Isolering av innerväggar med stålreglar

 • 12,5 mm – standardgipsskivor ett, två eller tre lager 
 • 42-150 mm stålreglar, cc 600 / PAROC eXtra, Vägg- och Bjälklagsskiva Stål 
 • 12,5 mm – standard gipsskivor ett, två eller tre lager


Konstruktioner, ljudreduktionsvärden och brandklassificering presenteras i tabellerna nedan

Partition-wall-metal-frame-3159160-transparent

Alternativa produkter för ljud- och brandklassade innerväggar 

PAROC eXtra: lämplig för alla innerväggar  
PAROC eXtra F: som PAROC eXtra, men även lämplig för konstruktioner där stenull i densitet ≥ 30 kg/m3 krävs
PAROC Sonus: kostnadsoptimal lösning för ljudisolering i innerväggar

PAROC har ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA-07/0071) för innerväggar utförda med stål- och träreglar. ETA definierar ljudisolerings- och brandmotståndsvärden.  

Regelkonstruktion

Konstruktionen av stålreglar väljs enligt kraven för ljudisolering och brand. 
 
När ljudisoleringskraven ökar kan konstruktionen utföras med två separata stommar. Detta förhindrar att ljud passerar genom konstruktionen via reglarna. Det är också möjligt att skapa en regelkonstruktion där man saxar reglarna vilket förbättrar ljudisoleringen.

Isolering

PAROC Stenullsisolering är lätt att installera mellan stålreglarna, eftersom den flexibla skivan hålls kvar mellan reglarna utan ytterligare infästning.  Isoleringen måste fylla utrymmet mellan reglarna för att ge korrekt brandmotstånd och ljudisolering.  För regelkonstruktioner i stål med regelavstånd cc600 bör PAROC-produkter i storlek 610x1220 mm användas.

Skivbeklädnad

En vanligt förekommande lösning är att använda gipsskivor på varje sida av stålregelkonstruktionen med nominell tjocklek på minst 12,5 mm.  Dessutom kan andra typer av skrivmaterial användas för att förstärka konstruktionen, till exempel plywood som ett första lager och gipsskivor som ett avslutande skikt.

 

Stålregelstommar med brandklass och ljudreduktionsvärden 

Konstruktion  PAROC Stenullsisolering  Prestanda
Brandklass Ljudreduktionstal, dB
Rw Rw + C50-3150 R'w R'w + C50-3150
 Enkelstomme med ett lager gips (min 12,5mm) på båda sidor
   PAROC Sonus 66-75 mm EI 30   40 37     
 PAROC eXtra, 66-75 mm EI 60  40   37    
 PAROC eXtra, 95-100 mm  EI 60 45   40 36   32
Enkelstomme med två lager gips (min 12,5 mm) på båda sidor
  PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 55 48 44 40
Enkelstomme med saxade reglar. Två lager gips (min 12,5 mm) på båda sidor
  PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 58 51 48 44
Dubbla stommar med luftspalt i mellan. Två lager gips (min 12,5 mm) på båda sidor
  PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 63 56 56 52
Dubbla stommar med luftspalt i mellan. Tre lager gips (min 12,5 mm) på båda sidor 
  PAROC eXtra, 95-100 mm EI 90 65 61 60 56

Ovan konstruktioner styrks med ETA (Europeiskt Tekniskt Godkännande) 07/0071 

Villkor som används 

 • Rw (dB) vägt ljudreduktionstal: används för att specificera ljudisoleringen för en viss konstruktion, material eller produkt. Värdet är uppmätt i laboratorier. 
 • R'w (dB) vägt ljudreduktionstal i byggnad: ett mått på ljudisoleringen mellan två rum för en färdig byggnad med hänsyn till flankerande ljudtransmission.
 • DnTw (dB) vägd standardiserad ljudnivåskillnad: används vanligtvis i tester på plats. Ljudnivåskillnad är ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme.
 • Metoden för beräkning av viktade värden definieras i SS-EN ISO 717-1.
 • Spektrumanpassningstermerna C och Ctr till ljudreduktionsindexet används för beräkningar
 • Ljudklassning för bostäder sker enligt SS 25267
 • Ljudklassning för lokaler sker enligt SS 25268
 • EI 30-60 – Avser brandmotståndsklasser för konstruktionen med funktionskrav, där ”E” står för integritet (täthet) och ”I” för värmeisolering, detta följs av en specifik tidsangivelse, ex. 30 eller 60 minuter, som är tiden konstruktionen ska stå emot en brand