Arbetsanvisning Skapa takfall med PAROC RTL Takfallslamell

RTL lameller för takfall

Vid plana tak eller tak med alltför låg lutning rekommenderar vi att använda PAROC RTL Takfallslamell för att bygga upp en tillfredsställande lutning och därmed säkerställa att regn och smältvatten leds bort från taket.

2024-03-01
För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor/lameller och vid eventuella anslutningar. Isoleringens funktion är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd isolering som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar (≤ 200 mm), eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Säkerställ att skarvarna förskjuts mellan isoleringsskikten. 

Förberedelser

Följ noggrant reglerna för personskydd och säkerhet. 
Underlaget skall vara rent och torrt innan isoleringen läggs ut. Jämnheten vid betongbjälklag skall minst motsvara brädriven betong. Ojämnheter och höjdskillnader i underlaget utjämnas. 

Mottagningskontroll

Kontrollera så att materialet som krävs för installationen finns på plats för att montaget skall flyta när det väl startas upp. 
Vid synlig godsskada, varubrist alt. leveransförsening jämfört med leveransbekräftelse skall detta noteras på fraktsedeln signerad av godsmottagaren och speditörsrepresentant för att sedan omgående anmäla avvikelsen till kundservice hos Paroc.

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället bör planeras noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Eventuella skador på emballaget bör lagas omedelbart.
Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. 
Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och isoleringen torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. 
Montera aldrig in våt isolering. 
Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in mellan täta skikt innan den torkat.

Våra takprodukter levereras huvudsakligen på miljöpall, dvs stöd av stenull som går att använda som isolering. Miljöpallen är avsedd för hantering med lyftgaffel eller lyft med bandsling. Säkerställ att ”Säkra lyft” efterföljs så att lyftanordningar och kran hanteras på bästa sätt för att undvika olyckor. Tänk på att sprida lasten när pallarna fördelas på taket för enkel åtkomst vid installationen. Pallens utformning kräver avjämnat underlag.
Hantering av isoleringen på taket kan göras med s.k. magasin/-tegelkärra medan själva utläggningsarbetet med fördel kan göras med högaffel eller för hand.

Observera att PAROC RTL Takfallslameller levereras med varannan lamell liggandes upp och ner. Vid installation ska takfallslameller alltid ställas på underlaget med det vinklade sågsnittet uppåt. 

 

Tillkapning

PAROC Stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av stenullisolering används med fördel för ändamålet avsedd kniv och rätskiva/vinkelhake. Vid arbeten där många skärningar behövs kan Skärbordet vara ett hjälpmedel. PAROC Skärbord (XTT 001) samt PAROC REWOOL (XTR 001) och PAROC REWOOL Plastsäck (XTS 001) för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. 

REWOOL, vår tjänst för återvinning och återanvändning av stenullspill, bokar du enkelt på PAROC - REWOOL

Utläggning

PAROC RTL Takfallslamell kan läggas på bärande konstruktioner av betong som exempelvis TT-kassett eller HDF-bjälklag. Om den bärande konstruktionen består av profilerad stålplåt rekommenderar vi att lastspridande underskivor läggs på plåten som underlag för luft- och ångspärr. Därefter läggs takfallslamellerna ut som täcks löpande under installationen med takboard. OBS Gå ej direkt på takfallslamellerna innan takboarden installerats. 
Placera takboarden på ett sådant sätt att 4-hörnsmönster undviks samt överlappning sker mot lamellskarvar.

Öppningsmått

I samband med installation av det undre lagret på trapetsprofilerad plåt (TRP) ska alltid försiktighet iakttas. Gå alltid på profiltopparna för att undvika genomtrampning innan nästa lager är installerat. Vår rekommendation gällande lastspridande underlagsskiva gäller vid normal läggning som innebär att skivskarvar kan placeras mellan profiltopparna. Öppningsmått baseras av arbetsmiljöskäl på säkerheten i samband med montage av våra produkter på trapetsprofilerad plåt. 
Läs mer om maximalt profilavstånd i våra tekniska rekommendationer >

Luft-och ångspärr

En luft- och ångspärr skall användas vid alla typer av låglutande tak. För bästa möjliga resultat placeras Luft-och ångspärren indragen i isolerskiktet max 1/3 in i konstruktionen, räknat från den varma sidan. Skarven skall vara tejpad i både längd- och tvärskarvar samt utföras med minst 200 mm överlapp. På underlag av trapetsprofilerad stålplåt placeras skarven över profiltopp. I anslutning mot vertikala ytor dras luft- och ångspärren upp och fixeras med dubbelhäftande tejp. Skador i form av mindre hål och revor lagas med godkänd och åldersbeständig tejp, medan större hål skall övertäckas med ny luft- och ångspärr som fixeras med godkänd och åldersbeständig tejp.

Gångtrafik

Begränsa gångtrafik på isoleringen under utläggningsarbetet och använd lastfördelande skivor under byggtiden. I frekventa gång- och trafikstråk rekommenderas permanenta landgångar, antingen med lastfördelande skivor eller som upphöjda gångbryggor. Skadat material byts ut innan det yttre tätskiktet monteras. 

Tätskikt

Yttre tätskikt samt infästning av tätskikt och isolering görs enligt rekommendationer från konstruktör, tätskiktsleverantör eller leverantör av fästdon.

Väderskydd

Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Undvik utläggning vid nederbörd. Stenull är diffusionsöppet och eventuell fukt kan lätt torka ut om möjlighet ges innan tätskikt monteras. Viss uttorkning sker även efter montering av tätskikt, men detta är kraftigt beroende av tätskiktets ånggenomsläpplighet, takets uppbyggnad och storlek.

Installing lamella

Konstruktionens täthet vid genomföringarna är ytterst viktig. Största delen av genomföringarna kan göras med en takbrunn enligt bild nedan. Alternativt kan till exempel en isolerkniv eller såg användas. Eventuell springa mellan genomföringarna och lamellen får INTE vara större än 20 mm. Mjuk stenull rekommenderas för tätning av eventuella springor mot genomföringarna vid behov.

Takbrunnen trycks försiktigt genom lamellen och den utskurna stenullen tas bort, varefter genomföringen är klar. Ytterligare tätning behövs nödvändigtvis inte. Större delen av genomföringarna kan normalt göras på detta sätt.