Bedömningssystem för produkter

miljö

För de flesta produkter som säljs av Paroc har företaget gjort någon form av egendeklaration av miljöegenskaper. Våra deklarationer utgör även en del av bedömningsunderlagen när ett stort antal produkter bedömts av externa organisationer. Här kan du läsa mer om dessa deklarationer och de organisationer som utför dem.
   

Byggvarudeklarationer, eBVD 
Byggvarudeklarationer är ett system med branschgemensamt format för att förmedla miljöinformation om byggvaror. En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn. 

Länk till våra Byggvarudeklarationer.
Läs mer om riktlinjerna för Byggvarudeklarationer här

   
Byggvarubedömningen 

Byggvarubedömningen 
Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Byggvarubedömningen har bedömt ett stort antal av Parocs produkter.  

Läs mer på Byggvarubedömningens egen hemsida där du också kan registrera dig för att se de fullständiga bedömningarna. 

   
Basta 

BASTA 
BASTA är en extern organisation som erbjuder fritt tillgänglig information om trygga materialval. I BASTA, vars egenskapskriterier bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH, är det Paroc själva som ansvarar för bedömningen. Enbart produkter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll kan registreras.

Läs mer om systemet och dess kriterier på BASTAs egen hemsida.  

   
Sunda Hus

Sunda hus 
Sunda Hus utför bedömningar av byggvaror på uppdrag av kunder såsom entreprenörer, byggherrar, arkitekter och försäkringsbolag. Syftet är att ge en uppfattning om den aktuella produkten är ett bra val ur miljö- och hälsoperspektiv eller om det kan finnas bättre alternativ.

Läs mer på Sunda hus egen hemsida där du också kan registrera dig för att se bedömningarna. 

   
   

Svanen
Svanenmärkningen garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning o s v uppfylls. I dagsläget saknas kriterier för att kunna Svanenmärka isoleringsprodukter på bred front. Däremot går det att Svanenmärka en byggnad med de Paroc-produkter som är listade i Svanens husproduktportal.  

Läs mer på Svanens egen hemsida

   
 

Europeiskt Instruktionsblad för Säker Användning / Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad behandlar byggnadsarbetarens och isolermontörens arbetsmiljö. Innehållet är baserat på föreskrifter från EU och Kemikalieinspektionen och innehåller uppgifter om bl a produkternas innehåll, klassificering och råd kring risker och säkerhet.

Länk till våra Europeiska instruktionsblad och säkerhetsdatablad.
Läs mer om Kemikalieinspektionens riktlinjer här.

   
 

EPD Miljödeklaration (Environmental Product Declaration)
Det övergripande målet med en miljövaru-deklaration, EPD®, är att ge relevant, verifierad och jämförbar information om varor och tjänsters miljöprestanda. En miljövarudeklaration är ett verifierat dokument som beskriver miljöprestanda hos en vara eller eller tjänst baserat på en livscykelanalys (LCA). En miljövarudeklaration tas fram och registreras inom ramen för ett system i enlighet med den internationella standarden ISO 14025.

Länk till Parocs EPD-deklarationer

 
   
Symbol EUCEB 

EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool) är ett oberoende certifieringsorgan som, genom kontroller utförda av oberoende institut, garanterar att den tillverkade fibern håller en sammansättning som uppfyller löslighetskraven enligt anmärkning Q i direktivet 97/69/EG. Det betyder att fibern testas och inte kan klassas som cancerframkallande. Detta synliggörs genom det s k EUCEB-märket på förpackningarna.

Länk till Parocs EUCEB-certifikat
Läs mer om organisationen EUCEB. 

   
Symbol M1 

Emissionsklassificering - M1
Många av Parocs stenullsprodukter har M1 certifiering, vilket är det strängaste kravet i det Finska frivilliga systemet för emissioner från byggnadsmaterial. Läs mer om kriterierna för M1-klassificering på den finska stiftelsen för bygginformation, RTS webbplats.