Isolering av innerväggar

Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. Konstruktionen av innerväggar måste utformas för att uppnå specificerade ljudisolerings- och brandskyddsvärden.  Innerväggar tjänar inte bara till att dela upp områden inne i byggnader och lokaler, utan också för att minska ljudet samt i händelse av brand förhindra att elden sprider sig. 

I Boverkets byggregler (BBR) ställs ljudkrav på byggnader som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, dessa ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. 

I byggreglerna anges krav på ljudisolering, dvs. vägt ljudreduktionstal R'w eller vägd standardiserad ljudnivåskillnad DnTw (dB) och/eller brandsäkerhetskrav (brandmotståndsklass EI) för avskiljande innerväggar.

PAROC Stenull förbättrar både brandmotståndet och ljudisoleringen av innerväggar.  Den porösa luftgenomsläppliga strukturen gör den till en utmärkt ljudisolering för användning inuti en avskiljande innervägg. Isolering från Paroc som används i innerväggar är i klassificerad i Euroklass A1, dvs. obrännbart material, reaktion på brand och bibehåller sina brandskyddande egenskaper under branden.  

Det finns lösningar för avskiljande innerväggar med bestående av ett eller två lager gipsskivor.  Det finns flera typer av PAROC Stenullsisolering med låg densitet som uppfyller olika krav på ljudisolering och brandklasser. Brandklasserna för de redovisade konstruktionerna är baserade på ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA).

I händelse av brand förhindrar gipsskivor att de heta förbränningsgaserna tränger in genom den avskiljande innerväggen. En normal gipsskiva bibehåller sina brandskyddande egenskaper i ca 15 minuter under en brand. Stenullsisoleringen skyddar innerväggens stomme vid brand, så att konstruktionens täthet bibehålls även om ena sidan av gipsskivans lager går sönder. Ett sätt att öka innerväggens avskiljande förmåga är att lägga till fler lager av gipsskivor eller genom att använda gipsskivor speciellt utformade för brandapplikationer. 

Skivmaterial ökar innerväggens massa, vilket är gynnsamt för att nå högre ljudreduktionsvärde. Ur ljudisoleringssynpunkt är det bättre att använda flera tunna lager gipsskivor i stället för tjocka skivor.

För att nå önskad ljudreduktion och brandklass i de avskiljande innerväggarna är det viktigt att noggrant täta alla anslutningar till andra konstruktionsdelar, eldosor eller andra genomföringar.

Vid renovering måste samma principer följas som vid byggandet av nya byggnader.  Vid renovering av den gamla innerväggen kan brandsäkerhets- och ljudisoleringsklassen förbättras genom att använda ytterligare en stomme med icke brännbar och ljudabsorberande stenullsisolering.

 

Fire proofOBRÄNNBAR PAROC Stenull brinner inte. Isoleringen tål temperaturer över 1000 C och bidrar till brandsäkert och hållbart byggande. PAROC stenull klassificeras Euroklass A1, icke brännbart material.

 

 

 

Sound reducingLJUDREDUCERING Fiberstruktur och densitet av stenull ger de utmärkta ljuddämpande egenskaperna. PAROC Stenull minskar buller mycket effektivt och bidrar till en behaglig inomhusmiljö.