Låglutande tak ger nya möjligheter, och utmaningar

27 jun 2024

En välisolerad byggnad är oftast det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att öka energieffektiviteten samt sänka energikostnaderna. Detta gäller inte minst för taket. Paroc erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa isolerlösningar för låglutande tak som säkerställer minimalt värmeläckage med obrännbar och fuktresistent stenullsisolering.

Alla Parocs isoleringslösningar för låglutande tak, det vill säga tak som faller upp till 1:10, är producerade i PAROC Stenull, ett isoleringsmaterial som är klassificerat i Euroklass A1. PAROC Stenull är ett obrännbart material tillverkat av natursten som ger en fukt- och vattenbeständighet som varar under lång tid. PAROC Stenull har en förväntad livslängd på minst 60 år1. Även inomhusmiljön förbättras av isolering, genom minskning av buller och annat störande ljud. Stenullen som används för låglutande tak formateras som skivor eller lameller. Vilket av dem som föredras beror på konstruktionen, i kombination med vilket U-värde som önskas från konstruktörshåll. 

Skivor eller lameller

– U-värdet är helt klart viktigast när man ska välja skivor eller lameller. Ett lågt U-värde ger en låg energiförlust. Men ibland kan det finnas andra parametrar som styr – till exempel att det finns en max tjocklek som kan läggas och då måste man förhålla sig till det, säger Jim Lindström, Key Account Manager för Skandinavien på Paroc.

Jim Lindström, ParocParocs utbud av isoleringsprodukter av stenull för obrännbara och låglutande tak är brett, både vad gäller skivor och lameller. 

Isoleringsskivor, som har en fiberriktning som löper parallellt med materialet, används med fördel när det handlar om mindre isoleringstjocklekar. När man isolerar med lameller så kantställs materialet och man får en fiberriktning som ligger vinkelrät mot takytan. 

Med lameller reduceras läggningstiden och man får en tryckfast lösning som väger mindre och därmed genererar färre tunga lyft för installatörerna. Lameller är att föredra om det finns höga krav på isolervärden och energibesparing, alternativt en kombination av både skivor och lameller. 

– När vi går mot att energieffektivisera byggnader så efterfrågas oftast en tjockare isolering, vilket gör att det blir vanligare med lameller på tak. Men har man ett lägre U-värdeskrav så kan det ibland vara en fördel att välja skivor som kan produceras i lägre tjocklekar, fortsätter Jim Lindström. 

Ett välisolerat tak minskar värmeförlusterna och det krävs mindre energi för att värma upp byggnaden. 

– Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare och undersökningar2 visar att för varje ton CO2 eq som bildas vid tillverkning av stenull, hindras cirka 200 ton CO2 eq från att släppas ut under en 50-årsperiod, fyller Tony Kjellén i. 


Fler efterfrågar solceller

Tony Kjellén, ParocTony är Teknisk Säljare hos Paroc och jobbar mot tak- och fasadentreprenörer i Mellansverige. Han understryker att det numera är en majoritet av byggherrarna som vill ta tillfället i akt och montera eller förbereda för solceller – något som inte bara är gynnsamt ur ett energiperspektiv utan även ökar värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv vid försäljning. 

Samtliga Parocs lösningar är kompatibla med solceller, men man har också tagit fram en specifik lösning som är speciellt utformat för att hantera belastningen av både mekaniska fasta och ballasthållna solceller. 

Lösningen består av PAROC ROL 60, Taklamell Plus i kombination med PAROC ROB 80 och PAROC ROBSTER 60 och bygger på ett system av isolering som möjliggör tjocka, välisolerade och obrännbara tak med få isolerande lager. Färre isolerande lager gör installationen snabb och ergonomisk med ett hållbart resultat. 

PAROC ROL 60 Taklamell Plus är en lösning som är tillverkad av obrännbar stenullsisolering. Den används som lastbärande värmeisoleringsskikt på låglutande tak som ska nyläggas, men även när befintliga låglutande tak ska uppdateras. Produkten är framtagen för att ge ett hållbart, hårt och obrännbart underlag för ett styvt översta isoleringsskikt. PAROC ROL 60 isolerar även det bärande skiktet vid renovering.

David Albinsson, Paroc– Ska man montera solceller ändras också kraven på isoleringens tryckhållfasthet och då rekommenderar vi en lösning med vår lamell ROL 60 i kombination med PAROC ROB 80, säger David Albinsson, Applikationsspecialist på Paroc. 

