ARBETSANVISNING - PAROC XIS 022, Ecopir

 

PAROC Ecopir är en skiva av polyuretanskum (PIR), finns med aluminium-, fiber- eller papperslaminat. 

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

 

 

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Handskar rekommenderas vid hantering av produkten.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Vid montering av en produkt med reflekterande folieytskikt under ljusa eller soliga väderförhållanden bör solglasögon med UV-skydd eller skyddsglasögon användas.

Ventilation

 
Dammet är ofarligt men god genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere.

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar. Gå eller arbeta inte på skivor utan underliggande stöd. Den släta ytan hos vissa produkter kan vara hal när skivan blir våt.
Rengöring  Utrymmen bör första hand dammsugas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär bör man efter arbetsdagens slut tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Plast är ej allergiframkallande. Vid känslig hud rekommenderas lämplig skyddskräm eller lotion.

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Uppstår glipor kan dessa drevas eller fyllas med PU-skum. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans.

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Paketen ska transporteras och lagras torrt, liggande och stadigt.

Tillkapning

PAROC Ecopir är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd fintandad såg, vass kniv och rak linjal eller cirkelsåg. 

Vid isolering i ett lag skall kanterna vara spontade och infästning om minst 6 fästpunkter per skiva före infästning av tätskikt. Sätt skruvar minst 50 mm från kanten.
Vid isolering i flera lag ska skivskarvarna i respektive lag vara förskjutna minst 300 mm enligt Hus AMA. Vid flera lager isolering räcker det med infästningar i det översta lagret.