Energieffektiv renovering och tilläggsisolering

Den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen. Vilket isoleringsmaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en isolering som tillverkas av natursten, det är energieffektivt och ger motstånd mot både brand och fukt i samma produkt. Det gör den till ett bra val både idag och för framtiden och spar mer än bara energikostnader!

Att tilläggsisolera i samband med renovering ger många fördelar

Att förbättra byggnadens energieffektivitet i samband med renovering är ofta en bättre lösning än att ex. endast byta fasadmaterial och renovera enligt minimikraven. Byggreglerna anger också vid ombyggnation, tillbyggnad eller renovering, så gäller precis som vid nybyggnad, att energianvändningen ska begränsas genom låga värmeförluster.  

Att renovera klimatskalet på en byggnad kräver ofta hjälp av en kvalificerad konstruktör, eftersom egenskaperna hos de ursprungliga materialen kan ha förändrats över tid. De gamla materialen som finns i befintlig konstruktion, deras byggfysiska samt brandtekniska funktion måste också beaktas vid utformningen av den nya och förbättrade konstruktionen. 

Att förbättra isoleringen i klimatskalet när man renoverar en byggnad ger flera fördelar: 

 • Jämnare yttemperaturer förbättrar den termiska komforten - det finns inget behov av att kompensera för effekten av kalla ytor genom att höja inomhustemperaturen 
 • God komfort uppnås vid en lägre inomhustemperaturnivå än tidigare
 • Mindre påverkan av buller från utsidan av huset 
 • Minska risken för kondensering inne i konstruktionen och förbättra fuktsäkerheten 
 • Energianvändningen och uppvärmningskostnaderna minskar
 • Ett energieffektivt klimatskal ger en också god grund för andra energibesparande åtgärder.
 • Dessutom kan en ny fasad innebära ett estetiskt lyft för byggnaden
   

Renovera för att nå klimatmålen

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Energirenovering till nära-noll

För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. En energirenovering möter morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad och spar mer än bara energikostnader.  

Ett bra verktyg att använda sig av vid energirenovering är den så kallade Kyotopyramiden. Pyramiden ger anvisningar vilken ordning de energibesparande åtgärderna bör genomföras för att mest effektivt minska energianvändningen i hus.

Ordningen på åtgärderna börjar i botten på pyramiden och går uppåt enligt principen Spendera mindre!

Kyoto-pyramid
 • Minimera värmebehovet: minska värmeförlusterna (t.ex. effektivare värmeisolering)
 • Minimera behovet av el: minska förbrukningen (t.ex. energieffektiva hushållsapparater)
 • Utnyttja solenergi: Utnyttjande av fria energier (t.ex. solenergi, byggnadens orientering) 
 • Visa och reglera: övervaka, justera och kontrollera energiförbrukningen. 
 • Välj energikälla: Välj en lämplig energikälla (t.ex. värmepump, biobränsle, fjärrvärme, el eller gas)

Renovera och reparera för att främja en cirkulär ekonomi

Byggnader står för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energianvändning inom EU*. Energieffektivisering av byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten.

EU skall vara klimatneutralt år 2050. Ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas då. När EU:s renoveringsvåg Green Deal nu sätter upp konkreta mål för renovering av byggnadsbeståndet (35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*) är en energirenovering rätt väg att gå. En viktig del i arbetet är att se till att renoveringarna leder till högre energi- och resurseffektivitet. Detta kommer att: 

 • förbättra livskvaliteten för människor som bor i och använder byggnaderna
 • minska Europas utsläpp av växthusgaser
 • öka digitaliseringen 
 • förbättra återanvändning och återvinning av material
 

Cirkulär ekonomi

EU:s renoveringsvåg Green Deal är en enorm europeisk satsning på renovering av byggnader, både för att skapa jobb efter Corona-pandemin och för att främja cirkulär ekonomi i hela unionen. Målet är att fördubbla renoveringstakten av våra byggnader för att göra dem redo för en klimatneutral framtid. Green Deal ska också leda till förbättrade sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan stora mängder av nya, gröna jobb skapas. EU uppskattar 160 000 jobbtillfällen vilket ska bidra till unionens återhämtning i corona-krisen

* Boverket

Vad säger Boverkets Byggregler, BBR, om energirenovering? 

Reglerna om energihushållning finns i avsnitt 9 i Boverkets Byggregler (BBR). Reglerna omfattar bland annat att byggnaden ska ha god energiprestanda, lågt eleffektbehov och tillräcklig värmeisolering.

Grundregeln är att man bör dimensionera enligt primärenergitalet, som är ett mått på byggnadens energiprestanda. Om det inte är möjligt, så ska U-värden enligt paragraf 9:92 eftersträvas.


Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Med dagens höga energipriser betalar sig investeringen snabbare än någonsin. PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av koldioxid, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. Så genom att renovera gör du ett aktivt val för framtiden och sparar mycket mer än energikostnader!