Arbetsanvisning Isolera ytterväggar med PAROC Skalmursskiva WAS 50

PAROC WAS 50Skalmurskivan PAROC WAS 50 är av obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Produkten passar för isolering av väggar med tegelfasad.
2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 

Det är avgörande för att väggkonstruktionen som helhet skall fungera tillfredställande att de olika konstruktiva delarna i väggen samverkar. Man bör tex inte starta uppvärmningen av byggnaden innan luft och ångspärren har monterats. Orsaken är att vattenånga kan transporteras genom konstruktionen och kondensera mot det utvändiga tätskiktet. Montage av luft- och ångspärr, se separat anvisning. För väggar med lufttät stomme av betong eller lättbetong används oftast inte en luft och ångspärr. 

Skivor av stenull påverkas i mycket liten omfattning av fukt. Stenull suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt ur luften. Den fukt som t ex vid slagregn under byggskedet kan komma in i ytskiktet, torkar snabbt bort utan att förorsaka skada på isoleringen. Detta innebär att Skalmursskivan kan vara oskyddad mot väder och vind under en kortare tid av byggskedet. 

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och vara utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera en korrekt ventilation av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. 

Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att ett stomskydd bör monteras i de fall stommen består av träreglar. Fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

Skalmursskivorna monteras liggande mot stomskyddet i förband med väl hopskjutna skarvar. För väggar av betong eller lättbetong väljs isolerhållare som borras och slås fast. För väggar med träreglar används Plastbricka med skruv eller spik. 4 st infästningar per skiva är lämpligt för en god anliggning. Även murkramlorna kan utnyttjas för infästning. Brickorna skall då vara slitsade så att de kan tryckas på kramlorna och låsa isoleringen mot stomskyddet. 

Fasadsten muras med luftspalt mot isoleringen på min 30 mm. Luftspalten är till för att fukt kan ventileras bort och att inträngande vatten skall kunna ledas bort. Minst var fjärde stötfog i andra tegelskiftet lämnas öppen. 

Vattenavledning anordnas med hjälp av plåt eller membran vid fönster, dörrar och sockel. Vattenavledaren monteras före den yttre isoleringen och dras upp minst 80 mm ovanför isolerskivans underkant på insidan av denna och förseglas mot stomskyddet med en beständig och för ändamålet lämplig fogmassa. Första isolerraden monteras med ett litet avstånd från grunden, ca 10 mm, för att inte vatten ska stå kvar i isoleringen.