Arbetsanvisning Isolera med PAROC Kondensisolering

PAROC ROBSTER 50 i kombination med ROB 80 Takboard och ROBSTER 60 kan med sin höga tramphållfasthet även användas som kondensisolering. Med ett stort fukttillskott inomhus under årets kalla period ökar den relativa fuktigheten och därför bör kondensrisken bedömas i varje enskilt fall.

2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

PROOF Kondensisolering läggs på underlag i form av bärande konstruktioner av profilerad stålplåt.

Följ noggrant reglerna för skydd. Begränsa gångtrafik på isoleringen under läggningsarbetet. I frekventa gång- och trafikstråk läggs landgångar. Antingen med lastfördelande skivor under byggtiden eller permanent som upphöjda gångbryggor. Skadat material byts ut innan det yttre tätskiktet monteras. Plåtprofiler skall vara rensade från snö, virkesrester och dylikt. 

Våra rekommendationer på öppningsmått baseras av arbetsmiljöskäl på säkerheten i samband med montage av våra produkter på trapetsprofilerad plåt. 

Kondensisolering på stålplåtsprofiler
 Produkt Öppningsmått mm  Profiltopp mm 
 20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50  170  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50  220  80
 50 mm PAROC ROBSTER 60  240  80
 20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60  260  80

 

 

I samband med installation av det undre lagret ska alltid försiktighet iakttas. Gå på profiltopparna för att undvika genomtrampning i samband vid läggning. Vår rekommendation gäller vid normal läggning som innebär att skivskarvar kan placeras mellan profiltopparna. Detta gäller dock inte alla lösningar som visas på webbsidan, se här. Vid profiltoppsbredder större än de som är angivna i tabellen placeras skivskarven alltid över profiltopp. 

Många av våra takprodukter levereras på miljöpall med stöd av stenull avsedd för hantering med lyftgaffel eller lyft med bandslingor. Fördela pallarna inbördes på taket enligt måttangivelse på palletiketten. Pallens utformning kräver avjämnat underlag. Emballaget består av sträckhuva som tillåter lagring utomhus utan täckning. 

Transporter av isoleringen på taket kan göras med sk tegelkärra. Utläggningsarbetet kan göras med högaffel. Isoleringen skärs med kniv efter rätskiva eller sågas med fogsvans. Håltagning i efterhand görs med kniv. 

Vid montage av PAROC ROBSTER 50 och 60 skall långsidan (1800 mm) läggas tvärs profiltopparnas längdriktning. Kortsidan (1200 mm) på undre lagret skarvas i möjligaste mån över profiltopp om inget annat anges. I samband med läggning av undre lagret med PAROC ROBSTER måste försiktighet iakttas. Gå alltid på profiltopparna för att undvika genomtrampning. Vid isolering i flera lager förskjuts skarvarna mellan isolerskikten.

På grund av vindlast och andra krafter som påverkar konstruktionen ska tätskikt och isolering förankras löpande i underlaget enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. 
Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Undvik i möjligaste mån utläggning vid nederbörd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen är diffusionsöppen, men detta beror även på takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.