Tekniska rekommendationer

Tekniska rekommendationer för uppbyggnad och utformning av låglutande tak

Uppbyggnaden och utformningen av taket måste väljas så att kraven på takets förväntade funktion uppfylls. EN-normer beskriver hur produkterna skall provas och vilka kravnivåer som finns. Det är viktigt att nationella regler följs. Valet av isolerprodukt styrs av belastning på taket, klimatförutsättningar under läggningen och av den dagliga miljö taket kommer att utsättas för. Den bärande konstruktionen kan vara av stålplåt, olika former av betong eller träunderlag.

Dimensionering

Värmeisoleringen som placeras under ett tätskikt i ett låglutande tak skall klara de laster som takkonstruktionen dimensioneras för. Byggherren har ansvar för att genomföra en lastutredning som omfattar vind- och snölaster  men som även tar hänsyn till varaktig last och laster från gångtrafik både under och efter byggskede. Han har även ansvar för att rätt isolerprodukt används i takkonstruktionen. 

Snö- och vindlast

Snö- och vindlastberäkning med infästningsplan upprättas vid mekanisk infästning. Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem utförs enligt byggregler, här finns också hänvisning  till aktuell Eurokod.

Varaktig last 

I tillägg till snö- och vindlast behöver man i vissa fall ta hänsyn till en varaktig last, tex från solfångare. Lasten från solfångarna kan vara hög och därför är det viktigt att kartlägga prestandan på befintlig isolering och tätskikt innan solfångare placeras på taket. Den främsta orsaken är att aktuellt tätskiktmembran måste klara deformationen utan att läckage uppstår med risk för att efterföljande skador. För att minimera risken för läckage baseras värdena i nedan tabell på att deformationen ska vara mindre än 1% av den totala isolertjockleken. Ingen hänsyn bör tas till de översta lastupptagande skikten, såsom tätskikt och aktuell överskiva,  som t.ex. PAROC ROB 80 Takboard eller PAROC ROBSTER 60, även om detta skikt har en förstyvande effekt. 

  Utbredd last  Linjär last 1 m x 0.1 m
Ytlast (0.4 x 0.4 m)
Punktlast ø 0.15 m
Produkt  kN/m2 (kg/m2) kN/m (kg/m) kN (kg) N (kg)
PAROC ROB 80 5.5 (550) 1.1 (110) 1.9 (190) 200 (20)
PAROC ROL 60  9.0 (900)  1.8 (180)  2.5 (250) -
PAROC ROL 30  4.5 (450)  0.9 (90)  1.4 (140) -
PAROC ROS 60   3.5 (350)  0.9 (90) 1.5 (150)   160 (16)
PAROC ROS 30  2.0 (200) 0.4 (40) 0.7 (70) 70 (7)

Maximalt profilavstånd

I samband med installation av det undre lagret skall alltid försiktighet iakttas. Gå på profiltopparna för att undvika genomtrampning i samband vid läggning. Installera därefter en luft- och ångspärr samt ett mellanskikt av PAROC ROS 30 eller PAROC ROL 30 och en toppskiva av PAROC ROB 80 eller PAROC ROBSTER 60. Vår rekommendation gäller vid normal läggning som innebär att skivskarvar kan placeras mellan profiltopparna. Vid mindre än angivna profiltoppsbredder placeras skivskarvarna  alltid ovan profiltopp.

 

Underlagsskiva på stålplåtsprofiler 

 Produkt

Öppningsmått, mm Profiltopp, mm
50 mm PAROC ROS 30 170 115
30 mm PAROC ROBSTER 50 200 115
50 mm PAROC ROBSTER 50 220 115
30 mm PAROC ROBSTER 60 230 70
50 mm PAROC ROBSTER 60  260 70

PAROC ROBSTER kan med sin höga tramphållfasthet även användas som kondensisolering. Med ett stort fukttillskott inomhus under årets kalla period ökar den relativa fuktigheten och därför bör kondensrisken bedömas i varje enskilt fall. Det är viktigt att ta reda på förutsättningarna innan en lösning väljs. Det är dessutom viktigt att kontrollera att förutsättningarna inte ändras. Om den bärande plåten t ex läggs upp och ner kan öppningsmåttet ändras vilket kan medföra risk för genomtrampning. Vid läggning överlag skall ovanförliggande lager korsläggas med förskjutna skarvar.

