PAROC Stenull är säker

PAROC Stonewool is safe to use

 

Parocs produkter utgör ett viktigt bidrag till ekonomisk, social och miljömässig välfärd; de bidrar till att skydda vår värld, liksom alla och allt i den. Vårt ansvarstagande är inte bara bra för miljön och alla som bor och arbetar i byggnader och strukturer som använder Parocs produkter. Det är också av mycket stor affärsnytta eftersom det är en försäkran till våra partners om hållbar kvalitet, överensstämmelse och säkerhet, sänkta livscykelkostnader, snabbare installation och byggande av partnerskap. Långsiktigt framgångsrika affärer är bara möjligt om vi tar vårt individuella ansvar för miljön och samhället på allvar. 

PAROC Stenull

Fiber är säker

  • EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varumärke på våra produkter bekräftar att PAROCs stenullsfiber uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet i EU-direktiv nr 1272/2008.
  • Den tyska kvalitetsmärkningen RAL bekräftar att den biologiska nedbrytbarheten och säkerhetskraven uppfylls enligt den tyska tekniska förordningen TRGS905. 

Har låga utsläpp

  • Uppfyller det strängaste kravet (M1) i det finska frivilliga systemet för utsläpp från byggnadsmaterial.
  • Certifierade produkter finns på RTS webbplats >.
research-lab-7869013

Innehåller inga farliga ämnen

  • Paroc stenullsfiber är registrerat enligt kemikalieförordningen REACH. Våra produkter innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter i den så kallade ”kandidatförteckningen”. En Användarinstruktion för säker användning finns tillgänglig för alla våra produkter.
  • Den tekniska dokumentationen i REACH-registreringen innehåller en kemikaliesäkerhetsrapport om egenskaper och klassning. Parocs stenullsfiber är en mineralull som faller under anmärkning Q och bedöms inte som farlig och klassas inte som ett irriterande ämne.

Produkterna innehåller inga farliga ämnen som tas upp i RoHS-direktivet 

  • Det innebär att PAROC-produkter också kan användas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Är säker att hantera

  • Vi rekommenderar att löst sittande arbetskläder och handskar används vid installation av mineralull. Dammutsläpp ska kontrolleras så mycket som möjligt. 
  • Vi har undertecknat ett frivilligt avtal om att demonstrera produkthanteringen på produktförpackningar med text och ett piktogram, vilket är en överenskommelse mellan alla medlemmar av EURIMA (European Mineral Wool Manufacturers Association). 
Flera av PAROC VVS-produkter är certifierade av Eurofins Indoor Air Comfort

Indoor Air Comfort - PAROC VVS-produkter certifierad av Eurofins

EUCEB  RAL  M1


Säkerhetsdatablad och andra certifikat och godkännanden kan laddas ned här >.