FAQ VVS

Allmänt Teknisk Isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och ventilationskanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage av installationerna och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:
Minska värme- och kylförluster
Förhindra legionella
Förhindra kondensbildning
Begränsa brandspridning
Dämpa ljud
Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
Spara pengar 
Minska miljöpåverkan

Hur teknisk isolering dimensioneras beror på vad man vill åstadkommas med isoleringen. Isolertjockleken kan dimensioneras efter:

vilken energiförluster som kan accepteras
vad som krävs för att motverka legionellatillväxt
vad som behöva för att undvika kondensbildning
vad som behövs för att dämpa ljud
vad som behövs för att skydda omgivningen genom att uppnå en viss yttemperatur på installationen 
hur man förlänger infrysningstiden på rör utomhus 

Till hjälp finns vårt beräkningsprogram Paroc Calculus.

Ett materials reaktion på brand definieras enligt det europeiska klassificeringssystemet i Euroklasserna A1 till F. Klassificeringen baseras på materialets egenskaper under brandpåverkan och inkluderar effektutveckling, rökproduktion och brinnande droppar. 

Mot bakgrund av klassificeringen kan ett materials medverkan till brand och rökspridning fastställas, inklusive om materialet tenderar att bidra till en övertändning.

Obrännbara material och produkter (A1 och A2) kan inte orsaka övertändning. Till exempel: PAROC stenullsprodukter utan ytskikt är klassificerade i Euroklass A1 och till och med produkter med ytskikt av aluminiumfolie eller glasfiberväv klassificeras i Euroklass A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), vilket innebär att de inte bidrar till brand.
Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T och Paroc Hvac Combi Alucoat T erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av rör.

Rörisolering

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR RÖRISOLERING ENLIGT AMA VVS & KYLA 22 (PN/1)

 

 

 

 

 

 

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

Totalt maximalt 60 mm större än rörskålens ytterdiameter.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

produktväljare rörisolering tabell

A.9 Förslag på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand. tabell med isoleringsklasser för rör

tabell med isoleringsklasser för rör fortsättning

Se nedan exempel på tabeller för isoleringstjocklekar vid mediatemperatur 50-55 grader.
Tabellerna presenterar minsta isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för isoleringsklasserna R1-R7 enligt BTI, Branschstandard Teknisk Isolering - Termisk isolering av VVS & Kyla, vid vanligt förekommande temperaturer. BTI uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass och isoleringstjocklek. För ytterligare tjocklekstabeller, se Projektering Teknisk Isolering.
Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Rörinstallationer utan distansskål

Tabell rörinstallationer Mediatemp 50-55 Omgivande temp 20

Rörinstallationer med distansskål

Tabell rörinstallationer med distansskål Mediatemp 55 Omgivande temp 20 

Hur väljer jag från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

Du kan välja mellan olika isolertjocklekar enligt tabellerna nedan som visar vilka isolertjocklekar som är godkända för de olika brandklasserna beroende på bl.a. rörmaterial. T.ex. tjocklekarna för EI 120 gäller även EI 15/EI 30/EI60 och EI 90.

brandklasser rörgenomföring

Du hittar mer detaljerade tabeller och monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar i certifikatet SC0683-15.

Hålrummet drevas med komprimerad PAROC stenull. Stenullen täcks sedan med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.

I tabellen nedan finner du vikter per löpmeter för Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar. Vikterna är ungefärliga.
 

PAROC Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar, har ett aluminiumfolieytskikt som gör att du får en diffusionstät isolering när du tejpar skarvarna noggrant med Paroc Tejp AluCoat. 

KOM IHÅG!
 Vid kondensisolering är det alltid viktigt att se till att den yttersta ångspärren är hel och att alla skarvar tejpas noggrant så att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen.

Ventilationsisolering

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. För mer information se BTI. 

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR VENTILATIONSISOLERING ENLIGT BTI.

CIRKULÄRA KANALER

Cirkulära kanaler - Table

Cirkulära kanaler

 

 

 

 

 

 

REKTANGULÄRA KANALER

Horisontellt montage

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b = max 30 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a ≥ 600 mm
b = max 30 mm
Längd- och tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta stiftning 2 sidor           

 

 

 

 

nätmatta stiftning tre sidor

Nätmatta stiftning 3 sidor

 

 

 

 

HORISONTELLA MONTAGE

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b ≥ 150 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från ett håll.

