PAROC ZERO - För att nå Nära-Noll-Energi

Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är viktigt eftersom byggnader står för 10 % av de globala koldioxidutsläppen (Agency, 2010). EPBD (European Performance of Buildings Directive) kräver att alla nya byggnader från och med 2021 (offentliga byggnader från 2019) ska vara nära nollenergibyggnader (nZEB).

Ett ”nära-nollenergihus” är ett hus med mycket goda energiprestanda. Det mycket låga energibehovet, nära noll, bör till en betydande del täckas av förnybara energikällor, inklusive sådan som produceras på plats eller i närheten.

För att spara energi i byggsektorn är det också nödvändigt att öka fokus på uppgradering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom att uppgradera klimatskärmen hos fristående hus byggda före 1990 fann man att det gick att göra en energibesparing på upp till 8 TWh.

PAROC© ZERO är ett flexibelt isoleringskoncept som ger en unik lösning för isolering av både nya och befintliga byggnader till nZEB-standard.

Intro-picture-3

Ytterväggar

Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder och vind, ljud och brand. En utvändig heltäckande isolering ger byggnaden ett fuktsäkert isolerskikt och minimalt med köldbryggor. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan monteras på utsidan av bärande stommar av massivt trä, KL-trä, betong, lättbetong, tegel samt träregelstommar. I vindutsatta områden och i högre byggnader kan PAROC Cortex One eller en kombination av Klimatskiva ZERO och PAROC Cortex användas. Befintliga träregelstommar som tex utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood med minst 15 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden..

En ventilerad fasad skall ha ett dränerande och kapillärbrytande skikt bakom beklädnaden. Om detta skikt utgörs av en luftspalt förbättras normalt fuktsäkerheten genom att skapa en s.k. tvåstegstätad fasad där regnavledningen separeras från lufttrycksfallet. Då blir lufttrycksfallet över fasadbeklädnaden mindre och mängden regnvatten som annars via vindtryck skulle ha tryckts igenom fasadbeklädnaden begränsas. Därför är det att föredra att ha en luftspalt bakom fasadbeklädnaden. Syftet med denna spalt är även att avlägsna fukt som tränger in i byggnaden via fasadbeklädnaden eller via diffusion från konstruktionen. 

I luftspalten leder luftcirkulationen den fuktiga luften uppåt och frigör den utomhus via öppningarna i den övre delen av beklädnaden. 
Wall

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix är en unik, självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. Infästningsmetoden består av 1) horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och 2) vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion utan köldbryggor och gär vikten av både isolering och utvändig beklädnad.

PAROC ZEROfix kan avnändas på alla typer av byggnader i byggnadsklasser Br1, Br2 och Br 3. Systemet kan både användas vid nybyggnation såväl som vid renovering.
ZEROfix-2

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. RISE Certifiering har utfärdat ett Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 och som innefattar isolering, infästningsskruvar och brandskyddbehandlad träläkt. Fasadsystemet uppfyller krav på brand och krav på fuktsäkerhet enligt BBR samt beständighet och dimensionering och vindlast enligt EKS. Typgodkännande finns i sin helhet på här.

Energieffektivisering

EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder ska vara nära-nollenergihus senast år 2020 och energianvändningen i bebyggelsen ska reduceras med 50% till 2050. Men det räcker inte med att nya hus byggs som nära-noll-energihus, även redan byggda hus måste energirenoveras. 75–80% av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga hus energirenoveras till nära-noll.

Isolering är den mest effektiva åtgärden för att energieffektivisera, minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen. Oavsett om vi pratar nybyggnation eller renovering är klimatskalet det som avgör hur mycket energi som kommer att gå åt. Med rätt isolering av varje del i konstruktionen kan du minimera energianvändningen och spara både kronor och miljö samtidigt som byggnaden står redo för framtidens krav.

NZEB

Brandskydd

Stenull är ett effektivt brandisolerande material som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. Detta innebär att stenullen fungerar som isolering mot värme även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand. Stenullen utgör därför ett mycket gott passivt brandskydd. 

Fuktskydd

Materialet i PAROC isolering utgörs av ett oorganiskt material med en deklarerad kritisk fuktighet om 95 % för långvarig exponering. Materialet kan periodvis utsättas för vatten utan att nedbrytning uppkommer.  Om isoleringen blivit blöt skall skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. 

 

Fördelar med PAROC ZERO

  • Lätt att montera
  • Minimerar köldbryggor
  • Självbärande system
  • Kostnadseffektivt
  • Naturligt hållbar
  • Skyddar mot brand, fukt och köld

 

Ending