Woodisol förlorar målet mot Swedisol

25 sep 2019
Patent- och marknadsdomstolen underkänner Woodisol AB:s yrkanden mot Swedisol om otillbörlig marknadsföring. Redan den 29 mars förklarade domstolen i en särskild dom att Swedisol inte kan anses vara ansvarigt för annat material från andra parter och att Swedisol som branschförening inte kommunicerar i kommersiellt syfte.

I juni 2018 lämnade Swedisol in en stämningsansökan mot Woodisol på grund av att bolagets marknadsföring enligt Swedisols uppfattning innehöll felaktiga produktpåståenden. Swedisol ansåg därför att de räknas som otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

Swedisol hade tidigare vid ett flertal tillfällen uppmanat Woodisol att upphöra med den påtalade marknadsföring en och upplyst om att föreningen annars skulle tvingas vidta rättsliga åtgärder. 

Woodisol svarade i sin tur med att stämma Swedisol för otillbörlig marknadsföring. I en särskilddom den 29 mars konstaterade domstolen att Swedisol inte kan vara ansvarig för påståenden som gjorts av andra företag och domstolen konstaterade vidare att föreningens kommunikation inte utgör marknadsföring. Idag meddelade domstolen sin dom och lämnade Woodisols yrkanden utan bifall.

– Det är bra att vi nu kan sätta punkt och att domstolen nu klargjort att Swedisol inte sysslar med otillbörlig marknadsföring, säger Mats Björs, VD Swedisol. 

I huvudmålet fälldes Woodisol för otillbörlig marknadsföring den 29 mars 2019 i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018. 

– Vi beklagar att den här frågan måste avgöras i domstol, men felaktig och direkt vilseledande marknadsföring är allvarligt. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller så viktiga frågor som klimatpåverkan och brandskydd, fortsätter Mats Björs.

Patent- och marknadsdomstolen förbjöd då vid vite om en miljon kr Woodisol att vid marknadsföring av isoleringsmaterial av träfiber eller cellulosa och på sätt som skett använda följande påståenden:

 • "Miljöriktig isolering",
 • ”Minimal miljöpåverkan",
 • "Tär inte på jordens lagrade tillgångar",
 • ”Miljövänliga isoleringsskivor",
 • "Miljövänlig produktion",
 • "Köp isolering – inte luft. Vill du minska eller öka koldioxidutsläppen? Gör ditt val till ett bättre isolerat hus och till ett mer hållbart samhälle. Stöd förändringar som minskar resursanvändningen.",eller liknande uttryck med väsentligen samma innebörd,
 • "Brinner inte"
 • "Förkolnar vid brand och skyddar den bärande konstruktionen mot lågorna"
 • "Träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna", eller liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd som påstår eller ger intryck av att träfiberisolering har högre brandsäkerhet än isoleringsprodukter framställda av mineralull,
 • "Avger inga giftiga gaser som andra", samt
 • "Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. [..] Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter.", eller liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd, som påstår eller ger intryck av att träfiberisolering är bättre ur hälsosynpunkt än isoleringsprodukter framställda av mineralull samt att isoleringsprodukter framställda av mineralull är hälsovådliga.

 

Domen kan läsas i sin helhet här >  (extern länk)