Träregelstommar

En träregelvägg kan byggas på många olika sätt. Av denna anledning beräknas till exempel brand- och ljudisoleringsvärden för träkonstruktioner vanligtvis enligt Eurokod 5. När du utformar en vägg med trästomme finns flera aspekter som måste vägas in. 

Beakta ev. brand och ljudkrav. 

Se exempel på brandklassade konstruktioner i Typgodkännande 1008/94

Du kan också hitta tips gällande brand i vår projekteringsanvisning Brandskydd av trä.

Ventilated-facade-wooden-frame-extra-was-35tt_Lowres-2

 

 

Alternativa produkter till PAROC eXtra:
PAROC Natura Lana: ett koldioxidneutralt val, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

Vindskyddsisoleringsprodukter:
PAROC Cortex / Cortex b (b=med svart ytskikt): tjocklek 30 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tjocklek 50 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,032 W/mK
PAROC Cortex monteras med PAROC Cortexdistans (XFP 002), (pdf) Cortexdistans samt skarvar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), (pdf) Cortextejp, PAROC Cortex hörntejp (XST 021), (pdf) Cortex hörntejp alt. PAROC Cortex svart tejp (XST 042), (pdf) Cortextejp b, PAROC Cortex svart, hörntejp (XST 041), (pdf) Cortex b hörntejp  

 
Vid utformningen av en träregelvägg måste flera olika aspekter beaktas, vilket påverkar väggens brand, termiska och fukttekniska prestanda.

Installationsskikt

Skivmaterial installerade på insidan av en konstruktion skyddar ofta regelstommen från brand och förbättrar konstruktionens ljudisolering. Dimensionering av brandskyddet kan göras enligt Eurokod 5. En tät luft- och ångspärr är avgörande för fuktprestandan hos en träregelvägg eftersom det förhindrar att fuktig inomhusluft läcker ut genom konstruktionen. En utmaning i utformningen är att säkerställa att ångspärren utgör ett heltäckande skikt, särskilt vid anslutningar, skarvar och genomföringar. För att skydda luft- och ångspärren monteras en regelstomme på insidan, dvs. ett installationsskikt. I detta skikt monteras vvs- och elinstallationer. Detta gör att luft- och ångspärren är skyddad och minskar risker för luftläckage. Värmeisoleringen i installationsskiktet ökar brandskyddet och ljudisoleringen i konstruktionen.

Bärande träregelstomme

Träregelstommen dimensioneras efter last- och gällande energikrav. PAROC Stenull är lätt att installera mellan reglarna eftersom den inbyggda flexibiliteten i stenullen gör att den hålls fast mellan reglarna utan någon ytterligare infästning. I en brand skyddar stenull träregeln från förkolning. Stenull har mycket goda egenskaper vid branddimensionering av träkonstruktioner och förbättrar därmed brandskyddet på bästa sätt. Enligt brandtester och beräkningar når de vanligaste träregelkonstruktioner isolerade med PAROC Stenull en brandklass av EI 60 (mellanväggar eller icke-bärande ytterväggar) eller REI 60 (bärande ytterväggar). (Eurofins utlåtande EUFI29-19003518-T1)

Heltäckande isolerskikt 

Vindskyddsisoleringen som installeras på regelstommens utsida skyddar både träregeln och dess isolering från förändrade väderförhållanden. När träregelstommen isoleras på utsidan med ett heltäckande lager av vindskyddsisolering, bryts effektivt köldbryggorna och temperaturen på regelkonstruktionen stiger avsevärt, vilket förbättrar väggens fuktsäkerhet. Den rekommenderade tjockleken på vindskyddsisoleringsskiktet är 30 - 95 mm.

På platser utsatta för vind och från och med tredje våningen och uppåt i höga byggnader måste ett heltäckande vindtätt skikt, samt ytterhörn alltid skyddas med t.ex. Vindskydd WALKI Wall Breath 65 (XMW 065), (pdf) Vindskydd, som monteras innanför Klimatskivan.

