Svensk certifiering

Dokumentation för den svenska marknaden

Här följer en kort beskrivning av de olika certifikat och godkännanden som våra produkter omfattas av. Länk till dokumenten >  

 • Byggvarudeklaration, BVD3
  Byggvarudeklarationer är ett system för förmedling av miljöinformation om byggvaror. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn. 
   
 • CE-överensstämmelse
  CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk fr.o.m. juli 2013. CE-märkning är ett kvalitetssystem som visar att produkten uppfyller de deklarerade egenskaperna och att den är säker att använda. Mineralullsprodukter för byggnader omfattas av standarderna SS-EN 13162 eller SS-EN 14064-1. För mineralullsprodukter för teknisk isolering gäller standarden SS-EN 14303. Läs mer om CE-märkning
     
 • Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) 
  Ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA, European Technical Approval) för en byggprodukt baseras på en teknisk bedömning av produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Ett sådant godkännande kan utfärdas om det saknas en relevant, harmoniserad standard. Godkännandet ger också tillverkaren rätt att CE-märka produkten. Läs mer om ETA>>

 • Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
  Eurofins Indoor Air Comfort® är ett frivilligt märkningssystem som är öppet för alla tillverkare av byggprodukter. Märkningen kombinerar alla relevanta europeiska förordningar och de flesta av de frivilliga märkningarna av VOC-emissioner från produkter – genom att de strängaste kraven i det aktuella EU-medlemslandet helt enkelt kopieras till en övergripande märkning. Detta gör Indoor Air Comfort GOLD till den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i hela Europa. Läs mer om Indoor Air Comfort>>
   
 • Kvalitets- och Miljöcertifikat ISO
  De mest kända internationella standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. Grundtanken är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten samt att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Regelbundna revisioner säkerställer att ledningssystemet fungerar över tid. Paroc är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs mer om ISO>>    
   
 • P-märkning
  P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke. P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket. Läs mer om P-märkning
   
 • Prestandadeklaration
  En prestandadeklaration beskriver produktens avsedda användning och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. En byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras för att kunna CE-märkas. Även en byggprodukt som är frivilligt CE-märkt enligt en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska prestandadeklareras senast den 1 juli 2013.
   
 • Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad behandlar byggnadsarbetarens och isolermontörens arbetsmiljö. Innehållet är baserat på föreskrifter från EU och Kemikalieinspektionen. Läs mer om Säkerhetsdatablad>>
   
 • Typgodkännande
  Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning, från 1 juli 2013. Systemet kommer ersättas med CE-märkning efterhand. Läs mer om Typgodkännande>>