Energirenovera med Klimatskiva ZERO

En energirenovering är en genomgripande renovering, där praktiskt taget alla delar av klimatskalet renoveras. Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig. En energirenovering bör planeras noga och genomföras med hjälp av ett kunnigt byggföretag som har god kunskap om alla delar. I denna anvisning beskrivs ett exempel som visar ett montage av isolering på sockel, isolering med 250 mm PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO en påbyggnad och isolering av befintlig takkonstruktion på ett 1-planshus med källare. Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas.

Energirenovera ytterväggen utvändigt med Kimatskiva ZERO

Under de närmsta 50 åren kommer vi att få se avsevärda temperaturhöjningar världen över. Men vi kan fortfarande vidta åtgärder som hjälper till att minska klimatförändringen. Den energi som används i byggnader utgör över 40 % av all energianvändning i Europa. Detta innebär i sin tur att uppvärmning och nedkylning av byggnader orsakar betydande utsläpp. Det behöver inte vara så. Mer energieffektiva hus skulle ge en avsevärd minskning av energianvändningen och på så sätt bidra till att bromsa klimatförändringen.

Det räcker inte med att nya hus byggs som nära-nollenergihus för att nå klimatmålen, även redan byggda hus måste energirenoveras. EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder ska vara nära-noll-energihus senast år 2020 och energianvändningen i bebyggelsen ska reduceras med 50 % till 2050. 75–80 % av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga hus energirenoveras till nära-noll.

En energirenovering är en genomgripande renovering, där praktiskt taget alla delar av klimatskalet renoveras. Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig.

En energirenovering bör planeras noga och genomföras med hjälp av ett kunnigt byggföretag som har god kunskap om alla delar. I denna anvisning beskrivs ett exempel som visar ett montage av isolering på sockel, isolering med 250 mm PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO en påbyggnad och isolering av befintlig takkonstruktion på ett 1-planshus med källare. Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas.

Det här behöver du:

PAROC LINIO 80, Putslamell Fasad
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf), (pdf), Luft- och ångspärr
PAROC Tätningstejp (XST 013),(pdf), Tätningstejp
PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO
PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
Vindtät WALKI Wall Breath 97 (XMW 095),(pdf),Vindtät
Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002),(pdf), Fasadskruv
Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004),(pdf), Isolerhållare


1. Innan du börjar

Befintlig byggnad måste kunna bära lasten från isolering och den nya fasadbeklädnaden samt en ny yttertakskonstruktion. Den gamla fasaden rivs normalt in till vindskyddet och skicket på den befintliga konstruktionens granskas noga. Murkna och skadade delar byts ut. Ta även bort lister och foder kring fönster och dörrar. Montera ner stuprör, dropp- och fönsterbleck.
adding-extra-insulation-ZERO-1

2. Isolera sockeln

Vi rekommenderar att sockeln isoleras. En bra lösning är att använda 250 mm PAROC LINIO 80, Putslamell Fasad och putsa med tunnputs. Då hamnar den slutliga väggen och sockeln i samma linje. Kontakta en putsentreprenör för detta arbete. Är källarväggen inte isolerad görs detta hela vägen ned till bottenplattan med Markskiva. Se BYGG SÅ HÄR 6.
adding-extra-insulation-ZERO-2

3. Montera luft- och ångspärr

Saknar byggnaden en luft- och ångspärr kan denna monteras på utsidan av den befintliga väggen förutsatt att denna är tunnare än en tredjedel av totala isolertjockleken inklusive Paroc WAS 35, Klimatskiva ZERO. Dra även luft- och ångpärren en bit ner på sockeln för att skapa en tät övergång mellan byggnadsdelarna. Rådgör med en fuktexpert som kan göra en fuktdimensionering.
adding-extra-insulation-ZERO-3

4. Montera dörr- och fönsteromfattning

Kring fönster och dörrar och andra öppningar i den befintliga konstruktionen monteras dörr och fönsteromfattning av träreglar. Saknas en heltäckande luft- och ångspärr inleds monteringen med att häfta fast en sådan mot den befintliga konstruktionen. Den skall täcka fönster etc och gå ut ca 0,5 meter runtom. Applicera tätningsmassa på luft- och ångspärren innan själva omfattningen monteras.
adding-extra-insulation-ZERO-4

5. Täta

Då den nya fönsteromfattningen är fixerad, skärs en del av luft- och ångspärren bort och sedan görs snitt in till hörnen av omfattningen. Luft- och ångspärren fästs på insidan av omfattningen med en häftpistol. Därefter tejpas kanterna noga med hjälp av Tätningstejp så att alla kanter kommer att ligga dikt an mot underlaget.

