Brandisolering av dolda utrymmen och hålrum

Dolda tomrum i byggnader är utmärkta spridningsvägar för rök och eld. Detta gäller framför allt tomrum ovanför andra utrymmen i byggnader, t.ex. ovanför nedpendlade undertak eller i takutrymmen och ventilerade fasader. Eftersom spridningsvägen inte syns är den en större fara än mer uppenbara svagheter i byggnadskonstruktionen.

För att begränsa dolda rörelsevägar för rök och eld ska hålrum som kan utgöra spridningsvägar förbi brandhinder och stora hålrum delas in i mindre bitar. Den bästa lösningen är emellertid att använda obrännbara material.

 

Förhindra vindsbränder i fristående hus eller parhus

Fönster går ofta sönder alldeles i början av en brand. Elden sprids sedan lätt till vinden via takfoten och skapar en destruktiv vindsbrand. Den här risken kan minskas avsevärt med följande lösning:

 Fire protection of eaves Bränder i bostäder startar nästan alltid inuti byggnaden eller i en grill, eldstad eller ljus i trädgården. I alla dessa fall är takfoten på byggnaden exponerad för branden. Under brandens tidiga stadier går fönstren sönder på grund av hettan och elden sprider sig sedan via undersidan av takfoten till vinden. Om elden börjar utomhus klättrar elden ofta upp längs träväggen och in på vinden. En hålrumsbrand i vindsområdet är alltid mycket destruktiv, eftersom elden sprids till hela hustaket. Temperaturen är hög, allting brinner och omkringliggande byggnader riskerar att antändas. Det enklaste sättet att förhindra en hålrumsbrand är att konstruera en takfot som inte ger elden en enkel väg in på vinden.

 

En styv stenullsskiva, t.ex. PAROC WAS 25tt, Klimatboard, förhindrar effektivt branden från att spridas till vinden via takfoten. Fogarna på stenullsplattorna måste konstrueras så att plattan ligger an tätt mot väggen. Stenullen förhindrar att trästrukturerna ovanför hettas upp och antänds. Isoleringen tappar inte formen i hettan och skapar inga hål i brandskyddet. Isolerskivan riktar ut elden från takfoten.