 5 6 6 4 4 6

Ovanstående tabell visar uppbyggnad av ränndalskilarna med respektive skiva. Ränndalskilarna levereras i moduler i längder 1200-7200mm-. Längderna överskridande 7200mm levereras på pall. 

Nedan exempel på ränndalskilar placerade mot sarg mellan brunnar: 

 

Nedan exempel på ränndalskilar placerade mellan brunnar vid invändig avvattning på tak: Gör kilen lika åt båda håll. Skär eventuellt vid mitten. 

 

Tips!

Utelämna A och eventuellt del av B för att få kilen närmare brunnen. 

PAROC ROV 60 1 Takkil

För uppbyggnad av raka fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt i ränndalar används PAROC ROV 60 1 Takkil. Takkilar finns i ett antal varianter och lutningar se bild nedan:

takfall

Lutning T-0

  Tjocklekar takkil    
  L mm  B mm  t mm 
 1 1200 300 20-0
  1200  500 50
  1200  500 80
  900  1200 120
1200 600 60-20
1200 600 100-60

 

Nedan följer en anvisng för att skapa ränndalskilar med hjälpa av PAROC ROV 60 1 Takkilar. 

Med valfria mått + Underskiva PAROC ROS 30, 80 mm 4


takfall

1. Lägg ut skivorna "mitt på taket". Anpassa utläggning till kilens längd och bredd.

 

takfall

2. Skär skivorna i linjen A-B. Linjen A-B kan flyttas allt efter önskad utformning. 

 

takfall

3. Lägg kilen på plats med A vid brunn och B utmed sarg.  

 

 

takfall         takfall

PAROC ROB 80 kan planas ut med 1200x300 20/0.