MONTERINGSANVISNING - Utvändig brandisolering cirkulära kanaler PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Isoleringen av ventilationskanaler med PAROC Hvac Fire Mat ger ett underhållsfritt brandskydd. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Produkten är försedd med ett nät som gör installationen säker och limfri. 

PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa monteringsanvisningar. 

2022-08-30

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

För att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering). 

Ventilation

 
God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

Avfallshantering

 
Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 
Rengöring  Utrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

Dusch

 
För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.
 

Mer information finns i Swedisols broschyr God arbetsmiljö vid montering av mineralull. Läs mer i broschyren här >> 

 

Allmänna rekommendationer för installation

Att arbeta med teknisk isolering är ett hantverk som kräver hög detaljkunskap och precision. Det är också viktigt att ha kännedom om till exempel Boverkets Byggregler, AMA VVS & Kyl och SSG-standarder och isoleringens betydelse i de olika systemen samt hur du använder och hanterar de olika produkterna för alla applikationer inom vvs och industri. Installationer av teknisk isolering skall alltid utföras enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Hantering och lagring

Isoleringen hanteras med varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Om produkterna lagras utomhus skall de skyddas mot regn och ej direkt på marken. Produkterna skall vid behov täckas med en vattentät presenning eller plast. Montera aldrig våt isolering. Om en produkt blivit blöt skall förpackningen öppnas så att produkten kan torka. Sedan kan den användas på vanligt sätt. PAROC Stenull torkar snabbt. Hantera alltid produktpaketen så att inga skador på paketens kanter eller hörn uppstår, särskilt vid omlastning.

Formatering

Vid formatering av produkterna ska lämpligt verktyg användas. Formatering av produkten skall ske så att springor och spalter minimeras vid installationen. För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget.

Rätt produkt vid rätt temperatur

Trots att stenullen har en termostabilitet som överstiger 1000 °C är det mycket viktigt att ta hänsyn till att produkterna har olika användningstemperatur beroende bl a på densitet. Att välja rätt produkt för rätt applikation är därför mycket viktigt.

Högsta deklarerad och/eller rekommenderad användningstemperatur framgår på respektive produktsida. Vid användning av produkter vid högre temperaturer än 200 °C kommer bindemedlet att brännas ur i de partier där temperaturen överstiger 200 °C. Under urbränningsförloppet kan viss rök och lukt uppstå. God ventilation krävs för att leda bort denna rök. För att få så gynnsam bindemedelsurbränning som möjligt bör första upphettning av objektet ske långsamt, ca 50 °C per timme.

Vid isolering av objekt med högre temperaturer än 200 °C ska följande punkter beaktas:

- Isoleringen ska inte belastas. 
- Isoleringen monteras så att den pressas väl mot isoleringsobjektet med hjälp av fästdon och/eller ytbeklädnad.
- Avståndshållare eller annan form av don används för att avlasta isoleringen.
- Vid högre temperaturer ska produkter med hög densitet användas. Detta för att säkerställa god värmeisolering och formstabilitet.

Vid brandkrav, beakta att upphängningar är utförda enligt aktuell brandklass. 

installation circular duct overviewEn brandklassad ventilationskanal skall i normalt tillstånd transportera luft och därför skall man alltid rådfråga kanalproducentens installationsbeskrivning samt ventilationskonstruktörens anvisningar.
I provningsstandarden EN 1366-1 står det beskrivet vilken kanalstorlek som skall provas, de provningar som Paroc har utfört följer den rekommenderade storleken.

 

 

installation circular duct chart

circular duct close-upResultatet kan då appliceras på kanaler upp till 1000 mm i diameter. Vid ändring av kanaldimension är det viktigt att kanalens styrka inte minskas i avseende att hantera egenvikt, under- och övertryck, lufthastigheter, täthetskrav etc. 
Provad cirkulär kanal var av spiralfalsad typ av galvaniserad plåt med en täthetsklass D enligt EN 12237 och 500 Pa över- eller undertryck. Anslutningar mellan kanalsektioner utfördes med anslutningskoppling enligt producentens anvisningar. Ingen brandtätning krävs, utan tätning utfördes med vanlig EPDM packning.
Anslutningskopplingen skruvades i kanalen med självborrande skruv med 150 mm avstånd.

Kanalens upphängningar skall inte utsättas för dragspänning över 9 N/mm² för brandklasser upp till 60 minuter och 6 N/mm² för brandklasser över 60 minuter. Max avstånd mellan upphängningar på horisontal kanal är 1,8 m till och med brandklass EI 60 samt 1,3 m för EI 90 och EI 120. Vertikala kanaler skall stagas med maximalt 5 meters avstånd Den byggnadsdel som upphängningen fästs i förutsätts vara av lägst samma brandklass som kanalen.  

Montering av nätmatta

Paroc Hvac fire Mat comfort wired mat cut with scissors 

Nätmattan kapas i längder anpassade till kanalens omkrets och monteras så att inga springor uppstår i skarvarna.

 

Comfort equivalent installation 

Samtliga skarvar, längs och runtomgående, sys, kramlas eller sammanfogas på ett likvärdigt sätt. Stygnlängd, respektive avstånd mellan kramlorna ska vara 50 – 100 mm. Sytråden ska vara en förzinkad ståltråd, rekommenderad tjocklek minst 0,7 mm, och knopas minst en gång per mantellängd. Kramlor ska vara av stål.