Ta bort fönster och dörrar och ersätt eventuellt med nya som har en bättre prestanda. Montera en ny luft- och ångspärr på omfattningens insida så ett kontinuerligt tätskikt erhålls. Tejpa med Tätningstejp. Fönster och dörrar placeras i höjd med den nya ytterväggen och fästs i omfattningens mittre regel. Dreva spalten med PAROC XSI 002, Fogtät.

adding-extra-insulation-ZERO-5

6. Förläng takfot och gavelutsprång

Takfot och gavelutsprång behöver oftast förlängas eftersom väggen blir betydligt tjockare än tidigare. Först tas takpannor och bärläkt och eventuella ströläkt bort. Takfot och gavelutsprång sågas av i linje med väggen. Takpappen lämnas kvar. Därefter monteras PAROC XMV 012zcf, Luft- och ångspärr på ovanifrån. Alla skarvar tejpas noga med beständig tejp PAROC XST 013, Tätningstejp. Luft- och ångspärren dras ner på väggen och sammanfogas med väggens tätskikt.


adding-extra-insulation-ZERO-6

7. Montera nya takstolar

Montering av nya takstolar. Ett alternativ är att placera ett lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager korslagda reglar så att takfot och gavelutsprång kan anpassas till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä. Isolertjockleken bör vara 15-20 mm tunnare än regelns höjd för att skapa en luftspalt mellan isolering och det nya yttertaket. Vindskyddet kan utgöras av kapade remsor av Vindtät eller annat vindskyddande material som t ex en oljehärdad board. Vindskyddet fästs med en läkt mot regelns insidor. Vindskyddet dras ner ca 60 cm på väggen och fixeras med tejp. Ny råspont monteras med ovanliggande underlagspapp och strö-/bärläkt samt takpannor eller motsvarande.
adding-extra-insulation-ZERO-7

8. Montera isolering

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig stomme i trä både i samband med energirenovering och nybyggnation.

Lösningen med PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskruvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination, som framgår av bilden till höger, ger en mycket robust konstruktion utan köldbryggor.


adding-extra-insulation-ZERO-8
Förskjutna skarvar
Börja med att väga in och montera ett stöd eller startlist i underkant på väggen. Montera PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO liggande med förskjutna skarvar. Skivorna fixeras mot underlaget med PAROC XFM 004 Isolerhållare alternativt med skruv och bricka, min 1 infästning per isolerskiva.

När tillräcklig höjd erhållits kan de vertikala spikläkten, minimum 28x70 mm i virkeskvalitet C14, börja monteras med c/c 600 mm. Fäst in en fasadskruv i ovan- och underkant och loda in med ett vattenpass för att få en rak vägg eftersom justering i efterhand inte är möjlig.

Bakomliggande regelstomme
Markera noga var befintliga reglar finns så att fasadskruvarna får ordentligt fäste när de dras. Är brädfodringen i bra skick och minst 28 mm tjock kan fasadskruvarna dras i denna. Finns ingen brädfodring skruvas fasadskruvarna i en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek som fästs i befintlig stomme. Använd den medföljande tolken som ger en infästning med 30 grader.
adding-extra-insulation-ZERO-8-2
adding-extra-insulation-ZERO-8-3

Hur många skarvar behövs?
Det räcker normalt med tre horisontella fasadskruvar och en diagonal fasadskruv per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på vikten av den tänkta fasadbeklädnaden. I tveksamma fall används två diagonala fasadskruvar per våningsplan. Det finns egentligen inte någon begränsning i höjd eftersom ett ökat antal diagonala fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan. Beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utförs med vårt Dimensioneringsverktyg för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO.

Följande indata har använts i tabellen till nedan
Avstånd mellan Horisontell Fasadskruv L1 = 0,9 meter (max 1,7 meter)
Avstånd mellan Vinklad Fasadskruv L2 = 2,7 meter (max 2,7 meter)
Vinkel 30 grader
Tjocklek på vertikala spikläkt, 28 mm i virkeskvalitet C14 placerade c/c 600 mm

Vad betyder värdena?
1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

Fasadbeklädnader
En träpanel väger ca 12-15 kg/m2
En fasadbeklädnad av keramiska plattor väger ca 15-20 kg/m2
Anm. Korrekta uppgifter lämnas av leverantör av fasadbeklädnad.

9. Isolera hörnen

Klimatskiva ZERO monteras med överlapp och om möjligt inklusive hörn. Om inte detta går kan passbitar av Klimatskiva ZERO monteras i hörnen.

adding-extra-insulation-ZERO-9

10. Montera fasadpanel

Om man väljer en stående fasadbeklädnad monteras alltid spikläkt vertikalt innan den horisontella spikläkten monteras på c 600 mm. Vid liggande träpanel räcker det med vertikal spikläkt.
adding-extra-insulation-ZERO-10

11. Efterarbete och målning

Efterarbeten och målning utförs enligt anvisningar och i enlighet med praxis för konstruktionsarbeten.

adding-extra-insulation-ZERO-11