Isoleringslösningar för varmvind och snedtak

Ett varmt tak är oftast byggt av trä, och det finns olika lösningar att välja mellan för dess utförande. Det går bra att isolera med både lösullsisolering och skivor. En lösullsinstallation utförs av en auktoriserad lösullsentreprenör enligt Behörig lösull. Luftspaltsskivan ska vara tillräckligt tät och stabil för att stå emot trycket vid installation av lösull. En funktionell luftspalt mellan isoleringen och yttertaket är av avgörande betydelse. Dimensionering av träkonstruktioner görs enligt Eurokod 5.

Yttertakskonstruktion:

 • Horisontell underlagsspont minst 22 mm tjock
 • Underlagstäckning med papp
 • Strö- och bärläkt (vid takpannor)
 • Takbeklädnad

Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (takpannor av tegel)
Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB
(plåttak)

 
Warm-roof-Scandinavia

Alternativa produkter för isolering:

PAROC Natura Lana: ett koldioxidneutralt val, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

Isoleringsprodukter med vindskydd/inbyggt vindskydd för placering mot luftspalt:

PAROC Cortex: isolering med vindskydd, lambda 0,033 W/m K
PAROC Cortex pro: isolering med vindskydd, lambda 0,032 W/m K
PAROC WAS 25/35 tt: isolering med inbyggt vindskydd, lambda 0,033 W/m 

Yttertakskonstruktion:

 • Horisontell underlagsspont minst 22 mm tjock
 • Underlagstäckning med papp
 • Strö- och bärläkt (vid takpannor)
 • Takbeklädnad

Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (takpannor av tegel)
Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB
(plåttak)

 
Warm-roof-Scandinavia-BW

När du väljer takkonstruktion måste du ta hänsyn till flera olika aspekter, som påverkar takets brand-, värme- och fukttekniska egenskaper:

Det yttre skiktet utanför takstolen:

 • Ett tätt undertak monteras på utsidan av takkonstruktionen. Denna del skyddar både takstolarna och isoleringen från nederbörd eller eventuellt vattenläckage på grund av skadade takpannor. 
 • Ströläkt och bärläkt monteras sedan ovanpå undertaket för att säkerställa avrinning vid eventuell kondenserad ånga eller vatten från otätheter. 
 • En tillräckligt stor luftspalt lämnas alltid mellan vindskydd och underlagssponten/undertaket. Höjden på luftspalten beror på t.ex. takets lutning och överramens längd. Höjden på bjälkarna kan ökas med träreglar som fästs antingen på översidan eller undersidan. Luftspalten avlägsnar naturligt ackumulerad fukt från takkonstruktioner, vilket minskar risken för fuktskador.
 • Luften som passerar i luftspalten tas in vid takfoten och släpps ut i nocken, så en naturlig konvektion kan ske. Om luftspalten längd (t.ex. från takfoten till nocken) är större än 10 m eller det finns böjar eller hinder i ventilationsvägen måste ventilationen förbättras med lämpliga medel. Det får inte finnas några oventilerade områden på taket.
 • Tätheten i klimatskalet/klimatskärmen ger ett gott väderskydd för byggnaden.

Den bärande konstruktionen:

 • Den bärande konstruktionen dimensioneras efter laster och energikrav. Isoleringen kan utföras med hjälp av antingen lösull eller skivor. Våra produkter är enkla att installera mellan bjälkarna på grund av skivornas mått. Skivornas mått är anpassade efter vanligt förekommande centrumavstånd så som cc 600 mm (väggar) och cc 1200 mm (takstolar) och kräver inga tillkommande infästningar för att hållas på plats.
 • Beroende på utformning kan det finnas skäl till att montera läkt på sidorna av takbalkarna/takstolarna. I det yttersta skiktet (närmast luftspalten) installeras isolering med vindskydd om detta saknas. Isoleringen med vindskydd används för att förhindra luftströmmar att komma ner i isoleringen och därmed reducera isoleringsförmågan.
 • Efter att du installerat isoleringen med vindskydd fyller du resterande del av utrymmet med vanliga isoleringsskivor från Paroc.

Installationsskikt på insidan av takstolarna:

 • Ett kontinuerligt skikt med luft- och ångspärr är avgörande för konstruktionens fukttekniska egenskaper. Luft- och ångspärrens funktion är att hindra den fuktiga inomhusluften från att komma ut i den bärande delen av konstruktionen. En av de stora utmaningarna är att i anslutningar mellan byggnadsdelar till exempel vägg/tak eller vägg/bjälklag. Om du har genomföringar (t.ex. kablar, rör) som går igenom luft- och ångspärren behöver de tätas noggrant. 
 • Kablar och liknande ska alltid installeras på den varma sidan av ångspärren för att undvika eventuella genomföringar genom ångspärren. Installationsskiktet med reglar och isolering på den varma sidan är avsett för att fungera som ett skyddande lager och ett utrymmer för eventuella tekniska installationer. 
 • Skivbeklädnader används ofta för att bidra till stadga och stabilitet av byggnadsdelen men även tekniska egenskaper (t.ex. brand och ljud). Utöver det utgör de även en yta för tapeter eller för målning. 

 

U-värden för olika isoleringstjocklekar:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm 
 PAROC eXtra, BLT 1 170 195 220 240 290 340  390 440
 PAROC eXtra  45 45 45 45 45 45 45 45
 U-värde, W/m2  0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):

Gipsskiva: λU = 0.25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0.052 m2K/W
Luft- & ångspärr: λU = 0.34 W/mK,   d = 0.12 mm   R = 0.0003 m2K/W
Oljehärdad board: λU = 0.13 W/mK,   d = 3 mm   R = 0.023 m2K/W
PAROC eXtra: λU = 0.036 W/mK
PAROC BLT 1: λU = 0.036 W/mK
   
 Trä: λU = 0.12 W/mK
Träbalk c1200  bredd 45mm
Installationsskikt träregel 45mm  

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,10 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,04 m2K/W 

Korrigeringar av värmegenomgångskoefficienten som används i beräkningen: 
Korrigering för luftspalt 25mm