Kondensisolering på stålplåtsprofiler

 Produkt

Öppningsmått, mm Profiltopp, mm
20 mm PAROC ROB 80 + 30 mm PAROC ROBSTER 50* 170 80
20 mm PAROC ROB 80 + 2x30 mm PAROC ROBSTER 50 220 80
50 mm PAROC ROBSTER 60 240 80
20 mm PAROC ROB 80 + 50 mm PAROC ROBSTER 60 260 80

* Skarv placeras alltid över profiltopp.  

CE-märkning

Produkter som omfattas av en harmoniserad standard måste CE-märkas. Takprodukter från Paroc är CE-märkta och länkar till våra prestandadeklarationer finns här >>

Krav på mekaniska egenskaper

Enligt AMA Hus bör det översta isolerskiktet ha ett kompressionsmotstånd på minst 60 kPa utbredd korttidslast. Detta anges i prestandadeklarationen som CS(10)60 d v s max 10 % deformation vid 60 kPa utbredd last. Samtidigt skall det översta isolerskiktet även klara en kortvarig punktlast på 500 N med max 5 mm deformation. Detta beskrivs som  PL(5)500. Exempel på produkter som uppfyller dessa krav är PAROC ROB 80, PAROC ROBSTER 60 samt  PAROC ROS 60. Val av översta isoleringsskikt kan även påverkas av tätskiktsleverantörens rekommendationer. 

Fuktskydd

För att undvika att luft strömmar igenom konstruktionen och kondenserar  mot det övre tätskiktet skall en luft-och ångspärr alltid placeras på den varma sidan. Luft- och ångspärren placeras enligt rekommendationer i AMA Hus lämpligast mellan två isolerskikt och högst 1/3 av konstruktionens totala isolertjocklek under tätskiktet. Skarvar i luft- och ångspärren tejpas med  min 200 mm överlapp. Används ingen tejp skall överlappet vara minimum 500 mm. 

Utformning av tak

Med mekanisk infästning avses huvudsakligen självborrande skruv i plåt och trä eller expanderande fästdon i betong/ lättbetong. Teleskopeffekten i fästdonet skall vara minst 20 mm om isolertjockleken överskrider 50 mm. För mer information se infästningsleverantörens anvisningar. 

Takboard, Takskivor samt Taklameller levereras på miljöpall med stöd av stenull avsedd för hantering med lyftgaffel eller lyft med bandsling. Pallens utformning kräver avjämnat underlag. Emballaget består av sträckhuva som tillåter lagring utomhus utan täckning. Dimensionerande pallvikter kan ses i tabellen nedan.

Vikter på pall för uträkning av belastning konstruktion
Produkt Maxvikt/pall, kg
PAROC ROL 30,Taklamell 300
PAROC ROL 60,Taklamell  300
PAROC ROS 30(g), Underskiva   380
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard 380
PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard  380
PAROC ROU 60, Takfallsskiva   450
PAROC ROS 60, Takfallsskiva 520
PAROC ROB 80 Takboard
680

Isoleringen

Transporter av isoleringsskivor på taket kan göras med sk tegelkärra. Utläggningsarbetet kan göras med högaffel. Isoleringen skärs med kniv efter rätskiva eller sågas med fogsvans.  Håltagning i efterhand görs med kniv. Takfall och Ränndalskil läggs ut enligt separat anvisning.

Isolerarbetet

Läggning utförs noggrant och utan springor mellan skivor eller vid anslutningar. 4-hörnsmöten bör undvikas. Skarvarna förskjuts mellan isolerskikten. Vid två isolerskikt utläggs dessa omedelbart efter varandra. Täck utlagd isolering och öppnade pallar för kvällen. Vi avråder från utläggning av isolering vid nederbörd om byggnaden saknar väderskydd. Eventuell fukt torkar ut långsamt eftersom stenullen  är diffusionsöppen, men detta beror även på takets storlek och tätskiktens ånggenomsläpplighet.

Belastning av taken i samband med läggning

Begränsa gångtrafik på isoleringen under läggningsarbetet. I frekventa gång- och trafikstråk läggs landgångar. Antingen med lastfördelande skivor under byggtiden eller permanent som  upphöjda gångbryggor. Skadat material byts ut innan det yttre tätskiktet monteras.