MONTERINGSANVISNING - Utvändig brandisolering rektangulära kanaler PAROC nätmattor

Isoleringen av ventilationskanaler med PAROC Hvac Fire Mat ger ett underhållsfritt brandskydd. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Produkten är försedd med ett nät som gör installationen säker och limfri. 

PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

 

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2022-10-01

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Vid brandkrav, beakta att upphängningar är utförda enligt aktuell brandklass.

installation rect duct overview

En brandklassad ventilationskanal skall i normalt tillstånd transportera luft och därför skall man alltid rådfråga
kanalproducentens installationsbeskrivning samt ventilationskonstruktörens anvisningar.

I provningsstandarden EN 1366-1 står det beskrivet vilken kanalstorlek som skall provas, de provningar som Paroc har utfört följer den rekommenderade storleken.

 

 

installation rect duct chart

 

 

 

 

rect channel close-upResultatet kan då appliceras på kanaler upp till 1250x1000 mm. Vid ändring av kanaldimension är det viktigt att kanalens styrka inte minskas i avseende att hantera egenvikt, under- och övertryck, lufthastigheter, täthetskrav etc.

Provad rektangulär kanal är av galvaniserad plåt med en täthetsklass C enligt EN 1507 och 500 Pa över- eller undertryck för EI 30 och EI 60, 300 Pa för EI 90. Anslutningar mellan kanalsektioner med flänsar (kallpressade eller punktsvetsade) 20x20x3 mm enligt producentens anvisningar. Ingen brandtätning krävs, och flänsarna kopplades samman med C-profil. Flänsarnas hörn monterades med M8 bult och mutter. Tätning i kanalskarv med EPDM list.

Kanalsektioner kan vara max 1,8 m för brandklassningar upp till 60 minuter och max 1,5 m för  brandklassningar över 60 minuter.
Då en sida av kanalen översteg 500 mm avstyvades den invändigt. 1800 mm kanalsektion utfördes med 2 avstyvningar, 1500 mm lång kanalsektion med en. Avstyvningarna bestod av ett 16 mm stålrör med 2 mm godstjocklek och en M70 bricka på utsidan av kanalen.

Kanalens upphängningar skall inte utsättas för dragspänning över 9 N/mm² för brandklasser upp till 60 minuter och 6 N/mm² för brandklasser över 60 minuter. Max avstånd mellan upphängningar på horisontal kanal är 1800 mm. Vertikala kanaler skall stagas med maximalt 5 meters avstånd.

Den byggnadsdel som upphängningen fästs i förutsätts vara av lägst samma brandklass som kanalen.

Montering av nätmatta

Hvac Fire Mat BlackCoat

Nätmattan kapas i längder anpassade till kanalens omkrets och monteras så att inga springor uppstår i skarvarna.  

 

 

 

 

 

fire-insulation-rect-duct-blackcoat-matSamtliga skarvar, längs och runtomgående, sys, kramlas eller sammanfogas på ett likvärdigt sätt. Stygnlängd, respektive avstånd mellan kramlorna ska vara 50 – 100 mm. Sytråden ska vara en förzinkad ståltråd minst 0,7 mm och knopas minst en gång per mantellängd. Kramlor ska vara av stål.

För att förhindra nedhängning på undersidan av breda, rektangulära kanaler kan man pressa mattan mot kanalen med hjälp av svetsspik. 

Då PAROC Hvac Fire Mat är mjuk och formbar krävs ingen formatering vid skarvar eller upphängningar.

 

Vertikala montage

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor. 

 

pipe penetration rect duct ei30 ei60Rektangulära kanaler EI 30 - EI 60

Avståndet mellan vägg och kanal får maximalt vara 30 mm (A). Väggen förutsätts hålla samma brandklass som kanalen.

Spalten mellan kanal och vägg ska fyllas med PAROC Stenull och förseglas på båda sidor med Paroc Duct Protect Fireseal med en minsta tjocklek på 5 mm. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp.För att bibehålla genomföringens täthet och inte skapa otätheter vid brand måste kanalen fixeras och avstyvas på båda sidor av väggen med L-profiler (D) med måtten 40 x 55 x 1 mm.

Konstruktionen är godkänd för lätta såväl som tunga brandklassade väggar. Motsvarande installation skall användas då vertikala kanaler går genom brandklassade bjälklag EI 30 - EI 60.

fire cell penetration rect duct EI 30 EI 120Alternativ infästning EI 30-EI 120

För brandklass EI 30 - EI 120 kan man även använda L-profiler 30x30x3 mm. L-profilen måste sticka ut 550 mm över kanalens bredd, respektive justeras för infästning på närmaste monteringspunkt.

Profilens längd ska motsvara kanalens höjd. Profilerna fixeras med självgängande skruvar (E) med ett avstånd mellan skruvarna på 100 mm runt kanalen och med lämplig infästning i väggen. 

Konstruktionen är godkänd för lätta såväl som tunga brandklassade väggar. Motsvarande installation skall användas då vertikala kanaler går genom brandklassade bjälklagsjälvborrande skruv med ett avstånd av 100 mm. 

För vertikal montering vid EI 120 gäller profil 60 x 40 x 1 mm. Profilen skall vara 120 mm längre än kanalens bredd och lika lång som kanalens höjd. Profilerna skall dessutom fästas i vägg eller bjälklag med fästdon som är anpassade för konstruktionen.

Alternativ infästning brandisolering rektangulär kanal

alternative fastening fire rect duct

 

 

 

 

 

 

 

När kanalen placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen kan isoleringen utelämnas på de sidor som ligger mot byggnadsdelen. 
Isoleringen fästs med svetspinnar i en plåtvinkel som skruvas fast i tak och/eller vägg.  

Beroende på avståndet mellan byggnadsdel och kanal anpassas utförandet:  

fire-insulation-rect-duct-1

 

1. Om avståndet är mindre än brandisoleringens tjocklek (Tins) + 10 mm, så krävs ingen isolering i utrymmet.

 

 

 

 

fire-insulation-rect-duct-2

 

2. Vid ett avstånd som är större än Tins + 10 mm och mindre än Tins + 200 mm så skall en isolering placeras i spalten som skapas mellan byggnadsdel och kanal.

 

 

 

 

fire-insulation-rect-duct-3

 

3. Vid avstånd större än Tins + 200 mm, isoleras kanalen enligt instruktioner för 4-sidig isolering.

 

 

 

 

 

 

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.