Kanalsida = 700 – 1200 mm
a ≥ 600 mm
b ≥ 200 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

Kanalsida ≥ 1200 mm
a, b ≥ 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll. För att förhindra nedhängning stiftas isoleringen på kanalens undersida. 

Nätmatta klamring 4 sidor, horisontellt montage

 

 

 

 

VERTIKALT MONTAGE

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor.

Kanalsida < 700 mm
a = 400 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a = 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta klamring 4 sidor, vertikalt montage

A.10 Förslag på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

tabell med isoleringsklasser ventilationskanaler

Luft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciallt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

VENTILATION

BTI-PG-ventilationstabeller-2

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Paroc produkter

Ja, Parocs produkter är CE-märkta. Produkter för teknisk isolering är CE-märkta i enlighet med produktstandarden SS-EN 14303.

CE-märkningen redovisar produktens prestanda i form av deklarerade egenskaper.

CE.märkningBETECKNINGSKOD FÖR CE-MÄRKNING  (EXEMPEL)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20-WS1-MV2-CL10-pH9,5

Beteckningskoden anger produktens deklarerade egenskaper. Separat anges brandklass, t ex A1.

Produktens värmekonduktivitet finns inte i beteckningskoden utan framgår av Prestandadeklarationen för respektive produkt. Sök produkt via Produktöversikten.

 

Exempel på etikett

 

 

 

 

BETECKNINGSKODER

MÅTT OCH TOLERANSER T
Tjocklekstoleranser anges i klasserna T1 till T9.

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR ST
Anger den högsta deklarerade användningstemperaturen.

Exempel: ST(+) 660.

TRYCKHÅLLFASTHET CS
Anger tryckhållfastheten i kPa vid 10 % deformation av tjockleken.

Exempel: CS(10)20 är 20 kPa tryckhållfasthet vid 10 % deformation.

VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGA WS
Vattenupptagningsförmågan deklareras om den inte överskrider 1,0 kg/m2.
WS1.

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND, MV
Ytans ångtäthet i meter luftpelare
MV1 motsvarar 100 m luftpelare
MV2 motsvarar 200 m luftpelare

VATTENLÖSLIGA JONER OCH PH-VÄRDE
När spårmängder av vattenlösliga joner, t ex klor och pH-värdet deklareras.

Exempel: CL10 eller pH9,5.

Allmänt Stenull

PAROC stenull har en exceptionellt hög smälttemperatur på omkring 1000 °C, vilket innebär att det skyddar konstruktioner under längre tid. Den höga smältpunkten gör PAROC stenull till ett perfekt material för användning i konstruktioner där det ställs krav på brandmotstånd.
Nej, oförsmutsad stenull kan inte mögla. Däremot om isoleringen blivit smutsig så kan den, likt alla andra material få mögelpåväxt.

PAROC stenull är fuktavvisandePAROC mineralull har inga kapillärer och tar varken upp eller lagrar vatten. 

PAROC Stenull är fukt- och vattenavvisande och normalt understiger fuktinnehållet i isoleringen 0,5 % av dess vikt. Skulle mindre mängder vatten komma in i materialet när det är monterat, sker en snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur, varefter isoleringsförmågan återfås. 

PAROC Stenull uppfyller kraven enligt EN 1609 och EN 13472 vilket betyder att vattenupptagningsförmågan är ≤1 kg/m2.

Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer samtidigt stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering.

Vid isolering av kalla installationer dimensioneras isoleringen så att ytskiktets temperatur ligger över den omgivande luftens daggpunkt. Ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd väljs så att fuktflödet in mot den kalla installationen begränsas. Samtliga skarvar fogtätas med produkter som rekommenderas för detta ändamål.
För mer information, gå till Arbets- & Monteringsanvisningar.

En väl fungerande ångbroms på kalla rörledningar ökar processens funktion och minimerar riskerna för korrosion.
PAROC produkter med ytskikt av armerad aluminiumfolie har ånggenomgångsmotstånd MV2, vilket motsvarar bästa klass i enlighet med SS-EN 12086 för platta produkter och SS-EN 13469 för rörskålar. Produkterna passar utmärkt till applikationer som kalla rör, ventilationskanaler eller andra användningsområden där resistens mot vattenånga är ett krav. I denna typ av användningsområden måste alla skarvar tejpas med PAROC Tejp AluCoat.