Arbetsanvisning Isolera kalla innertak med PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy kan användas i mindre uppvärmda utrymmen så som källare, parkeringsgarage och andra utrymmen där utrymmet ovan är uppvärmt. Montage av Paroc CGL 20cy bör alltid ske på den kalla sidan för att undvika kondens.
 

 

 

2023-10-16

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.
Läs mer

Installation PAROC CGL 20cy 
Det är enkelt att isolera ett källartak med PAROC CGL 20cy.
Se den animerade installationsvideon här >>

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.

Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans.

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Isolering som har blivit våt under lagring ska aldrig monteras in i konstruktionen. Om isoleringen blir våt efter montaget bör konstruktionen inte förslutas innan isoleringen har torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

PAROC CGL 20cy är en lamell som limmas direkt mot betong. Det här tar bort mycket av det traditionella arbetet och skapar en yta som enkelt kan färdigställas utan behov av bärverk eller mekaniska infästningar. Den fasade kanten på lamellen gör alla mindre ojämnheter osynliga och det färdiga innertaket mer estetiskt tilltalande. PAROC CGL 20cy monteras med ett cementbaserat klister, till exempel PAROC XPG 001 Byggklister.

 

PAROC CGL 20cy limmas direkt mot betong med PAROC XPG 001 Byggklister som är speciellt framtaget för ändamålet. Det kan användas in och utvändigt på alla mineraliska och nästan alla organiska underlag. Ytan som lamellerna limmas mot skall vara väl rengjord och bärkraftig.

Installation PAROC CGL 20cy  Förbered byggklistret. Mät upp vatten och tillför torrbruket. Blandingsförhållande 5,75 liter vatten per 25 kg säck. Blanda väl och låt vila ca 5 minuter. Blanda igen före användning.
Installation PAROC CGL 20cy  Applicera byggklistret heltäckande på baksidan av lamellen. Materialåtgång ca 4-5 kg/m2 beroende på underlag. Detta är beräknat på oblandat klister. 
Installation PAROC CGL 20cy  Använd en tandspårad spackel vid påläggningen, storlek 15 mm. 
Installation PAROC CGL 20cy  Montera lamellerna mot undersidan av betongen. För att få bästa vidhäftning skall detta göras inom 10 minuter efter påläggning. Använd ett redskap som undviker märken från fingrar i den färdiga ytan.
Installation PAROC CGL 20cy  Innertaket är färdigt för målning. 

Innertaket ska målas med produkter avsedda för underlaget och enligt färgtillverkarens anvisningar. Det är rekommenderat att använda en porös färg som behåller ytans höga ljudabsorptionsegenskaper.

Målningsutrustning  Målningsutrustning.
Förbered färgsputan för målning av PAROC CGL 20cy  Fyll på färg i färgsprutan.
Målning av PAROC CGL 20cy  Applicera färgen genom sprayning...
Målning av PAROC CGL 20cy  ... till ytan som ett tunt skikt ...
Målning av PAROC CGL 20cy  ... över hela ytan.
Målad PAROC CGL 20cy Färdigmålad yta.