Isolering av innerväggar med träreglar

 • 12,5 mm – standardgipsskivor ett, två eller tre lager  
 • Minimum 39x66 mm träreglar, cc 600 / PAROC eXtra, Vägg- och Bjälklagsskiva Trä
 • 12,5 mm – standardgipsskivor; ett, två eller tre lager 


Konstruktioner, ljudreduktionsvärden och brandklassificering presenteras i tabellerna nedan.

Partition-wall-wooden-frame-3131121-transparent

Alternativa produkter för ljud- och brandklassade innerväggar 

PAROC eXtra: lämplig för alla innerväggar 
PAROC eXtra F:
som PAROC eXtra, men även lämplig för konstruktioner där stenull i densitet ≥ 30 kg/m3 krävs
PAROC Sonus: kostnadsoptimal lösning för ljudisolering i innerväggar 

PAROC har ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA-07/0071) för innerväggar utförda med stål- och träreglar. ETA definierar ljudisolerings- och brandmotståndsvärden. 

Regelkonstruktion

Träreglar väljs enligt ljudisolering och brandkrav. 

När ljudisoleringskraven ökar kan konstruktionen utföras med två separata stommar. Detta förhindrar att ljud passerar genom konstruktionen via reglarna.

Isolering

PAROC Stenullsisolering är lätt att installera mellan träreglarna, eftersom den flexibla skivan hålls kvar mellan reglarna utan ytterligare infästning. Isoleringen måste fylla utrymmet mellan reglarna för att ge korrekt brandmotstånd och ljudisolering.  För regelkonstruktioner av trä med regelavstånd cc600 bör PAROC-produkter i storlek 565x1170 mm användas.

I händelse av brand skyddar stenullen träregeln från förkolning. Stenullsisolering kan användas vid branddimensionering av träkonstruktioner för att förbättra brandmotståndet. Branddimensionering för träkonstruktionen kan göras via beräkning enligt Eurokod 5. Mer detaljerad info om brandskydd finns i Paroc Brandskyddsguide för trä.

Skivbeklädnad

En vanligt förekommande lösning är att använda gipsskivor på varje sida av träregelkonstruktionen med nominell tjocklek på minst 12,5 mm.  Dessutom kan andra typer av skivmaterial användas för att förstärka konstruktionen, till exempel plywood som ett första lager och gipsskivor ytterst som ett avslutande skikt.

 Godkännanden och certifikat 

 • Brandteknisk dimensionering av avskiljande innerväggskonstruktioner görs via beräkning enligt Eurokod 5. Den beräknade dimensioneringen kan göras för konstruktioner med en brandmotståndstid i upp till högst 60 minuter.
 • Paroc innehar Europeiskt Teknisk Godkännande (ETA-07/0071): Icke bärande innerväggar i torra utrymmen 
 

Trästommar med brandklass och ljudreduktionsvärden: 

Konstruktion PAROC Stenullsisolering  Prestanda
    Brandklass  Ljudreduktionsindex, dB 
Enkelstomme med 1 lager gips (min 12,5mm) på båda sidor
Rw R+ C50-3150
PAROC Sonus, 66-75 mm EI 30 38 34
PAROC eXtra, 65-75 mm EI 60 40 37

Ovan konstruktionen styrks med ETA (Europeiskt Tekniskt Godkännande) 07/0071  

Använda definitioner: 

 • Rw (dB) vägt ljudreduktionstal: används för att specificera ljudisoleringen för en viss konstruktion, material eller produkt. Värdet är uppmätt i laboratorier.  
 • R'w (dB) vägt ljudreduktionstal i byggnad:ett mått på ljudisoleringen mellan två rum för en färdig byggnad med hänsyn till flankerande ljudtransmission.
 • DnTw (dB) vägd standardiserad ljudnivåskillnad: används vanligtvis i tester på plats. Ljudnivåskillnad är ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme.
 • Metoden för beräkning av viktade värden definieras i SS-EN ISO 717-1. 
 • Spektrumanpassningstermerna C och Ctr till ljudreduktionsindexet används för beräkningar
 • Ljudklassning för bostäder sker enligt SS 25267
 • Ljudklassning för lokaler sker enligt SS 25268
 • EI 30-60 Avser brandmotståndsklasser för konstruktionen med funktionskrav, där ”E” står för integritet (täthet) och ”I” för värmeisolering, detta följs av en specifik tidsangivelse, ex. 30 eller 60 minuter, som är tiden konstruktionen ska stå emot en brand.