Målet mot Hunton avgjort: Förbud av uttalanden om klimatprestanda.

28 mar 2022
Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Hunton AB och Hunton AS för otillbörlig marknadsföring om produkternas klimatprestanda. Hunton överklagade ifjol två punkter i Patent- och marknadsdomstolens dom kopplat till en stämningsansökan från branschföreningen Swedisol. Överklagan avslås.

– Vi beklagar att den här frågan inte kunde lösas på annat sätt, men felaktig och vilseledande marknadsföring är allvarlig. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller en så viktig fråga som klimatpåverkan, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade i dag att domen mot Hunton AB och Hunton AS gällande otillbörlig marknadsföring står fast, med motiveringen att marknadsföringen är felaktig och vilseledande. Huntons marknadsföring förmedlar att träfiber- och cellulosaisolering bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, vilket enligt domslutet inte kan styrkas.

Under rättegången uttalade sig experter om på vilka sätt Huntons påståenden är felaktiga och vilseledande. Bland annat sa hållbarhetsexperten Magnus Hedenmark att ”Träprodukter kan vara i bästa fall klimatneutrala, men inte klimatpositiva. Dessutom finns ny forskning som ifrågasätter miljö- och klimatprestandan hos dagens skogsbruk.”

– Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas ha djupgående kunskaper om byggprodukters påverkan på miljö och klimat, eller andra centrala kvalitetsaspekter som brandskydd eller fuktegenskaper. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer bara förmedlar väl underbyggda budskap i sin marknadsföring, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Bland annat fastslår domstolen att Hunton, vid vite om en miljon kronor, är förbjudna att använda påståendet att "Huntons bygglösningar bidrar till mindre utsläpp av klimatgaser" vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial.

Domen, inklusive samtliga av de påståenden som Hunton förbjuds att använda, kan läsas i sin helhet under "Relaterat material" nedan.

För mer information, kontakta:
Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol. veronica.sochman@swedisol.se, 070-176 14 01

Relaterat material

Länk till domen i Patent- och marknadsöverdomstolen >

Länk till domen i Patent- och marknadsdomstolen >

 

Fakta: Den juridiska processen och Huntons marknadsföringspåståenden

I maj 2018 lämnade Swedisol in en stämningsansökan mot Hunton AB och Hunton A/S. Företagens påståenden om produkternas egenskaper bedömdes vara felaktiga och av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Därmed är de otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

Innan stämningsansökan inlämnades försökte Swedisol få till en utomrättslig lösning. Swedisol hade vid ett flertal tillfällen uppmanat Hunton att upphöra med den påtalade marknadsföringen och upplyst om att föreningen annars skulle tvingas vidta rättsliga åtgärder.

I sin dom från hösten 2020 förbjöd patent- och marknadsdomstolen Hunton, vid vite om två miljoner kronor, att vid marknadsföring av isoleringsmaterial av träfiber eller cellulosa, på sätt som skett, fortsätta använda nedan listade påståenden.

Domen överklagades avseende de två förstnämnda påståendena nedan (Ý). Förbudet att använda dessa påståenden har nu fastställts även av Patent- och marknadsöverdomstolen.

 

Förbjudna marknadsföringspåståenden

Miljö och klimatpåverkan samt hälsorelaterad prestanda

* "Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser"

* "Huntons bygglösningar bidrar till mindre utsläpp av klimatgaser"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är en miljövänlig isolering"

"Det naturliga och miljövänliga alternativet"

”Bra för miljön"

"Nativo Träfiberisolering är en miljövänlig produkt"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är det bästa valet för eko-vänliga byggnader"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är en hållbar isolering"

"Gröna byggnader gör dig smartare förutom att ge bättre sömn"

"Träfiberisolering är miljövänligt"

"Produktionen av träfiberisolering är miljövänlig"

"På så sätt bidrar trä till den största besparingen av CO2-utsläpp"

”De konstgjorda materialen kan avge giftiga gaser och partiklar i inomhusluften. Industrin som tillverkat materialen förorenar miljön och förbrukar massor av energi. Själva slutprodukten utgör ofta även ett framtida avfallsproblem. Dessutom har det visat sig att hållbarheten hos de konstgjorda materialen ofta är kortare och sämre än gamla hederliga naturmaterial."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre egenskaper från miljö och/

eller hälsosynpunkt än isoleringsprodukter framställda av mineralull,

Brandegenskaper

"Träfibermaterial förkolnar på ytan medan mineralull smälter. Mineralull kommer därför att försvinna (smälta bort) under ett brandförlopp, och därmed exponera andra konstruktionsdelar för lågorna mycket tidigare än träfiberisolering skulle göra."

"T.ex. framställs en mineralull genom en smältningsprocess, och kommer därför att smälta på nytt när den utsätts för höga temperaturer. Nativo Träfiberisolering kommer i stället att förkolna och stå emot lågorna betydligt längre än en isolering som smälter."

"Träets naturliga egenskaper gör att till exempel träfiberisolering blir till kol vid brand, och därmed skyddar både sig själv och strukturen mot lågorna. Dessutom innehåller isoleringen en naturlig brandhämmare som består av ammoniumpolyfosfat som ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att fånga upp syret runt isoleringen när en eventuell låga slår upp."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har högre brandsäkerhet än isoleringsprodukter framställda av mineralull.

Fuktrelaterade egenskaper

"Huntons träfiberisolering har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak"

"Nativo Träfiberisolering ger minst lika goda resultat som mineralull under de klimatbetingelser som testats"

"Nativo Träfiberisolering är inte lika beroende av en tät inre ångspärr som mineralullsisolering"

"Nativo Träfiberisolering, skivor och Nativo Träfiberisolering, lösull har något lägre intern konvektion än mineralull"

"Mineralullsisolering som inte absorberar fukt ökar tiden innan torkningen börjar. Mer vatten hinner rinna ner och fukta syllen än när Nativo Träfiberisolering används."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre egenskaper när det gäller fukt än isoleringsprodukter framställda av mineralull och "Träfiberisolering ger mer stabil innertemperatur vid temperaturväxlingar ute (natt/dag)." samt

Värmelagringsförmåga

"Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som isolering av mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur året runt."

eller andra formuleringar än med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre värmelagringsförmåga än isoleringsprodukter framställda av mineralull.