Paroc utbildar TIPCHECK-tekniker för att hjälpa industrin att spara pengar, energi och CO2

15 apr 2016

Visste du att den potentiella energibesparingen med teknisk isolering är otroliga 620 PJ? Följaktligen skulle 15 koleldade kraftverk på 500 MW kunna stängas. Industriell isolering bygger på BAT-principen (Best Available Technique), vilket skulle kunna hjälpa Europas industri att sänka sin energiförbrukning med 4%.  (Källa: EiiF)

Paroc and Tipcheck. Technical insulation performance check

Utifrån sina erfarenheter är EiiF övertygad om att det finns en betydande potential för energibesparingar och minskade CO2-utsläpp inom industrin och att denna potential för närvarande inte utnyttjas, trots att den vore kostnadseffektiv att implementera. Mot bakgrund av detta gav EiiF Ecofys i uppdrag att identifiera den potentiella energi- och CO2-besparingen hos industriell isolering i EU27.

Undersökningen påvisar en besparingspotential med industriell isolering på 620 PJ för energi och 49 Mt för CO2. Denna potentiella energibesparing motsvarar:

Industry can save money, energy and co2 
  • 15 koleldade kraftverk på 500 MW eller
  • 10 miljoner hushålls energiförbrukning eller
  • den holländska industrins energiförbrukning.

Den potentiella minskningen av årliga CO2-utsläpp motsvarar 18 miljoner mellanklassbilar som körs 1250 mil om året.

Potentialen kan utnyttjas kostnadseffektivt. Isolering av nakna ytor till kostnadseffektiva nivåer och reparation av skadad isolering inom industrin i hela EU kräver inledande investeringar på ca 900 miljoner Euro. Denna engångsinvestering skulle motsvara en potentiell energibesparing på ca 460 PJ, vilket med nuvarande priser skulle innebära att industrin sparar 3,5 miljarder Euro varje år.

För att förse industrin med ett standardiserat, högkvalitativt energirevisionsverktyg med fokus på tekniska isoleringssystems termiska prestanda skapade EiiF TIPCHECK-programmet. TIPCHECKs kvantifierar mängden energi och pengar som en industrianläggning förlorar med sitt nuvarande isoleringssystem (inklusive oisolerade delar).

TIPCHECK-programmet är även ett kvalificeringsprogram för isoleringstekniker att bli EiiF-certifierade revisorer av termisk energi, så kallade TIPCHECK-tekniker. Dessa kan hjälpa dig att utvärdera isoleringssystem i befintliga anläggningar, planerade projekt eller eftermonteringar och kan visa hur effektivare isolering skulle kunna spara energi, spara pengar samt bidra till en renare miljö genom minskade CO2-utsläpp.

Paroc har nu utbildat ett antal TIPCHECK-tekniker i syfte att höja sin servicenivå och bistå marknaden på ett ännu bättre sätt med råd kring energibesparing.

 

Ecofys är en ledande konsultbyrå inom förnybar energi, energi- och koleffektivitet, energisystem och marknader samt energi- och klimatpolicy. De hjälper offentliga organisationer och företag att anpassa sig till förändringar och identifiera nya möjligheter snabbt.

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en europeisk ideell stiftelse registrerad i Schweiz. Den har inrättats i syfte att främja och etablera användning av industriell isolering som ett allmänt känt och accepterat sätt att uppnå hållbarhet. Sedan grundandet har EiiF etablerat sig som en resurs för industrier som behöver minska CO2-utsläpp och spara energi. 

Läs mer

Eiif logo 

Mer information om TIPCHECK-programmet finns på EIIF webbsida >>

Läs mer

Eiif logo 

Mer information om TIPCHECK-programmet finns på EIIF webbsida >>