Bedömningssystem för byggnader

hus med träfasad

Paroc har produkter som hjälper fastighetsägare att nå goda värden vid miljöcertifiering av byggnader enligt de vanligaste certifieringssystemen, exempelvis Green Building, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. Systemen har olika omfattning och värderar miljöaspekter på olika sätt. Här ger vi en kort beskrivning av några av de bedömningssystem där våra produkter spelar en viktig roll.

Ett livscykelperspektiv säkerställer långsiktiga och holistiska utvärderingar och tar hänsyn till en byggnads energieffektivitet, inklusive energibesparingar, under hela dess livstid. Vi stöder utvärdering av hållbarhet baserad på CEN- och ISO-standarder.

En standard "Hållbarhet för byggnadsverk" utformas av CEN Technical Committee 350. ISO-standarder om livscykelanalys och miljövarudeklarationer finns också. Läs mer om standarderna på European committee of standardisation och International Organisation for Standardisation.

Frivilliga klassningssystem

Med hjälp av klassningssystem för byggnader kan investerare, myndigheter och andra intressenter jämföra olika fastighetsobjekt på ett enhetligt sätt. Klassningssystem medför transparens genom att visa byggnadens prestanda i den planerade miljön under hela dess livstid. Klassningssystemen betygsätter byggnader med hjälp av indikatorer i olika kategorier. Dessa indikatorer har tröskelvärden, i både nationella och internationella förordningar. Via koefficienter ger indikatorerna tillsammans ett totalbetyg för projektet.

 green building  I flera länder finns ett "Green Building Council" som håller i certifiering av miljövänliga byggnader. Dessa nationella organisationer har också grundat en världsomspännande World Green Buildings Council för att kunna jämföra erfarenheter och lära sig av varandra. 

Läs mer på  World Green Building Council hemsida
   
Swedish Green Building Council logo 

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. I Sverige samlas flera certifieringssystem under samma flagg, Swedish Green Building Council. Sweden Green Building Council har som mål att så många byggnader som möjligt i Sverige skall miljöcertifieras och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

De har valt ut fyra certifieringssystem som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. De är samtidigt de mest använda systemen i Sverige: 

  • BREAAM-SE
  • EU Green Building
  • LEED
  • Miljöbyggnad

Läs mer på Swedish Green Building Councils hemsida

   
Breeam 

BREEAM
BREEAM kommer ursprungligen från Storbritannien och är ett system för miljöcertifiering av byggnader.  Det utvärderar en byggnads planering, konstruktion, uppförande och användning med hjälp av allmänt erkända prestandamätningar som jämförs med etablerade normer. Mätningarna omfattar ett brett område av kategorier och kriterier, från energi till ekologi. BREEAM finns i både landsspecifika versioner som är anpassade till lokala förhållanden och internationella versioner för certifiering av enskilda projekt i hela världen. Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, används på den svenska marknaden. 

Läs mer på BREEAMs hemsida. Läs även mer om BREEAM-SE här.

Läs mer om hur många poäng Parocs produkter kan ge i klassningen.

   
Green Building logo 

EU Green Building
Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Läs mer om Green Building. 

   
LEED logo 

LEED
The LEED Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utformat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Systemet används för utvärdering av en byggnads miljöprestanda. Systemet är poängbaserat så att ett projekt kan få poäng för miljövänliga åtgärder i samband med uppförande och användande av en byggnad. LEED-certifieringen, som även omfattar färdigställande av tredje part, bevisar för kunden och för allmänheten att miljömålen är uppfyllda och att byggnaden fungerar så som det är tänkt.

Läs mer om LEED-certifieringen på Green Building Certificate Institute hemsida. 

Läs mer om hur många poäng Parocs produkter kan ge i klassningen.

   
Miljöbyggnad logo 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. 

Läs mer om Miljöbyggnad här

   
 

Svanen
Svanenmärkningen garanterar att kriterier för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning o s v uppfylls. I dagsläget saknas kriterier för att kunna Svanenmärka isoleringsprodukter på bred front. Däremot går det att Svanenmärka en byggnad med de Paroc-produkter som är listade i Svanens husproduktportal. Svanen har tagit fram ett kriteriedokument för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader.

Läs mer på Svanens egen hemsida.

För information om hur Paroc stödjer kraven i Svanen för Parocs bilagor se Svanen, Nordic eco-labeling portal.