Takisoleringsskivan PAROC ROB 80 är av obrännbar stenullsisolering och används som ett översta lager på befintliga och nya låglutande tak.

Gröna tak

– Vi har börjat använda våra tak på ett nytt sätt och det är spännande. Förändringen har dock pågått en längre tid och det har sedan en tid byggts till exempel både gröna och aktiva tak. Men nu med solceller så kommer nästa steg, fortsätter han. 

Gröna tak kan bidra till en lägre koldioxidhalt i luften samt till en ökad biologisk mångfald. Till exempel kan det röra sig om tak på vilka man anlagt ett litet grönområde eller park. Dessa tak läggs med sedum, ett extremt torktåligt växtsläkte som klarar sig i tunna växtbäddar och tuffa väderförhållanden.

Med aktiva tak skapas möjligheter för nya ytor i stadsbilden. Till exempel kan taket användas till socialt umgänge, rekreationsytor och till och med parkeringsplatser kan anläggas på taket i stället för i markplan.

Minskar brandfaran

Tjocka isoleringar i kombination med elektriska installationer, som till exempel solceller är element som kan bidra till att brandfaran ökar. Därför är det viktigt att välja en isoleringslösning som är motståndskraftig mot brand. PAROC Stenull består av ett effektivt obrännbart material som tål temperaturer över 1000 °C utan att smälta. Detta innebär att stenullen står emot även vid de höga temperaturer som förekommer vid brand. 

Stenullen förändrar heller inte sin form, oavsett kraftiga förändringar i temperatur eller fuktighet. Detta betyder att konstruktioner och installationer i allt väsentligt behåller samma goda egenskaper gällande värme- och brandisolering under lång tid1. Produkternas förväntade livslängd uppgår till minst 60 år.

Ritprogram för anpassade lösningar

Tak finns givetvis i många olika utföranden och en del byggnader består av flera olika byggnader som sitter ihop. Det kan röra sig om till exempel en tillbyggnad som kommit senare och därmed har en annan konstruktion. Taken kan ha olika fall, då vill man säkerställa att regn och smältvatten inte blir stående på taket utan kan ledas bort och på så sätt minimera risken för läckage. 

Peter Jonsson, ParocNär byggnaden är komplex i sin utformning eller skall isoleras ifall så är det ovärderligt att få en ritning på hur isoleringen skall läggas på taket

– Utmaningen här är när det är många olika tak med olika vinklar som ska sättas ihop under en lösning – det vill säga tak med olika start- och stopphöjder. För att lösa det använder vi oss av ett ritprogram för fallritningar som vår tekniska support kan hjälpa till med. Det är en stor fördel och en nödvändighet för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar, säger Peter Jonsson, Account Manager och Säljare på låglutande tak i södra och västra Sverige. 

– När det är ett platt tak som ska isoleras ritar vi in en så kallad skuren lösning då vi använder isoleringen för att skapa vattenavrinning så att exempelvis regnvatten leds av från taket, fortsätter han. 

Hållbarhet i fokus

För Paroc är hållbarhetsarbetet enormt viktigt, inte bara vad gäller de isoleringslösningar som erbjuds utan även när det kommer till produktion och leverans. Vi arbetar mot ambitiösa hållbarhetsmål inom koncernen. Vår målsättning är att halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 och på sikt eliminera vår användning av fossila bränslen. En milstolpe är att använda 100% förnybar el till 2030. Till 2030 kommer också vi att sluta kretsloppet med noll avfall ut från våra fabriker.

I Sverige driver Paroc sedan 1996 PAROC REWOOL – ett system som möjliggör effektiv återvinning och återanvändning av stenull och som sparar in på både pengar och miljöbelastning. Med REWOOL erbjuds återvinningslösningar av stenullsavfall från byggarbetsplatser eller produktionsanläggningar. Paroc samarbetar rikstäckande med flera entreprenörer och tar emot stenull från såväl byggarbetsplatser som producenter.

– Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att vi exempelvis använder stenull i stället för träpall för när vi emballerar våra produkter där stenullsstöden kan användas som isolering på taket i stället för att som pallar slängas eller transporteras tillbaka, avslutar Peter Jonsson. 


Källor:

1. https://se.paroc.com/-/media/files/certificates/se-epd.pdf
2. https://www.eurima.org/uploads/files/modules/articles/1661952130_siderise-leed-eurima-mineral-wool-doc_0_0.pdf