Hunton fälls för otillbörlig marknadsföring av träfiber- och cellulosaisolering

23 okt 2020
Patent- och marknadsdomstolen fäller Hunton AB och Hunton AS för otillbörlig marknadsföring i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i maj 2018. Swedisol beklagar att frågan behövde avgöras i domstol men menar att utgången är viktig för sakligare marknadsföring i byggbranschen.

– Vi beklagar att den här frågan inte kunde lösas på annat sätt, men felaktig och direkt vilseledande marknadsföring är allvarligt. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller så viktiga frågor som klimatpåverkan och brandskydd, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Patent- och marknadsdomstolen meddelande i dag att Hunton AB och Hunton AS fälls för otillbörlig marknadsföring med motiveringen att marknadsföringen är felaktig och vilseledande. Huntons marknadsföring ger bland annat intrycket att träfiber- och cellulosaisolering är miljövänligare, fuktsäkrare och mer brandsäker än mineralullsisolering.

Mineralull har den högsta brandreaktionsklassningen enligt EU:s regelverk eftersom den består av ett icke-organiskt material och är obrännbar. Den isolering som Hunton marknadsför har betydligt sämre brandreaktionsklassning än mineralull. Huntons vilseledande marknadsföring ger även intryck av att mineralull är dåligt för hälsa och miljö.

– Domstolen har fastslagit att genomsnittskonsumenten inte har djupgående kunskaper om produkternas påverkan på miljö och klimat, brandsäkerhet, byggnadsfysik eller isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här typen av vilseledande marknadsföring som Hunton har gjort, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

De påståenden vilka domstolen vid vite om två miljoner kr förbjuder Hunton att använda vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial är bland annat följande vilseledande påståenden:

"Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är en miljövänlig isolering".

"Träfibermaterial förkolnar på ytan medan mineralull smälter. Mineralull kommer därför att försvinna (smälta bort) under ett brandförlopp, och därmed exponera andra konstruktionsdelar för lågorna mycket tidigare än träfiberisolering skulle göra."

"Nativo Träfiberisolering är inte lika beroende av en tät inre ångspärr som mineralullsisolering".

Domen, inklusive samtliga av de påståenden som Hunton nu förbjuds att använda, kan läsas i sin helhet under Relaterat material nedan.

För mer information, kontakta:
Mats Björs, vd Swedisol, mats.bjors@swedisol.se, 070-887 43 57

 

Relaterat material

Länk till domen >

Fakta: Den juridiska processen och Huntons marknadsföringspåståenden

I maj 2018 lämnade Swedisol in en stämningsansökan på grund av att Swedisol bedömde att Huntons påståenden var felaktiga och av sådant slag att de påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut och därför otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

Swedisol hade tidigare vid ett flertal tillfällen uppmanat Hunton att upphöra med den påtalade marknadsföringen och upplyst om att föreningen annars skulle tvingas vidta rättsliga åtgärder. Swedisol har försökt få till en utomrättslig lösning med Hunton men utan att lyckas.

Domstolen finner följande påståenden vilseledande:
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder vid vite om två miljoner kr Hunton att vid marknadsföring av isoleringsmaterial av träfiber eller cellulosa och på sätt som skett använda följande påståenden:

Påståenden om miljö och hälsa:

"Hunton Nativo Träfiberisolering är en miljövänlig isolering"

"Det naturliga och miljövänliga alternativet"

”Bra för miljön"

"Nativo Träfiberisolering är en miljövänlig produkt"

"Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är det bästa valet för eko-vänliga byggnader"

"Hunton Nativo Träfiberisolering är en hållbar isolering"

"Träfiberisolering är miljövänligt"

"Produktionen av träfiberisolering är miljövänlig"

"Huntons bygglösningar bidrar till mindre utsläpp av klimatgaser"

"På så sätt bidrar trä till den största besparingen av CO2-utsläpp"

”De konstgjorda materialen kan avge giftiga gaser och partiklar i inomhusluften. Industrin som tillverkat materialen förorenar miljön och förbrukar massor av energi. Själva slutprodukten utgör ofta även ett framtida avfallsproblem. Dessutom har det visat sig att hållbarheten hos de konstgjorda materialen ofta är kortare och sämre än gamla hederliga naturmaterial."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre egenskaper från miljö och/eller hälsosynpunkt än isoleringsprodukter framställda av mineralull.

Påståenden om brandegenskaper:

"Träfibermaterial förkolnar på ytan medan mineralull smälter. Mineralull kommer därför att försvinna (smälta bort) under ett brandförlopp, och därmed exponera andra konstruktionsdelar för lågorna mycket tidigare än träfiberisolering skulle göra."

"T.ex. framställs en mineralull genom en smältningsprocess, och kommer därför att smälta på nytt när den utsätts för höga temperaturer. Nativo Träfiberisolering kommer i stället att förkolna och stå emot lågorna betydligt längre än en isolering som smälter."

"Träets naturliga egenskaper gör att till exempel träfiberisolering blir till kol vid brand, och därmed skyddar både sig själv och strukturen mot lågorna. Dessutom innehåller isoleringen en naturlig brandhämmare som består av ammoniumpolyfosfat som ytterligare förstärker förkolningsprocessen genom att fånga upp syret runt isoleringen när en eventuell låga slår upp."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har högre brandsäkerhet än isoleringsprodukter framställda av mineralull.

Påståenden om fuktegenskaper:

"Huntons träfiberisolering har faktiskt upp till tio gånger så stor kapacitet som mineralull när det gäller att ta upp, transportera och släppa ut fukt från väggar och tak"

"Nativo Träfiberisolering ger minst lika goda resultat som mineralull under de klimatbetingelser som testats"

"Nativo Träfiberisolering är inte lika beroende av en tät inre ångspärr som mineralullsisolering"

"Nativo Träfiberisolering, skivor och Nativo Träfiberisolering, lösull har något lägre intern konvektion än mineralull"

"Mineralullsisolering som inte absorberar fukt ökar tiden innan torkningen börjar. Mer vatten hinner rinna ner och fukta syllen än när Nativo Träfiberisolering används."

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre egenskaper när det gäller fukt än isoleringsprodukter framställda av mineralull och "Träfiberisolering ger mer stabil innertemperatur vid temperaturväxlingar ute (natt/dag)." 

Påståenden om värmelagringsförmåga:

"Huntons träfiberisolering installeras med upp till tre gånger så många kilo som isolering av mineralull per m2, och kräver alltså en minimal tillförd energimängd för att skapa och bevara en behaglig och jämn inomhustemperatur året runt."

eller andra formuleringar än med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att Hunton Fibers träfiberisolering har bättre värmelagringsförmåga än isoleringsprodukter framställda av mineralull.