 

 Paroc Hvac Fire Mat comfort steelwire

Då PAROC Hvac Fire Mat är mjuk och formbar krävs ingen formatering vid skarvar eller upphängningar.

Isolering av böjar >

 installation circular duct vertical

Vertikala montage

Vid montering på vertikal kanal bör inte mer än tre nätmattor staplas på varandra utan att underliggande isolering avlastas. Detta kan göras antingen genom att ståltråd fästs i trådnätet på nätmattan och på lämpligt sätt i intilliggande byggnadsdel. Alternativt kan nätmattan fästas med svetsspik. Svetsspiken monteras då med c max 300 mm runt kanalen.

cirkulär kanal ei30 ei120

Ventilationskanal EI 30 - EI 120

Spalten mellan konstruktionen och ventilationskanalen får inte överstiga 30 mm (A). Väggen måste motsvara den föreskrivna brandmotståndstiden.

Spalten mellan kanalen och väggen ska fyllas med PAROC Stenull och förseglas på båda sidorna med Paroc Duct Protect Fireseal med en minsta tjocklek på 5 mm. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp.

 

cirkulär kanal ei30 ei60För att upprätthålla kanalens integritet och inte störa tätningen av genomföringen måste kanalen fixeras i läge på båda sidor av väggen med L-profiler (D) med måtten 30 x 30 x 3 mm. L-profilen skall vara lång nog för att kunna fixeras i väggen, dock minst 300 mm. L-profilerna är fixerade med självborrande skruv (E) och med lämplig infästning i väggen (F).

Utförandet är godkänt för lätta såväl som tunga brandklassade väggar. Motsvarande installation skall användas då vertikala kanaler går genom brandklassade bjälklag.

 

cirkulär kanal alternativ infästning

Alternativ infästning EI 30 - EI 60

För brandklasser upp till EI 60 kan man använda mindre vinklar, dock minst 53 x 50 x 30 x 2 mm. För väggenomföringar placeras två vinklar på vardera sidan av väggen och för bjälklagsgenomföringar placeras samtliga fyra vinklar på ovansidan av bjälklaget på fyra sidor om ventilationsröret.

 

 

 

När kanalen placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen kan isoleringen utelämnas på de sidor som ligger mot byggnadsdelen. Placeras kanalen på ett avstånd av max 30 mm från angränsande byggnadsdel, brandisoleras övriga sidor så att isoleringen avslutas tätt. Är spalten större än isoleringen tjocklek isoleras kanalen runt om. 

fire insulation circular duct

Kanalen hängs upp med band utanpå kanalen och isoleras runt om. Alternativt kan banden även placeras utanpå isoleringen. Banden ska ha ett c-mått på max 500 mm. Samtliga skarvar på nätmattan sys eller kramlas. 

 

 

 

 

 

 

fire insulation circular duct 2

fire insulation circular duct 3

Isoleringen fästs med L-profil (min 40 x 40 x 1 mm) eller plattjärn (min 40 x 3 mm), vilka fästs minst 50 mm in i byggnadsdelen med expanderbult eller liknande med c-mått av min 300 mm. Samtliga skarvar på nätmattan sys eller kramlas. 

Profilerna ska fästas med max. 50 mm från profilens början och slut.
Vid användning av plattjärn ska mattan fortsätta minst 100 mm längs byggnadsdelen. 
Plattjärn placeras i mitten på mattan mot byggnadsdelen där den fästs mot byggnadsdelen med c-mått max. 300 mm och max. 50 mm från plattjärnets början och slut.  

 

 

Fire insulation circular duct

Vid användning av L-profil skall nätmattan fästs i plåtvinklar med svetsspik, c max 300 mm och max 50 mm från mattans början och slut. Samtliga skarvar på nätmattan sys eller kramlas.

Längden på svetsspiken avgörs av isolertjockleken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gör en öppning i kanalen, följ tillverkarens anvisningar för att få rätt storlek. Borra 4 hål i kanalen och montera 4 st gängstänger.

 Ventilationskanal

 


Gör en öppning i ventilationskanalen  Ventilationskanal

Montera inspektionsluckan enligt tillverkarens anvisningar. Montera isoleringen på kanalen, skär ut en öppning runt luckan.

 
Inspektionslucka i ventilationskanal

Bygg ramen av 4 st profiler L – 50x20x1 mm, i hörnen sammanfogade med popnit eller självborrande skruv. Längden på L-profilerna anpassas för de 4 gängstängerna som är monterade i kanalen. Borra ett hål i vardera hörn för gängstängerna.

Profiler och skruvar  Ram för inspektionslucka 
  Borra hål i inspektionsluckan  Inspektionslucka 

Skär ur spår i vinkelprofilen som skall placeras i kanalens tvärsriktning så att ramen kan böjas för att passa kanalens radie. Klipp en bit av PAROC Hvac Fire Mat Comfort, anpassad för att passa i ramen, med samma tjocklek som brandisoleringen på kanalen. Montera isoleringen i ramen med det svarta ytskiktet utåt.

  
Inspektionslucka med isolering  Inspektionslucka med isolering 
Montera isoleringsluckan över med mutter på de 4 gängstänger. Dra åt så att inga spalter mellan isoleringarna kan uppstå, men se till att isolertjockleken inte understiger den som brandklassen kräver.  Inspektionslucka med isolering på plats   

För att skriva ut sidan, använd utskriftsfunktionen i din webläsare.