Arbetsanvisning PAROC XSS 002 och PAROC XSS 015 Sylltätning

Sylltätning/Sylltätning L ger mycket god lufttätning vid syllen och bryter effektivt fuktvandringen från betongplatta till syll. Utformningen med längsgående "kammar" på en sida ger hög säkerhet mot luftläckage i anslutningen mellan grunden och golv-/väggkonstruktionen.

Sylltätning L är försedd med ett överlapp av luft- och ångspärr som ger en extra hög säkerhet mot luftläckage samt kan användas som skydd för syllen innan väggmontage.

OBS! Vänd den rillade sidan ned.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

2023-10-19

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner. 
Rengör grundmuren eller betongplattan noga. Skrapa bort murbruk, grus, sågspån och liknande eller använd stålborste för att få en helt ren yta. Större ojämnheter mejslas bort. Se till att ytan är plan och jämn. Sylltätningen monteras sedan så att den kommer att vara exakt under syllen. Det är viktigt att välja en bredd på sylltätningen som är minst lika bred som den syll som senare skall monteras.

Vänd sylltätningens rillade sida nedåt mot betongen och när det gäller XSS 015 innebär det att plastfolien hamnar på ovansidan. Sylltätningen rullas sedan ut och fixeras med stålspik eller dubbelhäftande tejp. Slutgiltig fastsättning sker i samband med att syllen monteras till grundplattan med lämpligt spikförband.

             

            

 

Överlappet av luft- och ångtät plastfolie som finns på Sylltätning L viks över syllen som ett skydd mot nederbörd och nedsmutsning innan montaget av väggen påbörjas. För att hålla den på plats läggs en regel på ovansidan som samtidigt skyddar plasten, eller så fästs den på utsidan av syllen eller grunden.

När väggen monteras viks överlappet ut och upp på insidan av väggens luft- och ångspärr och tejpas. Använd lämplig skarvtejp, t ex PAROC XST 013 Tätningstejp, för tätning mot plast samt vid lagning av eventuella skador.