Rörisolering & rörledningar

Rörisolering

Rörledningar är en integrerad del i VVS-system. Rörisolering kan bidra till att både energiförbrukningen och driftkostnaderna sänkas. För att kunna hålla önskad vattentemperatur, med rätt marginaler, behöver rörledningarna isoleras.

Fördelar med PAROCs rörisolering 

  • Obrännbart material i Euroklass A1 och A2-s1,d0
  • Ger låga värmeförluster och driftkostnader 
  • Komplett system med rörisolering och tillbehör för att möta kraven enligt BTI 1.01 (Branschstandard Teknisk isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla) 
  • Lösningar som uppfyller lambda-kraven för Isoleringsnivåerna i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1
  • Snabb och säker installation
  • Ger stora miljövinster!

Energiklok isolering av rör sparar pengar!

Vid isolering av rör rekommenderas PAROC-produkter som har ett ytskikt av armerad aluminumfolie, även kallad AluCoat. PAROC är unika med en komplett systemlösning med PAROC Hvac Combi AluCoat TPAROC Hvac Section AluCoat TParoc Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Tejp AluCoat

Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Detta kan vara t ex vid isolering av kalla rör med risk för kondensutfällning eller tappkallvattenrör i schakt som kan värmas upp när rören passerar genom brandavskiljande betongbjälklag. För att motverka dessa risker har vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar.

Genom att hålla rätt temperatur kan även risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.
Läs mer om rörisolering mot legionella >

 

 

Relaterade FAQ

Här finns frågor och svar som rör lösningarna på denna sida. För alla FAQ, vänligen gå till FAQ VVS >

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR RÖRISOLERING ENLIGT AMA VVS & KYLA 22 (PN/1)

 

 

 

 

 

 

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

produktväljare rörisolering tabell

Hur väljer jag från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

A.9 Förslag på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand. tabell med isoleringsklasser för rör

tabell med isoleringsklasser för rör fortsättning

Se nedan exempel på tabeller för isoleringstjocklekar vid mediatemperatur 50-55 grader.
Tabellerna presenterar minsta isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för isoleringsklasserna R1-R7 enligt BTI, Branschstandard Teknisk Isolering - Termisk isolering av VVS & Kyla, vid vanligt förekommande temperaturer. BTI uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass och isoleringstjocklek. För ytterligare tjocklekstabeller, se Projektering Teknisk Isolering.
Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Rörinstallationer utan distansskål

Tabell rörinstallationer Mediatemp 50-55 Omgivande temp 20

Rörinstallationer med distansskål

Tabell rörinstallationer med distansskål Mediatemp 55 Omgivande temp 20