Infästning av PAROC Tento tt Klimatskiva sker med spik eller skruv och PAROC Plastbricka (XFW 004), (pdf) Plastbricka med cc-avstånd 300 mm i kant och 600 mm mitt på skiva utanpå den bärande regelstommen. Det får inte bli några springor där luften kan ta sig genom och därför ska skivskarvarna på Klimatskivan alltid placeras över regel. PAROC Distanskropp (XFP 001), (pdf) Distanskropp med samma tjocklek som Klimatskivan monteras med cc 600 mm bakom spikläkt för att undvika att isolerskivorna trycks ihop. Distanskroppen tar ingen vertikal last. För att bära den vertikala lasten från fasadbeklädnaden monteras en genomgående regel upptill och nedtill på fasaden samt kring fönster och dörrar och mellan varje våningsplan. Distanser och spikläkter ger den nödvändiga ventilationsspalten mellan vindskyddsisoleringen och beklädnaden. Ett enhetligt tätslutande skikt med vindskyddsisolering utanför trästommen förbättrar inte bara konstruktionens fuktsäkerhet, men även energieffektiviteten hos hela väggkonstruktionen. Spikdistanser är lämpliga för både nybyggnation och extraisolering av en gammal vägg. 

Brandsäkerhet 

PAROC vindskyddande isoleringsprodukter kan användas som brandskydd för en träkonstruktion mot extern brand. Dessa produkter ger brandskydd av regelstommen från förkolning i 10-30 minuter:

Vindskyddande isoleringsprodukter

Isolering Tjocklek Klassificering
PAROC Cortex 50 mm K230

Det måste alltid finnas en luftspalt bakom fasadbeklädnaden. Fasadbeklädnader av trä kan kräva installation av brandventiler i luftspalten. Detta är en bra sak att tänka på när du dimensionerar ventilationsöppningen och väljer vindskyddsisolering.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

 Isolering mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
 PAROC eXtra (installationsskikt)  45 45 45 45 45 45 45 45 45 
 PAROC eXtra (bärande stomme) 145 145 170 195 195 195 195 220 220
 PAROC Tento tt  30 45 45 30 45 70 95 95 95
 U-värde, W/m2K 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Luft- och ångspärr λU = 0,14 W/mK, d = 0,12 mm R = 0,001 m2K/W
Gipsskiva λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
PAROC eXtra λU = 0.036 W/mK
PAROC Tento tt λU = 0.033 W/mK
Träregel  λU = 0,12 W/mK
Träregelstomme 45x45-220, cc 600 mm (12% regelandel)

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer:
  • ΔU g = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔU f = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs   

Relaterade FAQ

Här finns frågor och svar som rör lösningen på denna sida. För alla FAQ, vänligen gå till FAQ Byggisolering >

Vad är de viktigaste sakerna jag ska tänka på vid montering av Klimatskivan PAROC Tento tt?
Eftersom klimatskivan monteras heltäckande är det viktigt att tänka på att montera en genomgående regel längst upp vid hammarbandet samt runt fönster och dörrar för att bära lasten av den nya panelen. Distanskropparna som är gjorda av plast har endast som funktion att hålla rätt distans till spikregeln och förhindra att isoleringen trycks ihop, denna kan inte ta upp någon last från panelen.

Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så att fukt kan transporteras bort.

Vid fler än 2 våningar eller byggnader med vindutsatt läge rekommenderas en vindskyddsduk på insidan av klimatskivan.

Läs mer om montering av Tento tt här >

Jag håller på att tilläggsisolera en vägg med Klimatskiva Tento tt, hur länge kan den stå oskyddad innan man måste täcka den med panel?

PAROC Tento tt kan stå 2-3 veckor utan extra väderskydd vid normal nederbörd. Ser man att vädret förändras drastiskt så bör man täcka in isoleringen.

Vilken isoleringstjocklek motsvarar  Klimatskiva Tento tt om man jämför med traditionell tilläggsisolering med korslagd regelstomme?

Om man jämför heltäckande isolering med traditionell korslagd tilläggsisolering så innebär det lägre lambdavärdet i produkten endast en liten förbättring, men lägger man till köldbryggorna i form av de korslagda reglarna i beräkningen så motsvarar 45 mm Klimatskiva Tento tt ca 65 mm tradionell tilläggsisolering.